با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوشیمی، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری بیوشیمی، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق، تهران، ایران

3 دانشیار بیوشیمی، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

چکیده
امروزه، کمبود یُد پس از آهن شایع­ترین کمبود تغذیه­ای در کشورهای جهان سوم می‌باشد. در حال حاضر تنها شاخص بیولوژیکی یُد، میزان یُد در ادرار است، که نشان دهنده وضعیت دریافت اخیر یُد می‌باشد و شاخصی برای ارزیابی طولانی مدت ید وجود ندارد. به همین دلیل شناسایی و طراحی یک شاخص بیولوژیکی جهت ارزیابی بلند مدت وضعیت یُد ضرورت دارد. در این مطالعه، از اندازه‌گیری میزان یُد در نمونه موی سر با استفاده از واکنش معروف سندل کالتف بروی 50 نمونه موی سر و نمونه ادرار افراد بطور همزمان بهره گرفته شد. دقت، صحت و حساسیت روش سنجش به روش هضم اسیدی مورد بررسی قرار گرفت. روش هضم اسیدی از دقت کافی برخوردار بود. درصد ضرایب تغییرات درون آزمونی و برون آزمونی به ترتیب کمتر از 10 و 12 درصد محاسبه شد. بر اساس آزمون های باز یافت و توازی، درصد باز- یافت در محدوده 90 تا 110 درصد بود، که حاکی از صحت قابل قبول روش مورد مطالعه می­باشد. این روش قادر به هضم نمونه موی سر در محیط اسیدی می­باشد، و کارایی لازم برای حذف مواد مداخله گر و آزاد کننده یُد را در نمونه‌های مذکور دارد. بعلاوه از دقت، صحت و حساسیت لازم برای اندازه‌گیری یُد در نمونه مو برخوردار است. در ضمن استفاده از محیط اسیدی، خطر ناشی از هضم در محیط­های قلیایی و زمان طولانی روش‌های خاکستر سازی را کاهش داده، ایمنی روش را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

Azizi, F.; Aminorroya, A.; Hedayati, M.; Rezvanian, H.; Amini, M.; Mirmiran, P.; (2003) Urinary iodine excretion in pregnant women residing in areas with adequate iodine intake. Public Health Nutr; 6(1): 95-8.
Azizi, F.; Mirmiran, P.; Sheikholeslam, R.; Hedayati, M.; Rastmanesh, R.; (2002). The relation between serum ferritin and goiter, urinary iodine and thyroid hormone concentration. Int J Vitam Nutr Res.; 72(5): 296-9.
Azizi, F.; Rahmani, M.; Allahverdian, S.; Hedayati, M.; (2001). Effects of salted food consumption on urinary iodine and thyroid function tests in two provinces in the Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J.; 7(1-2): 115-20.
Benotti, J.; Benotti, N.; Pino, S.; Gardyna, H.; (1965). Determination of total iodine in urine, stool, diets, and tissue. Clin Chem.; 11: 932-6.
Momčilović, B.; Prejac, J.; Višnjević, V.; Skalnaya, M.G.; Mimica, N.; Drmić, S.; Skalny, A.V.; (2014). Hair iodine for human iodine status assessment. Thyroid; 24(6): 1018-1026.‏
Dunn, J.T.; Myers, H.E.; Dunn, A.D.; (1998). Simple methods for assessing urinary iodine, including preliminary description of a new rapid technique (“Fast B”). Exp Clin Endocrinol Diabetes.; 106 Suppl 3: S10-2.
Furnee, C.A.; (1997). Prevention and control of iodine deficiency: a review of a study on the effectiveness of oral iodized oil in Malawi. Eur J Clin Nutr.; 51(4): S9-10.
Garry, P.J.; Lashley, D.W.; Owen, G.M.; (1973). Automated measurement of urinary iodine. Clin Chem.; 19: 950-3.
Hedayati, M.; Khazan, M.; Yaghmaee, P.; Yeghaneh, M.Z.; Behdadfar, L.; Daneshpour, M.S.; (2011). Rapid microwave digestion and microplate reading format method for urinary iodine determination. Clin Chem Lab Med.; 49(2): 281-4.
Hedayati, M.; Khazan, M.; Yaghmaee, P.; Yeghaneh, M.Z.; Behdadfar, L.; Daneshpour, M.S.; (2011). Rapid microwave digestion and microplate reading format method for urinary iodine determination. Clin Chem Lab Med.; 49(2): 281-4.
Hedayati, M.; Ordookhani, A.; Daneshpour, M.S.; Azizi, F.; (2007). Rapid acid digestion and simple microplate method for milk iodine determination. J Clin Lab Anal.; 21(5): 286-92.
Hedayati, M.L.; Ordookhani, A.; Daneshpour, M.S.; Azizi, F.; (2007). Rapid acid digestion and simple microplate method for milk iodine determination. J Clin Lab Anal.; 21(5): 286-92.
May, S.L.; May, W.A.; Bourdoux, P.P.; Pino, S.; Sullivan, K.M.; Maberly, G.F.; (1997). Validation of a simple, manual urinary iodine method for estimating the prevalence of iodinedeficiency disorders, and interlaboratory comparison with other methods. Am J Clin Nutr.; 65: 1441-5.
Mesko, M.F.; Mello, P.A.; Bizzi, C.A.; Dressler, V.L.; Knapp, G.; Flores, E.M.; (2010). Iodine determination in food by inductively coupled plasma mass spectrometry after digestion by microwave-induced combustion. Anal Bioanal Chem.; 398(2): 1125-31.
Momcilovic, Berislav.; (2014). Hair Iodine for Human Iodine Status Assessment. Thyroid.; 24: 1018-1026.
Nikolic, S.D.; Mutic, J.J.; Lolic, A.D.; Manojlovic, D.D.; (2005). Sensitive flow-injection amperometric detection of iodide using Mn3+ and As3+. Anal Sci.; 21(5): 525-9.
O’Brien, B.; (2013). Iodine concentrations in milk. Irish J Agr Food Res.; 52: 209-216.
Ohashi, T.; Yamaki, M.; Pandav, C.S.; Karmarkar, M.G.; Irie, M.; (2000). Simple microplate method for determination of urinary iodine. Clin Chem.; 46: 529-36.
Rendl, J.; Bier, D.; Groh, T.; Reiners, C.; (1998). Rapid urinary iodide test. Exp Clin Endocrinol Diabetes.; 106(3): S12-6.
Ristic-Medic, D.; Piskackova, Z.; Hooper, L.; Ruprich, J.; Casgrain, A.; Ashton, K.; et al.; (2009). Methods of assessment of iodine status in humans: a systematic review. Am J Clin Nutr.; 89: S2052-69.
Salarkia, N.; Hedayati, M.; Mirmiran, P.; Kimiagar, M.; Azizi, F.; (2003). Evaluation of the impact of an iodine supplementation programme on severely iodine-deficient schoolchildren with hypothyroidism. Public Health Nutr.; 6(6):529-33.
Sandell, E.B.; Kolthoff, I.M.; (1937). Micro determination of iodine by a catalytic method. Microchemica Acta.; 1: 9-25.
Yamaki, M.; Pandav, C.S.; Karmarkar, M.G.; Irie, M.; Ohashi, T.; (2000). Simple microplate method for determination of urinary iodine. Clin Chem.; 46: 529-36.