با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فردوس

2 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان

چکیده


این تحقیق به منظور مطالعه برخی از ویژگی­های زیستی وزغ خراسانی Bufotes oblongus، از ماه فروردین 1391 تا تیر ماه 1392، در قنات قصبه شهر گناباد درخراسان رضوی و سد و چشمه فصلی روستای مهوید و قنات­های کوران و بلده شهر فردوس و قنات محمدآباد شهر قاین در خراسان جنوبی انجام گرفت. لاروهای این گونه، در طول روز  با کمک تور دستی با چشمه یک میلی‌متر و تمامی نمونه­های بالغ، در شب با کمک دست جمع‌آوری شدند. مشخصه مهم این گونه، داشتن برآمدگی رو به پایین غده پاروتوئید درعقب پرده ­صماخ و همچنین کوچک بودن قطر پرده­ صماخ است.  بیشترین و کمترین طول بدست آمده از این گونه در زیستگاه طبیعی­اش، 27/8 سانتیمتر (جنس ماده)  و 59/5 سانتی‌متر (جنس نر) بود. نسبت طول ساق پا به اندازه بدن برای این گونه و در این تحقیق، 35/0 و نسبت طول غده پاروتوئید به اندازه بدن، 21/0 به دست آمد. نتایج این تحقیق در ارتباط با بررسی یک چشمه فصلی، نشان داد که آلودگی آب آبگیرها به علت ورود مدفوع حیوانات اهلی به داخل محل تخم­ریزی و تکوین لاروها، استفاده از این چشمه به عنوان آبشخور دام‌ها و همچنین تبخیر آب به علت گرمای هوا، جزء عوامل تهدیدکننده حیات این گونه به شمار می­آیند. به نظر می­رسد برنامه­ریزی و انجام پروژه­های آموزشی به منظور بالا بردن آگاهی مردم نسبت به نقش ارزنده دوزیستان، می­تواند راهکاری ارزشمند برای حفاظت این رده از مهره­داران،  به ویژه در مناطق نیمه بیابانی کشور باشد. 

کلیدواژه‌ها

Altig, R.; (2007). Aprimer for the morphology of anuran tadpoles. Herpetological Conservation and Biology, 2 (1): 71-74.
Anderson, S. C.; (1963). Amphibians and reptiles from Iran. Proceedings of the California Academy of Sciences, ser. 4, 31 (16): 417-498.
Anthony, B., Arntzen, J. W., El Din, Sh. B., Böhme, W.,  Cogălniceanu, D., Crnobrnja-Isailovic, J. et al.; (2008). Amphibians of the Palaearctic realm. In: Stuart S. N., Hoffmann M., Chanson J.S., Cox N. A., Berridge, R. J., Ramani, P and Young, B. E. (eds). Threatened Amphibians of the World Lynx Editions, Barcelona, Spain.
Baloutch, M.; Kami, H. G.; (1995). Amphibians of Iran,Tehran University Publication.Tehran. (In Persian)
Crump, M. L.; (2010). Amphibian diversity and life history. In: Dodd,C. K. (ed)Amphibian ecology and conservation: a handbook of techniques, Oxford University Press, 556 pp.
Dujsebayeva, T.; Arifulova, I.; Gnidenko, E &Giacoma, C.; (2004). The Study of the Development of Middle Asiatic Tetraploid Green Toads (Amphibia: Bufonidae) with Notes on Some Infraspecific and Interspecific Differences within Bufo viridis Complex. Russian Journal of Herpetology, 11 (3), 230-246.
Frost, D. R.; (2017). Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0 (10 May 2017). Electronic Database accessible at: http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html. American Museum of Natural History, New York, USA.
Hezaveh, N.; Ghasemzadeh, F.;Darvish, J.; (2008).Biosystematic study (morphology, karyology and morphometry) of anuran amphibian in Markazy Province. Iranian Journal of Biology, 20 (4): 458-467. (In Persian)
IUCN.; (2007). Regional Office for West Asia (ROWA):West Asia/ Middle East Programme ,46pp; Electronic Data base accessibleat: http://cmsdata.iucn.org/downloads/the_world_conservation_union_wame_program.pdf
Kenneth, F. W.; (1973). Principles of environmental science, translated by Vahabzadeh, A. H.; (1985), Atrak, Mashhad. (In Persian)
Krebs, C. J.; (2001). Ecology : the exprimental analysis of distribution and abundance. 5th ed, translated by Vahabzadeh, A. H.; (2009), Jahād-e Dāneshgāhi, Mashhad. (In Persian)
Limbaugh, B. A.; Volpe, E. P.; (1957). Early development of the Gulf Coast toad, BufovallicepsWiegmann. American Museum novitates; Number 1842: 1-32.
Linzey, D. W.; (2012). Vertebrate biology. 2nd ed. translated by Ebrahimnezhad, M and Kashfi, Sh.; (2012), Isfahan University Publication, Isfahan. (In Persian)
McDiarmid, R.W and Altig, R.; (1999). Tadpoles: The Biology of Anuran Larvae, University of Chicago Press, 444 pp
Nabil, A.; Sarra, F.; Slim, B.; Merella, P and Khaled, K. H.; (2011). Morphological Variation of the African Green Toad, Bufo boulengeri (Amphibia: Anura) in Tunisia.Pakistan J. Zool., vol. 43 (5), 921-926.
Narvaes, P.; Rodrigues, M.T.; (2009). Taxonomic revision of Rhinella granulosa species group (Amphibia, Anura, Bufonidae), with a description of a new species, Arquivos de Zoologia,Volume 40 (1):1‑73.
Rastegar-pouyani, E.; (2010). Atlas of the reptiles and amphibians of Qom Province, Jawad al-Aemme, Qom. (In Persian)
Rastegar-Pouyani, N., Kami, H. GH.; Rajabzadeh, M.; Shafiei, S and Anderson, S. C.; (2008). Annotated checklist of Amphinians and Reptiles of Iran,  Iranian journal of animal Biosystematics, 4 (1), 43-66.
Safaei-mahroo, B.; Ghaffari, H.; Fahimi, H.; Kazemi, M.; (2015). The Herpetofauna of Iran: Checklist of Taxonomy, Distributionand Conservation Status, Asian Herpetological Research, 6 (4): 257–290
Stöck, M.; Frynta, D.; Grosse, W. R.; Steinlein, C.;Schmid, M.; (2001). A review of the distribution of diploid, triploid and tetraploid green toads (Bufo viridis complex) in Asia including new data from Iran and Pakistan. Asiatic Herpetological Research, vol (9): 77-100.
Stöck, M.; Kuzmin, S.; Papenfuss, T.; Anderson, S.; Rastegar-Pouyani, N.; Dujsebayeva, T.; et al.; (2015). Bufotes oblongus. In: The IUCN Red List of Threatened Species 2015: e.T54718A74500311. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-1.RLTS.T54718A74500311.en. Downloaded on 19 January 2016.
Wells, K. D.; (2007). The Ecology and Behavior of Amphibians, The University of Chicago Press, 1085 pp.