با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی

2 دکتری زیست دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خوزستان

3 دکتری اکولوژی مولکولی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خوزستان

چکیده

 
چکیده
کشور ایران با پراکندگی بسیار وسیع جغرافیایی دارای زیستگاه­های متعدد و اهمیت بوم­شناسی بسیار بالایی می‌باشد. در میان مطالعات بوم‌شناسی، بررسی­های انجام­شده بر روی آب­های داخلی ایران بسیار اندک است. آگاهی از ویژگی­های زیست­شناسی و همچنین بوم­شناسی گونه­های مختلف آبزیان می­تواند اطلاعات مفیدی جهت مدیریت مؤثر ذخایر ماهیان در آینده فراهم نماید. ماهی گورخری گنو (Aphanius ginaonis) گونه‌ای بومی ایران می‌باشد که منحصراً در چشمه آب گرم هرمزگان وجود دارد و در خطر انقراض می‌باشد. اهمیت این ماهی در مهار زیستی پشه­ها و ارزش زیبایی‌شناسی از نظر ماهیان زینتی و آکواریومی می‌باشد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی گورخری گنو با استفاده از روش PCR-RFLP بررسی گردید. جهت تعیین تنوع ژنتیکی این ماهی در حوضه خلیج فارس، تعداد 30 نمونه ماهی گورخری گنو از چشمه آب­ گرم­ گنو در استان هرمزگان جمع‌آوری گردید. جهت هضم آنزیمی محصول PCR به طول 550 جفت ‌‌باز در ناحیه
D-loop میتوکندریایی، از 5 آنزیم محدودگرAluI, DpnI, Eco47I, HindIII, HinfI استفاده شد. در نتیجه این آنالیزها، 9 هاپلوتیپ به دست آمد. 4 هاپلوتیپ به‌دست‌آمده در این ماهی جزء هاپلوتیپ‌های نادر بودند. هاپلوتیپ‌های EABAB، EACAB و CABAB بیشترین فراوانی را نشان دادند. تنوع هاپلوتیپی و تنوع نوکلئوتیدی، تنوع بالایی را در این گونه نشان دادند.
 

کلیدواژه‌ها

Khajeh, P.; (2010). Genetic polymorphism study of Aphanius ginaonis (Holly, 1929) using dicotian D-loop mitochondrial region. M. Sc. thesis. 89 pages.
Coad, B.W.; (1988). Aphanius vladykovi, a new species of tooth-carp from the Zagros Mountain of Iran (Osteichthyes: Cyprinidontidae). Environmental Biology of Fishes; 23: 115-125.
Cronin, M.A.; Hilis, S.; Born, E.W.; Potton, C.; (2001). mtDNA variation in Atlantic and Pacific walruses. 1994. Genetics; 3(72): 1035-1043.
Durna, S.; Bradkci, F.; Degerli, N.; (2010). Genetic diversity of Garra rufa Heckel, 1843 (Teleostei: Cyprinidae) in Anatolia. Biochemical Systematics and Ecology; 30: 83-92.
Eimanifar, A.; Rezvani, S.; Carapetian, J.; (2006). Genetic differentiation of Artemia urmiana from various ecological populations of Urmia Lake assessed by PCR amplified RFLP analysis. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology; 333: 275-285.
Esmaeili, H.R.; Ebrahimi, M.; Saifali, M.; (2008). Karyological analysis of five tooth-carps (Actinopterygii: Cyprinodontidae) from Iran. Micron; 39: 95-100.
Esmaeili, H.R.; Gholami, Z.; (2007). Investigation on the surface ultra-structure of scale of geno tooth-carp, Aphanius ginaonis (Holly,1929) (Actinopterygii: Cyprinodontidae) using scanning electron microscope. Iranian Journal of Biology; 20(2): 307-314.
Esmaeili, H.R.; Piravar, Z.; Shiva, A.H.; (2007). Karyological Analysis of Two Endemic Tooth-carp, Aphanius persicus ana Aphanius sophiae (Pisces, Cyprinodontidae), from Southwest Iran. Tark. Journal Zoology; 31: 69-74.
Hillis, D.M.; Moritz, C.; (1990). Molecular taxonomy. Sinauer Associates Inc Publishers. Sunderland, Massachusetts. U. S. A. 120 p.
Hrbek, T.F.; Keivany, Y.; Coad, B.W.; (2006). New species of Aphanius (Teleostei, Cyprinodontidae) from Isfahan province of Iran and a reanalysis of other species. Copeia; 2: 244-255.
Reichenbacher, B.; Feulner, G.R.; Schulz-Mirbach, T.; (2009). Geographic variation in otolith morphology among freshwater populations of Aphanius dispar (Teleostei, Cyprinodontiformes) from the Southeastern Arabian Peninsula. Journal Morphology; 270: 469-484.