با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه محیط زیست، دانشگاه اراک، کد پستی 8349- 8- 38156

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه محیط زیست، دانشگاه اراک

چکیده


سنجا­ب­ایرانی به‌عنوان پستاندار شاخص جنگل­های بلوط زاگرس می‌باشد. که با توجه به فقر شدید پوشش جنگل‌های طبیعی در استان مرکزی وجود تیپ غالب درختان گونه بلوط ایرانی در منطقه ذخیره‌گاه جنگلی شازند از اهمیت بالای برای احیای این گونه محسوب می‌گردد. این مطالعه با استفاده از روش آماری و MaxEntبا 7 متغیرارتفاع درختان، قطر برابر سینه درختان، میزان تاج پوشش، فاصله از جاده و اراضی کشاورزی، فاصله از نزدیک‌ترین درخت، تعداد درختان دارای حفره و میزان باردهی درختان و 60 نقطه فرضی شبیه‌سازی شده حضور سنجاب در منطقه انجام شد. نتایج نشان می­دهد مساحت 4/6 هکتار معادل 39 درصد از محدوده ذخیره­گاه جنگل بلوط شازند به‌عنوان زیستگاه مطلوب سنجاب ایرانی می‌باشد، اعتبار مدل معادل (845/0) است، که نشانگر عملکرد مناسب روش MaxEntمی‌باشد. براساس شرایط زیستگاهی موجود فعلاً امکان احیاء سنجاب ایرانی در ذخیره­گاه جنگلی بلوط شازند وجود ندارد. در بین متغیرها بیشترین اثرگذاری تعداد درختان دارای حفره، قطر برابر سینه، فاصله از نزدیک‌ترین درخت، میزان باردهی درختان و میزان تاج پوشش درختان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

 
 Aghakhani, S.; Momeni, A.; Ajerloo, A.; Khaksari, Gh.; Akhondi, A.; (2008). The management plan of the Oak Forest Reserve of Sarsakhati (city Shazand). Forests, Range & Watershed Management Organization - I.R. of IRAN. (in Farsi)
Arthur, W. Allen.; (1987). Habitat suability index model: gray squirrel, National Ecology Center U.S. Fish and Wildlife Service; 82(10,135): 17.
Chamani, N.; Kaboodvandpour, Sh.; (2013). Assessing habitat suitability for Persian squirrel (Sciurus anomalus) from Kurdistan oak forest, Iran. The third conference of environmental planning and management. (in Farsi)
Etemad, A.; (1978). Mammals of iran. National Association Publications protect natural resources and the human environment. 288 pp. (in Farsi)
Giovanelli, J.G.R.; Siqueira, M.F.D.; Haddad, C.F.B.; Alexandrino, J.; (2010). Modeling a spatially restricted distribution in the Neotropics: how the size of calibration area affects the performance of five presence-only methods. Ecological Modelling; 221: 215-224.
Harington, F.; Firouz, A.; (1976). Guide of Iran mammals. Publication of the Department of Environmental. 92 pp. (in Farsi)
Hosseini, A.; (2010). Dispersion of Seed and establishment of regeneration natural of oak species in Iran, Pistacia atlantica and Acer monspessulanum in Zagros forests. Journal of Scientific Specialty of Iranian natural ecosystems, the first, third number, page 65-74.
http://www.iucnredlist.org/2015
Khalili, F.; Malekian, M.; Hemami, M.R.; (2015) .Characteristics of den, den tree and sites selected by the Persian squirrel in Zagros forests, western Iran, Mammalia. 4P.
Malekian, M.; Hemam, M.R.; Khalili, F.; (2014). The study habitat selection and modeling of habitat suitability the persian squirrel (Sciurus anomalus) in protected areas Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad. Master's thesis. Department of natural resources. Isfahan University of Technology. (in Farsi)
Malekian, M.; Khodakarami, L.; Sadeghi, M.; (2013). Detect habitat changes of the persian squirrel (Sciurus anomalus) in the Kurdistan province. Master's thesis. Department of natural resources. Isfahan University of Technology. (in Farsi)
Mounir, R. Abi-Said.; Jeannette, E.; Khoury, H.M.; Zuhair, S.A.; (2014). Ecology of the Persian Squirrel, Sciurus anomalus, in Horsh Ehden Nature Reserve, Lebanon. vertebrate zoology; 64(1): 127-135.
Patenaude, G.; de Lamo, X.; Flaherty, S.; Lurz, P.; (2011). The impact of forest stand structure on red squirrel habitat use in Queen Elizabeth Forest Park, Scotland. The university of Edinburgh.
Phillips, S.J.; Dudík, M.; (2008). Modeling of species distributions with Maxent: New extensions and a comprehensive evaluation. Ecography; 31: 161-175.
Talebi, M.; (2004). Site demands and some quantitative of Persian Oak (Quercus brantii Lindl.) in Chaharmahal & Bakhtiari Province (western Iran). Finish a graduate of Forestry, Science and Research Branch of Islamic Azad University. 87 pp. (in Farsi).
Ziaie H.; (2008). A Fied Guide to the Mammals of Iran. Tehran, Publishers: Wildlife Reconnaissance Center. 419p. (in Farsi)
Zuhair, A.; Ehab, E.; Mayas, A.; Qarqa, Z.; Mohammad, A.B.; (2006). The Status and Distribution of the Persian Squirrel, Sciurus anomalus (Mammalia: Rodentia: Sciuridae), in Dibbeen Nature Reserve, Jordan. Zoologische Abhandlungen (Dresden); 55: 199-207.