با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار / دانشگاه فردوسی

2 کارشناس ارشد تنوع زیستی، اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه اردکان یزد، ایران

چکیده

چکیده
استان خراسان رضوی از جمله زیستگاه­های مهم گونه زرده­بر (Vormela peregusna) در ایران  به­شمار می­آید.  در این مطالعه برای مدلسازی زیستگاه گونه زرده­بر از روش حداکثر آنتروپی (Maxent) استفاده شد. این روش یک رویکرد مؤثر برای پیش­بینی حضور گونه­ها بر اساس داده­های صرفا حضورگونه است. در این مطالعه با استفاده از 25 نقطه حضور گونه در سطح استان، پیش‌بینی احتمال حضور گونه با میزان صحت 89٪ انجام گرفت. بر اساس نتایج به‌دست آمده احتمال حضور زرده­بر در مناطق شمالی و شمال­غربی استان دارای مطلوبیت بالاتری نسبت به مناطق دیگر بخصوص مناطق جنوب­شرقی بودند. بر اساس یافته­های این مطالعه 6٪ از سطح کل استان برای زیست این گونه مناسب است. نتایج همچنین نشان دادند که مناطق مطلوب این گونه با جاده­های منطقه دارای هم­پوشانی بالایی هستند و علاوه بر جاده­ها با سکونتگاه­های انسانی نظیر شهرها و روستاها نیز ارتباط مثبتی دارند و مطابق با منحنی­های عکس‌العمل با دور شدن از این مناطق احتمال حضور این گونه نیز کاهش می­یابد و مناطق جنگلی و رودخانه­ها دارای تأثیر مثبت در افزایش مطلوبیت زیستگاه گونه هستند. باتوجه به اینکه عمده­ترین بخش تخریب­های محیط­زیستی متوجه زیستگاه­ها می‌باشد، بنابراین، تلاش در جهت شناخت و مدیریت صحیح آن­ها از اهمیت به سزایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

Anderson, R. P.; Lew, D.; Peterson, A. T.; (2003). Evaluating predictive models of species’ distributions criteria for selecting optimal models. Ecological Modelling; 162: 211-232.
Anderson, R. P.; Mart´ınez-Meyer, E.; (2004). Modeling species’ geographic distributions for preliminary conservation assessments: an implementation with the spiny pocket mice (Heteromys) of Ecuador. Biol. Conser; 116: 167-179.
Austin, M.P.; Cunningham, R.B.; Fleming, P.M.; (1984). New approaches to direct gradient analysing using environmental scalars and statistical curve-fitting procedures. Vegetatio; 55: 11-27.
Bartoszewicz, M.; Okarma, H.; Zalewski, A.; Szczesna, J.; (2008). Ecology of the raccoon (Procyon lotor) from western Poland. Ann Zool Fennici; 45: 291-298.
Behdarvand, N.; (2011). Recent modeling of wolf attacks on humans and livestock in Hamadan province, Master's degree, Faculty of Natural Resources, University of Tehran.
Berger, A.L.; Della Pietra, S.A.; Della Pietra, V.J.; (1996). A maximum entropy approach to natural language processing. Comput. Linguist; 22(1): 39-71.
Ceballos, G.; Ehrlich, P.R.; (2002). Mammal population losses and the extinction crisis. Science; 296: 904-907.
Dulamtseren1, S.; Shar, S.; Murdoch, J.; Reading, R.; Gantulga, J.; Usukhjargal, D.; Buyandelger, S.; (2009). Notes on the distribution of Marbled Polecat Vormela peregusna in Mongolia, Small Carnivore Conservation; 40: 29-32.
Elith, J.; Graham, C.H.; Anderson, R.P.; (2006). Novel methods improve prediction of species’ distributions from occurrence data. Ecography; 29: 129-151.
Farashi, A.; (2014). An overview of habitat modeling as a tool for wildlife management, experimental animal biology, third year, third issue, eleventh year; Winter: (43-53)
Farashi, A.; Kaboli, M.; Momeni, A.; (2010). Modeling the desirability of goat and caprine habitat (Capra aegagrus) by the method of factor analysis of ecological nest (ENFA) in the National Park of Ghazi, Isfahan Province. Natural Environment Journal Iranian Natural Resources Journal; 1: 63-73.
Giovanelli, J.G.R.; De Siqueira, M.F.; Haddad, C.F.B.; Alexandrino, J.; (2010). Modeling a spatially restricted distribution in the Neotropics: how the size of calibration area affects the performance of five presence-only methods, Ecological Modelling; 221: 215- 224.
Goljani, R.; (2009). Suitability Determination of Wild Ship Habitats in Khojir & Sorkhehesar. Environment College. Science & Research Beranch. Islamic Azad University. [in Persian]
Graham, C.H.; Ferrier, S.; Huettman, F.; Moritz, C.; Peterson, A.T.; (2004). New developments in museumbased informatics and applications in biodiversity analysis. Trends Ecol. Evol., 19(9): 497-503.
Guisan, A.; Weiss, S.B.; Weiss, A.D.; (1999). GLM versus CCA spatial modeling of plant species distribution. Plant Ecology; 143: 107-122.
Hirzel, A.H.; Posse, B.; Oggier, P.A.; Crettenand, Y.; Glenz, C.; Arlettaz, R.; (2004). Ecological requirements of a reintroduced species, with implications for release policy: the bearded vulture recolonizing the Alps. Journal of Applied Ecology; 41: 1103-1116.
Ivanov, V.; Spassov, N.; (2015). Some new data on the distribution, habitats and ecology of the threatened European mustelids Mustela eversmanii and Vormela peregusna in Bulgaria. Historia naturalis bulgarica, 21: 267-271.
Manly, B.F.; McDonald, L.L.; Thomas, D.L.; McDonald, T.L.; Erickson, W.P.; (2002). Resource Selection by Animals: Statistical Design and Analysis for Field Studies, 2nd edn. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands.
Morin, P.J.; (1981). Predatory salamanders reversethe outcome of competition among three speciesof anuran tadpoles. Science; 212: 1284-1286.
ÖZKURT, S.; SÖZEN, M.; YIGIT, N.; ÇOLAK, E.; (1999). A Study on Vormela peregusna Guldenstaedt, 1770 (Mammalia: Carnivora) in Turkey, Tr. J. of Zoology; 141-144.
Peterson, A.T.; Shaw, J.; (2003). Lutzomyia vectors for cutaneous leishmaniasis in southern Brazil: ecological niche models, predicted geographic distribution, and climate change effects. Int. J. Parasitol.; 33: 919- 931.
Peterson, A.T.; Lash, R.R.; Carroll, D.S.; Johnson, K.M.; (2006). Geographic potential for outbreaks of Marburg hemorrhagic fever. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene; 75(1): 9-15.
 
Phillips, S.J.; Anderson, R.P.; Schapire, R.E.; (2006). Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological Modelling; 190: 231-259.
Reed, K.D.; Meece, J.K.; Archer, J.R.; Peterson, A.T.; (2008). Ecological niche modeling of Blastomyces dermatitidis in Wisconsin. PLoS ONE; 3(4): 20- 34.
Rushton, S.P.; Ormerod, S.J.; Kerby, G.; (2004). New paradigms for modeling species distributions? Journal of Applied Ecology; 41(2): 193-200.
Statistical Yearbook of Khorasan Razavi Province, 2012.
Zeidi, A.; Zamani, N.; Momeni, Original, M.; Covilwand, H.; (1392). Introduction of MaxEnt Method for Assessment of Wildlife Habitat in Iran, First National Conference on Environment, Energy and Biological Defense.
Ziaei, E.; (2008). Mammals Exploration Guide, Wildlife Consciousness Center, 279.