با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی محیط زیست دانشگاه زابلمربی، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران

3 استادیار، گروه محیط زیست، داشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

چکیده
ژن­های میتوکندریایی ابزاری مهم در مطالعات مختلف در زمینه­های تکامل جانوران، فیلوجغرافیایی و فیلوژنتیک می‌باشد. بر اساس تحلیل­های صورت پذیرفته با توالی­یابی ژن سیتوکروم بی میتوکندری پنج نمونه از دوپای فیروز و دو نمونه از دوپای هاتسون که به ترتیب از دشت میرآباد شهرضا و منطقه چوپانان نائین استان اصفهان نمونه‌برداری شدند، مشخص گردید که واگرایی بین دو گروه مشاهده می­شود، ولی این میزان از واگرایی درون گونه­ای به اندازه­ای نیست که منجر به تفکیک دو گونه گردد. با این حال نتیجه­گیری می­شود که شرایط زیستگاهی مختلف، رژیم غذایی و رفتار تغذیه متفاوت باعث القای واگرایی تکاملی شده و این فرآیند در آینده به ویژه در صورت عدم ایجاد جریان ژن بین جمعیت­ها ممکن است منجر به گونه­زایی گردد. مطالعات گسترده و دقیق­تر با تکیه بر سایر مارکرها همانند ریزماهواره­ها و ژنوم هسته­ای پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها

 Avise, J.C.; (2000). Phylogeography: The History and Formation of Species. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
Darvish, J.; Hajjar, T.; Moghadam Matin, M.; Haddad, F.; Akbary Rad, S.; (2008). New species of five-toed Jerboa (Rodentia: Dipodidae, Allactaginae) from North-East Iran. Iranian. J. Sciences; 19(2): 103-109.
Dianat, M.; Aliabadian, M.; Darvish, J.; Akbarirad, S.; (2013). Molecular phylogeny of the Iranian Plateau five-toed jerboa, Allactaga (Dipodidea: Rodentia), inferred from mtDNA. Mammalia; 77: 95-103.
Dianat, M.; Tarahomi, M.; Darvish, J.; Aliabadian, M.; (2010). Phylogenetic analysis of the five-toed Jerboa (Rodentia) from the Iranian Plateau based on mtDNA and morphometric data. Iranian Journal of Animal Biosystematics; 6(1): 49-59.
Ghaderi, F.; (2012). Application of molecular markers in phylogenetic species studies: case study Allactaga firouzi. M.Sc. thesis in environmental sciences, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
Haynes, S.; Darby, A.C.; Daniell, T.J.; Webster, G.; Van Veen, F.J.; Godfray, H.C.; Prosser, J.I.; Douglas, A.E.; (2003). Diversity of bacteria associated with natural aphid populations. Appl Environ Microbiol; 69(12):7216-7223.
Holden, M.E.; Musser, G.G.; (2005). Family Dipodidae. In Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (eds.) Mammal Species of the World, Third Edition. The Johns Hopkins University Press, Baltimore: 871-893.
Hosseini, S.M.; Rezaei, H.R.; Varasteh, H.; Naderi, S.; Nikooy, F.; (2015). Genetic and Phylogenetic Analysis of Cytochrome b region in Wild Sheep of Buruieh Wildlife Refuge. Journal of Agricultural Biotechnology; 7(3): 90-104.
Jaarola, M.; Martinkova, N.; Gunduz, I.; Brunhoff, C.; Zima, J.; Nadachowski, A.; Amori, G.; Bulatova, N.S.; Chondropoulos, B.; Fraguedakis-Tsolis, S.; González-Esteban, J.; José López-Fuster, M.; Kandaurov, A.S.; Kefelioğlu, H.; da Luz Mathias, M.; Villate, I.; Searle, J.B.L.; (2004). Molecular phylogeny of the speciose vole genus Microtus (Arvicolinae, Rodentia) inferred from mitochondrial DNA sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution; 33(3): 647-663.
Jaarola, M.; Searle, J.B.; (2002). Phylogeography of field voles (Microtus agrestis) in Eurasia inferred from mitochondrial DNA sequences. Molecular Ecology; 11(12): 2613-2621.
Karami, M.; Hutterer, R.; Benda, P.; Siahsarvie, R.; Kryštufek, B.; (2008). Annotated check-list of mammals of Iran. Lynx; 39: 63-102.
Michaux, G.; Hewlett, L.J.; Messenger, S.L.; Goodeve, A.C.; Peake, I.R.; Daly, ME.; Cutler, DF.; (2003). Analysis of intracellular storage and regulated secretion of 3 von Willebrand disease-causing variants of von Willebrand factor. Blood; 102(7): 2452-2458.
Rahimipour, M.; Malekian, M.; Hemami, M.R.; (2013). A Study of the Relation between Two Species of Allactaga, Hotson’s Jerboa and Firouzi’ s Jerboa in Isfahan Province using morphological and dental traits. Animal environment; 4(3): 69-79.
Rokas, A.; Williams, B.L.; King, N.; Carrol, S.B.; (2003). Genome-scale approaches to resolving incongruence in molecular phylogenies. Nature; 23: 425(6960): 798-804.
Shenbrot, G.I.; (2009). On the conspecifity of Allactaga hotsoni Thmas, 1920 and Allactaga firouzi Womochel, 1978 (Rodentia: Dipodidae). Mammalia 73: 231-237.
Shenbrot, G. I.; (1992). Spatial structure and niche patterns of a rodent community in the south Bukhara desert (Middle Asia). Ecography; 15: 347-357.
Shenbrot, G.I.; Sokolov, V.E.; Heptner, V.G.; Kowalskaya, Y.M.; (2008). Jerboas. Mammals of Russia and adjacent regions. Enfield (USA): Science Publishers Inc.
Shenbrot, G.I.; Krasnov, B.R; Rogovin, K.A.; (1999). Spatial ecology of desert rodent communities. Springer Verlag, Berlin.
Torroni, A.; Achilli, A.; Macauly, V.; Richards, M.; Bandelt, H-J.; (2006). Harvesting the fruit of the human mtDNA tree. Trends in Genetics; 22(6): 339-345.
Womochel, D.R.; (1978). A new species of Allactaga (Rodentia: Dipodidae) from Iran. Fieldiana Zool; 72: 65-73.