با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تعیین فراوانی صدف­های شکم پای اشغال شده توسط خرچنگ­های منزوی ناحیه جزر و مدی در هشت ایستگاه انتخابی در جنوب جزیره قشم و انجام گرفت. بدین منظور، نمونه برداری  از ایستگاه­های مورد نظر  در آذر ماه 1392 انجام پذیرفت. تعدادی از نمونه­ها به منظور شناسایی در اتانول 70 درصد تثبیت و به آزمایشگاه انتقال یافتند. در این نمونه­برداری، تعداد 605 نمونه خرچنگ منزوی مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس تعداد هشت گونه خرچنگ منزوی Clibanarius signatus، Clibanarius virescens، Diogenes avarus، Diogenes planimanus، Dardanus tinctor، Areopaguristes perspicax، Pagurus kulkarnii و Coenobita scaevola در ناحیه جزر و مدی جنوب این جزیره شناسایی شدند. نتایج نشان داد این گونه ها به ترتیب از 28، 17، 24، 10، 4، 18، 4 و 3 گونه صدف شکم پا به منظور حفاظت از بخش شکمی خود استفاده می­کنند. در مجموع نیز 50 گونه صدف شکم پا، مورد استفاده این هشت گونه خرچنگ­ منزوی قرار گرفته بود. بیشترین صدف اشغال شده متعلق به خرچنگ منزوی C. signatus با 28 گونه بود. صدف شکم پای Thais lacera‌ با 89/13 درصد از کل صدف­های اشغال شده بیشترین میزان اشغال شدن را به خود اختصاص داد. در ایستگاه پنج (جنگل دست کاشت حرا) نیز بیشترین فراوانی خرچنگ­های منزوی و بیشترین تعداد صدف اشغال شده مشاهده شد. 
 

کلیدواژه‌ها

Angel, JE.; (2000). Effects of shell fit on the biology of the hermit crab Pagurus longicarpus (Say). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology; 243: 169-184.
Apel, M.; (2001). Taxonomie und zoogeographie der Brachura, Paguridea und Porcellanidae (Crustacea: Decapoda) des Persisch-Arabischen Golfes. PhD [dissertation]- Johann Wolfgang Göthe-Universität, Frankfurt. P. 268.
Bosch, D.; Dance, SP.; Moolenbeek, R.; Oliver, PG.; (1995). Seashells of Eastern Arabia, 1st: London, Motivate Publishing. P. 296.
Dominciano, LCC.; Mantelatto, FLM.; (2004). The influence of shell species and size on the shell selection pattern of Paguristes tortugae (Decapoda, Diogenidae) from Anchieta Island (Ubatuba, Brazil). Iheringia Sér. Zool.; 94 (4): 425-428.
Echsel, H.; Racek, M.; (1976). Biologische Präparation. Translated by Molajafari, KH, Farhat M. Tehran, Shahid Beheshti University Press. P. 353.
Garcia, RB.; Mantelatto, FL.; (2001). Shell selection by the tropical hermit crab Calcinus tibicen (Herbst, 1791) (Anomura, Diogenidae) from Southern Brazil. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology; 265: 1-14.
Garcia, RB.; Meireles, AL.; Mantelatto, FL.; (2003). Unusual shelters occupied by Brazilian hermit crabs (Crustacea: Decapoda: Diogenidae). Braz. J. Biol.; 63(4): 721-722.
Greenaway, P.; (2003). Terrestrial adaptations in the Anomura (Crustacea: Decapoda). Mem. Mus.Vic.; 60(1):13-26.
Hazlett, BA.; (1891). The behavioral ecology of hermit crabs. Annual Review of Ecology and Systematics; 12: 1-22.
Hosseinzadeh Sahafi, H.; Daghoghi, B.; Rameshi, H.; (2001).  Atlas of the Persian Gulf molluscs. 2nd; Tehran, Iranian Fisheries Research Organization; 248 P. (in Persian)
Ismail, TK.; (2010). Distribution and shell selection by two hermit crabs in different habitats on Egyptian Red Sea Coast. Acta Oecol.; 36: 314-324.
Kazmi, QB.; Siddiqui, FA.; (2006). An illustrated key to the malacostraca (Crustacean) of the Northern Arabian Sea, Part VI: Decapoda, Anomura, Pakistan Journal of Marine Sciences; 15(1): 11-79.
Kheirabadi, N.; Seyfabadi, J.; Owfi, F.; Mahvari, A.; (2012). Shell selection behavior in five rare hermit crabs in the intertidal zones of Hormuz Island. Marine biology Journal; 4(15): 45-52.
Knox, GA.; (2000). The Ecology of Seashores, 2nd; Florida, CRC press. P. 557.
McClintock, TS.; (1985). Effects of shell condition and size upon the shell choice behavior of a hermit crab. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology; 88: 271-285.
McLaughlin, PA.; Komai, T.; Lemaitre, R.; Rahayu, DL.; (2010). Annotated checklist of anomuran decapod crustaceans of the world (exclusive of the Kiwaoidea and families Chirostylidae and Galatheidae of the Galatheoidea) part i-Lithodoidea, Lomisoidea and Paguroidea. The Raffles Bulletin of Zoology Supplement; 23: 5-107.
Mirbagheri, Z.; Owfi, F.; Amini Yekta, F.; (2010). Gastropod Shells Occupied by Hermit Crabs (Anomura: Decapoda: Paguroidea) along the Chabahar Bay Coast of the Oman Sea, southern Iran, Seventh International Crustacean Congress; June 20-25, Qingdao. China. P: 206.
Moradmand, M.; Sari, A.; (2007). Littoral hermit crabs (Decapoda: Anomura: Paguroidea) from the Gulf of Oman, Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB); 3(1): 25-36.
Naderloo, R.; Moradmand, M.; Sari, A.; Turkay, M.; (2012). An annotated check list of hermit crabs (Crustacea, Decapoda, Anomura) of the Persian Gulf and the Gulf of Oman with five new records and an identification key to the North Indian Ocean genera. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research; 88(1): 63-70.
Nakin, MD.; Somers, MJ.; (2007). Shell availability and use by the hermit crab Clibanarius virescens along the Eastern Cape Coast, South Africa. Acta Zoologica Academiae Scientiarium Hungaricae; 53(2): 149-155.
Osorno, JL.; Fernández-Casillas, L.; Rodríguez-Juárez, C.; (1998). Are hermit crabs looking for light and large shells? Evidence from natural and field induced shell exchanges. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology; 222: 163-173.
Sallam, WS.; Mantelatto, FL.; Hanafy, MH.; (2008). Shell utilization by the land hermit crab Coenobita scaevola (Anomura, Coenobitidae) from Wadi El-Gemal, Red Sea. Belg. J. Zool.; 138(1): 13-19.
Scully, EP.; (1979). The effects of gastropod shell availability and habitat characteristics on shell utilization by the intertidal hermit crab Pagurus longicarpus Say. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology; 37: 139-159.
Seyfabadi, J.; Kheirabadi, N.; Owfi, F.; Mahvary, A.; (2014). Shell selection behavior and spatial distribution of three species of intertidal hermit crabs from Hormuz Island, Persian Gulf. Zoology in the Middle East; 60(4), 327-334.
Suat Ates, A.; Katauan, T.; Kocatas, A.; (2007). Gastropod shell species occupied by hermit crabs (Anomura: Decapoda) along the Turkish coast of the Aegean Sea. Turk. J. Zool.; 31: 13-18.
Turra, A.; Leite, FPP.; (2000). Shell utilization patterns of a tropical rocky intertidal hermit crab assemblage: I. The case of Grande Beach, Journal of Crustacean Biology; 21: 393-406.