با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

چکیده


سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع خانم­ها در سراسر جهان است. تاکنون گیاهان زیادی با خاصیت ضد سرطانی شناسایی شده اند. جنس Jurinea (قبیلۀ Cynareae، زیر شاخۀ Carduinae) دارای 250 گونه می­باشد. در این تحقیق گیاه Jurinea leptoloba DC. از خانوادهCompositae  در مرداد ماه سال 1391 از جنوب شیراز جمع‌آوری و عصارۀ چربی­زدایی شدۀ آن از نظر محتوای فلاونوئیدی کل و خواص سمیت سلولی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان محتوای فلاونوئیدی عصاره از طریق اسپکتروفوتومتری و معادل با کاتچین به عنوان استاندارد اندازه­گیری شد. محتوای فلاونوئیدی عصاره برابر با مقدار 74/7 ± 81/98 میلی‌گرم معادل کاتچین بر گرم عصارۀ خشک به دست آمد. سمیت سلولی عصاره نیز به روش MTT بر روی دو رده سلول­های سرطانی هلا و سلول­های تک هسته­ای لنفوسیت خون مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان سمیت برای هر دو نوع سلول وابسته به دوز عصاره می­باشد. غلظت 50% کشندۀ (LD50) عصارۀ مذکور بر علیه سلول­های هلا و خون محیطی توسط دستگاه قرائت گر الایزا ارزیابی و به ترتیب برابر با 12/11 و 64/6068 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. نتایج حاصل از آزمایش سمیت نشان داد که مقدار عصارۀ مورد نیاز برای اثر کشندگی بر روی سلول­های طبیعی بسیار بیشتر از سلول­های سرطانی می­باشد. این نتیجه نشان دهندۀ این است که عصارۀ گیاه J. leptoloba در برابر سلول­های سرطانی از سمیت بیشتری برخوردار است در صورتی که به سلول‌های طبیعی و سالم آسیب چندانی وارد نمی­کند.

کلیدواژه‌ها

Allahghadri, T.; Rsooli, I.; Owlia, P.; Jalali nadooshan, M.; Ghazanfari, T.; Taghizadeh, M.; Darvish Alipoor Astaneh. S.; (2010). Antimicrobial property, Antioxidant capacity, and cytotoxicity of essential oil from Cumin produced in Iran. Journal of Food Science; 75(2): H54-H61.
Fernandes, M.B.; Scotti, M.T.; Ferreira, M.J.P.; Emerenciano, V.P.; (2008). Use of self-organizing maps and molecular descriptors to predict the cytotoxic activity of sesquiterpene lactones. European Journal of Medicinal Chemistry; 43(10): 2197-2205.
Fischedick, J.T.; Pesic, M.; Podolski-Renic, A.; Bankovic, J.; de Vos, R.C.H.; Peric, M.; Todorovic, S.; Tanic, N.; (2013). Cytotoxic activity of sesquiterpene lactones from Inula britannica on human cancer cell lines. Phytochemistry Letters; 6: 246-252.
Marco, J.A.; Sanz, J.F.; Albiach, R.; Rustaiyan, A.; Habibi, Z.; (1993). Bisabolene derivatives and sesquiterpene lactones from Cousinia species. Phytochemistry; 32(2): 395-400.
Plumb, J.A.; Milroy, R.; Kaye, S.B.; (1989). Effects of the pH dependence of 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromide-formazanabsorption on chemosensitivity determined by a novel tetrazolium-based assay. Cancer Research; 49(16): 4435-4440.
Praveen, T.K.; Dharmaraj, S.; Bajaj, J.; Dhanabal, S.P.; Manimaran, S.; Nanjan, M.J.; Razdan, R.; (2009). Hepatoprotective activity of petroleum ether, diethyl ether, and methanol extract of Scoparia dulcis L. against CCl4 induced acute liver injury in mice. Indian Journal of Pharmacology; 41(3): 110-114.
Rustaiyan, A.; Ganji, M.; (1988). Germacranolides from Jurinea eriobasis, Phytochemistry; 27(9): 2991-2992.
Rustaiyan, A.; Habibi, Z.; Saberi, M.; (1991a). Shirazolide and 14α-O-dihydroShirazolide two new elemanolides from Jurinea leptoloba, Journal of Sciences Islamic Republic of Iran; 2(1,2): 25-27.
Rustaiyan, A.; Saberi, M.; Habibi, Z.; Jakupovic J.; (1991b). Melampolides and other constituents from Jurinea leptoloba. Phytochemistry; 30(6): 1929-1932.
Sikkema, J.; de Boont, J.A.; and Poolman, B.; (1995). Mechanisms of membrane toxicity of hygrocarbons. Microbiol Reviews; 59(2): 201-222.
Torel, J.; Cillard, J.; Cillard, P.; (1986). Antioxidant activity of flavonoids and reactivity with peroxy radical. Phytochemistry; 25(2): 383-385.
Ultee, A.; Kets, E.P.W.; Smid, E.J.; (1999). Mechanisms of action of carvacrol on the food-borne pathogen Bacillus cereus. Applied and Environmental Microbiology; 65(10): 4606-4610.
Zhishen, J.; Mengcheng, T.; Jianming, W.; (1999). The determination of flavonoid contents in mulberry and their scavenging effects on superoxide radicals. Food Chemistry; 64(4): 555-559.