با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند، مرند، ایران

2 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند، مرند، ایران

چکیده

جوندگان بزرگترین راسته رده پستانداران را تشکیل می‌دهند و ازنظر پزشکی و کشاورزی دارای اهمیت زیادی می‌باشند. طی مطالعات فونستیکی روی گونه های مختلف راسته جوندگان در منطقه مرند (استان آذربایجان‌شرقی) در شمال غرب ایران در سالهای 1391 تا 1394، 6 گونه جمع‌آوری و شناسائی گردید. در این روش نمونه‌ها با استفاده از تله‌های زنده‌گیر و مرده‌گیر و طعمه مسموم از مراتع، باغات، خانه‌های روستائی و اطراف شهر جمع‌آوری و بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی گونه‌های: 1- Mus musculus،
2- Ellobius fuscocapillus، 3-Microtus socialis،
4-Apodemus sylvaticus ، 5-Meriones persicus،
6- Cricetulus migratorius شناسائی شدند. کلید شناسائی و اشکال جهت شناسائی آنها در این منطقه فراهم گردید.
 

کلیدواژه‌ها

Darvish, J.; (2001). The geography of Iran mammals.  Institute Press and publication, Mashhad, Firdausi Unv.
Ebrahimi, B.J.; (2001). The biosystematic study of Birjand Rodent founa. The biosystematic study of Iran Rodent, Firdausi Univer, Mashhad.
Etemad, E.S.; (1978). The Iran Mammalian. Vol 1, Rodents and Taxonomy Keys, Iran, Publication of the National Association of Conservation of Natural Resources and Human Environment.
Khallilaria, A.; (1991). The competitive studies of rodents adverse fauna of the West Azerbaijan province.
Khallilaria, A.; Vaziri, A.M.; Naziri, F.; (1992). The study of Microtinae family variation in West Azarbaijan province. Final Report, Center of the Agricultural Research West Azerbaijan.
Khallilaria, A.; (2001). To determine the population density Microtus arvalis in the West Azerbaijan province. Iranian Biosystematics Research, Mashhad, Firdausi University.
Kaukeinen, D.E.; (1984). Microtus and control in North American and development of volid rodenticide proceedings of conference on: The organization and practice of vertebrate pest control I.C.I p1, Haslemere, England; 589-610.
Majdzade, S.M.; (1991). Rodent biosystematics turbot jam province. MS Thesis, Faculty of Tehran University; 2-27.
Mehrdadi, N.; Rahbar, A.; (2001). Identification and primary study of Chirgoyme rodents in Golestan Province. The first conference on applied research of rodents Biosystematics studies, Mashhad, Firdausi Unv.
Myllymaki, A.; (1977). Qutbraeks and damage by the field vole Microtus agrestis (L). since World War II in Europe Bull; 177-207.
Taghizadeh, F.; (1973). Diagnosis and how to combat harmful rodents Agriculture. Publications of the Agricultural Research.
Tarahhomi, S.M.; (2001). The biosystematic research of North Khorasan Species. The biosystematic study of Iran Rodent, Firdausi Univer, Mashhad.
Wilson, D.E.; Reeder, D.M.; (2005). Mammal species of the world. A taxonomic and geographic reference, Johns Hopkins University Press; Baltimore; 1-2000.
Wolff, Y.; (1977). The levants vole Microtus quentheri (Dantorde Alston, 1882). Economic importance and control Europe Bull; (7): 277-281.