با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران .

چکیده


هدف از مطالعه حاضر ارزیابی دانش و تمایل مردم خوزستان در ارتباط با شناخت و حفاظت از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی ((Brooke, 1875) Dama dama mesopotamica) به‌منظور بهره‌گیری از یک رویکرد حمایتی، در بهبود مدیریت و حفاظت از این گونه بوده است. در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 600 نفر از مردم استان خوزستان به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب ‌شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داد­ه‌ها، پرسشنامه‌ای شامل سؤالاتی در زمینه مشخصات جمعیت‌شناسی، آگاهی و تمایل در مورد حمایت از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی بود. اعتبار پرسشنامه قبل از انجام مطالعه تعیین شد (78/0). با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 و با بهره‌گیری از آمار توصیفی و آزمون­های کای دو (X2)، من-ویتنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل داده­ها انجام پذیرفت. یافته­های این پژوهش نشان داد که 67 درصد از افراد، از میزان آگاهی ضعیفی در مورد شناخت از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی برخوردار بودند و 8/82 درصد تمایلی در حمایت از حفاظت از این گونه ندارند. همچنین نتایج نشان داد، بین جنسیت و آگاهی، تحصیلات و آگاهی و همچنین گروه سنی و آگاهی، ارتباط معنی‌داری از نظر آماری وجود دارد (05/0P 

کلیدواژه‌ها

Bejeli, A.; Tabiee, O.; (1993). Assessment of the awareness and practice of people’s    towards protection of endangered Persian wild ass (Equus hemionus onager): Experimental Animal Biology; 4(2): 53-61. (in Persian)
Bremner, A.; Park, K.; (2007). Public attitudes to the management of invasive non-native   species in Scotland. Biological Conservation; 139: 306-314.
Carter, N.H.; Riley, S.J.; Shortridge, A.; Shrestha, B.K.; Liu, J.; (2014). Spatial assessment of attitudes toward tigers in Nepal. Ambio; 43(2): 125-137.
Ebua, V.B.; Agwafo, T.E.; Fonkwo, S.N.; (2011).  Attitudes and perceptions as threats to wildlife conservation in the Bakossi area, South West Cameroon.  International Journal of Biodiversity and Conservation; 3(12): 631-636.
Fulton, D.C.; Manfredo, M.J.; Lipscomb, J.; (1996). Wildlife value orientations: A conceptual and measurement approach. Human Dimensions of Wildlife; 1: 24-47.
Gadd, M.E.; (2005). Conservation outside of parks: Attitudes of local people in Laikipia, Kenya. Environmental Conservation; 32: 50-63.
Gillingham, S.; Lee, P.C.; (1999). The impact of wildlife-related benefits on the conservation attitudes of local people around the Selous Game Reserve, Tanzania. Environmental Conservation; 26: 218-228.
Hassanzadeh, R.; (2012). Research methods for behavioral science, a practical guide to research. 13th Ed., Tehran, Savalane, 318p. (in Persian)
 Kaczensky, P.; Blazic, M.; Gossow, H.; (2002). Public attitudes towards brown bears (Ursus arctos) in Sloveina. Biological Conservation; 118: 661-674.
Katrina, B.; (2000). People, parks, forests or fields: A realistic view of tropical forest conservation. Published by Elsevier Science Ltd Available online 24 July 2000.
Kideghesho, J.R.; Røskaft, E.; Kaltenborn, B.P.; (2007). Factors influencing conservation attitudes of local people in Western Serengeti, Tanzania. Biodiversity and Conservation; 16: 2213-2230.
Li, L.; Wang, J.; Shi, J.; Wang, Y.; Liu, W.; Xu, X.; (2010). Factors influencing local people’s attitudes towards wild boar in Taohongling National Nature Reserve of Jiangxi Province, China. Procedia Environmental Sciences; 2: 1846-1856.
Mmassy, E.C.; Roskaft, E.; (2014). Factors affecting local ecological knowledge and perceived threat to the kori bustard (Ardeotis kori struthiunculus) in the Serengeti ecosystem. International Journal of Biodiversity and Conservation; 6(6): 459-467.
Morzillo, A.T.; Mertig, A.G.; Hollister, J.W.; Garner, N.; Liu, J.; (2010). Socioeconomic factors affecting local support for black bear recovery strategies. Environmental Management; 45: 1299-1311.
Naughton-Treves, L.; Treves, A.; (2005). Socio-ecological factors shaping local support for wildlife: Crop-raiding by elephants and other wildlife in Africa. In People and wildlife: Conflict or co-existence? Ed. R. Woodroffe, S. Thirgood, and A. Rabinowitz, 252–277. New York: Cambridge University Press.
Naughton-Treves, L.; Treves, A.; (2005). Socio-ecological factors shaping local support for wildlife: Crop-raiding by elephants and other wildlife in Africa. In People and wildlife: Conflict or co-existence? Ed. R. Woodroffe, S. Thirgood, and A. Rabinowitz, 252-277. New York: Cambridge University Press.
Newmark, W.D.; Leonard, N.L.; Sariko, H.I.; Gamassa Deo-gratias, M.; (1993). Conservation attitudes of local people living adjacent to five protected areas in Tanzania: Biol. Conserv; 63: 177-183.
Romanach, S.S.; Lindsey, P.A., Woodroffe, R.; (2007). Determinants of attitudes towards predators in central Kenya and suggestions for increasing tolerance in livestock dominated landscapes. Oryx; 41: 185-195.
Sawchuk, J.H.; Beaudreau, A.H.; Tonnes, D.; Fluharty, D.; (2015). Using Stakeholder engagement to informe ndangered species management and improve conservation. MarinePolicy; 54: 89-107.
Sitati, N.W.; Walpole, M.J.; Smith, R.J.; Leader Williams, N.; (2003). Predicting spatial aspects of human-elephant conflict. Journal of Applied Ecology; 40: 667-677.
Yen, S.C.; Chen, K.H.; Wang, Y.; Wang, C.P.; (2015). Residents  attitudes toward reintroduced sika deer in Kenting National Park, Taiwan. Wildlife Biology; 21: 220-226.
Ziaie, H.; (2009). A field guide to mammals of Iran. 2nd ed. Iran: Wildlife Center Publication. 420 p. (in Persia