با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران

2 کارشناسی ارشد زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر نانوذرات آهن بر تغییرات هیستوپاتولوژیک تخمدان در موش های تیمار شده با ایزونیازید می‌باشد. در این تحقیق 50 سر موش صحرایی ماده بالغ به طور تصادفی به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند؛ گروه کنترل (بدون تیمار)، گروه شاهد (روزانه mg/kg2/0 سرم فیزیولوژی)، گروه تجربی 1 (mg/kg50 داروی ایزونیازید به صورت خوراکی)، گروه تجربی 2 و 3 (mg/kg50 داروی ایزونیازید به صورت خوراکی و به ترتیب به همراه mg/kg150 و  mg/kg250 نانوذرات آهن به صورت درون صفاقی) دریافت کردند. نانوذرات 12 روز متوالی تزریق گردید. بعد از 24 ساعت، نانوذرات ذر ترکیب با ایزونیازید تزریق گردید. پس از گذشت 15 روز موش های تمام گروه‌ها تشریح و تخمدان آن ها جهت مطالعه خارج و در فرمالین 10% قرار داده شدند. نتایج نشان می دهد، در گروه دریافت‌کننده ایزونیازید کاهش فولیکول بدوی، اولیه (تک لایه و چند لایه)، ثانویه، گراف و جسم زرد مشاهده شد (05/0>P). در گروه دریافت‌کننده ایزونیازید و نانواکسید آهن (150) تعداد فولیکول بدوی، ثانویه و گراف دارای افزایش معنادار و در گروه ایزونیازید و نانواکسید آهن (250) تعداد فولیکول بدوی، اولیه تک لایه، ثانویه و گراف دارای افزایش معناداری نسبت به گروه ایزونیازید از خود نشان می­دهند (05/0>P). با توجه به مطالب ذکر شده، ایزونیازید به علت خاصیت اکسیدانی سبب تخریب بافت تخمدان در گروه­های دریافت­کننده خود شده است و نانواکسید آهن به واسطه خاصیت آنتی اکسیدانی خود  تا حدودی این عوارض را کاهش داده است.
 

کلیدواژه‌ها

Basini, G.; Grasselli, F.; Bianco, F.; Tirelli, M.; Tamanini, C.; (2004) Effect of reduced oxygen tension on reactive oxygen species production and activity of antioxidant enzymes in swine granulosa cells. Biofactors; 20(2): 61-9.
Bruno, J.B.; Matos, M.H.T.; Chaves, R.N.; Celestino, J.J.H., Saraiva, M.V.A.; Lima-Verde, I.B.; et al.; (2009). Angiogenic factors and ovarian follicle development. Anim Reprod; 6(2): 371-9.
Bürgin, H.; Schmid, B.; Zbinden, G.; (1989). Assessment of DNA damage in germ cells of male rabbits treated with isoniazid and procarbazine. Toxicology; 12 (3): 251-257.
Georgieva, N.; Gadjeva, V.; Tolekova, A.; (2004). New isonicotinoylhydrazones with SSA protect against oxidative-hepatic injury of isoniazid. TJS; 2:37-43.
Hoshyar, L.; Rezae, S.; Ramezani, M.; et al.; (2011). The effects of silver nano particles on ovarianandpituitary-gonadal tissue in female rats. Thesisforamaster, PNU Tehran; 1-20.
Kesmati, M.; Khorshidi, M.; (2013). Fe2O3 effect on the behavior of nano particles anxietyandpaininadult male rats. Original Article Journal of Kerman University of Medical Sciences; 1(1): 1-10.
Mahajeri, D.; Dostar, Y.; Rahmnai, J.; (2012). Antioxidant Effects of Green Tea Extra ctto isoniazid hepatotoxicity in rats. Journal of Veterinary Medicine, Islamic Azad University Tabriz; 5(2): 1221-1232.
Miltenburger, H.G.; Trager, H.; Adler, I.D.; et al.; (1998). The effect of Isoniazid (INH) on chinese hamster and mouse spermatogonia. Hum Genet; 42(1):44-9.
Mirkovic, B.; Turnsek, T.L.; Kos, J.; (2010). Nanotechnology in the treatment of cancer. Zdr Vestn; 79(2): 146-55.
Morton, J.G.; Day, E.S.; Halas, N.J.; West, J.L.; (2010). Nanoshells for photothermal cancer therapy. Methods Mol Biol; 624: 101-117.
Naik, S.R.; (2003). Antioxidants and their role in biological functions: An overview. Indian Drugs; 40: 501-16.
Naik, S.R.; (2003). Antioxidants and their role in biological functions: An overview. Indian Drugs; 40: 501-16.
Najaf zadeh, H.; Marvati, H.; Shahriyari, A.; et al.; (2014). Histomorphometric and histochemistry study by the military rat ovary. Thesis .Ministry of Science, Research and Technology-martyr Chamran University-School of Veterinary Medicine; 1-20.
Rohrborn, G.; Sezer, V.; Adler, I.D.; et al.; (1998). Effect of isoniazid (INH) on the oogenesis of mice. Hum Genet; 42(1): 55-8.
Sekhon, L.H.; Gupta, S.; Kim, Y.;  Agarwal, A.; (2010). Female Infertility and antioxidants. Current Women’s Health Reviews; 6: 84-95.
Tasduq, S.A.; Peerzada, K.; Koul, S.; Bhat, R.; Johri, R.K.; (2005). Biochemical manifestations of anti-tuberculosis drugs induced hepatotoxicity and the effect of silymarin. Hepatol Res; 31: 132-5.
Tropea, A.; Miceli, F.; Minici, F.; Tiberi, F.; Orlando, M.; Gangale, M.F.; et al.; (2006). Regulation of vascular endothelial growth factor synthesis and release by human luteal cells in vitro. J Clin Endocrinol Metab; 91(6): 2303-9.
Zhang, X.; Sharma, R.K.; Agarwal, A.; Falcone, T.; (2005). Effect of pentoxifylline in reducing oxidative stress-induced embryotoxicity. J Assist Reprod Genet; 22(11-12): 415-7.