با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی، دانشگاه لرستان، ایران

2 دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده


بیماری سالک جلدی بعد از مالاریا دومین بیماری حاره‌ای مهم است و سالانه حدود یک تا دو میلیون نفر رخداد جدید این بیماری در جهان ثبت می‌شود. بیماری سالک جلدی دارای سه مؤلفه اساسی به نام انگل- مخزن- ناقل است که شرایط آب و هواشناسی از طریق تأثیرگذاری بر این مؤلفه‌ها، رخداد بیماری را در هر منطقه کنترل می‌کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر الگوی جوی-اقیانوسی نوسان جنوبی، به عنوان یک عامل تأثیرگذار در شرایط آب و هوایی کشور در بروز بیماری لشمانیا در شهرستان قصرشیرین می‌باشد. در این راستا داده‌های مربوط به الگوی نوسان جنوبی از سایت دانشگاه East Angelia برای دوره آماری 1369 تا 1391 اخذ گردید. داده‌های مربوط به شیوع سالانه بیماری لیشمانیای شهرستان قصرشیرین نیز از منابع زیربط به دست آمد. برای ارزیابی تأثیر فازهای سرد و گرم این الگوی کلان مقیاس جوی، داده‌های شیوع بیماری بر اساس فازهای مذکور ماهانه تفکیک شده و با اجرای آزمونt_studentدو طرفه مستقل، معنی‌دار بودن تفاوت داده‌های شیوع بیماری در فاز‌های گرم و سرد انسو، بررسی گردید. نتایج نشان داد که شیوع سالانه بیماری لیشمانیا در شهرستان قصرشیرین، تنها برای ماه‌های اسفند و فروردین معنی‌دار است. اجرای آزمون tمستقل دو طرفه بر روی دو سری موارد بیماری تفکیک شده بر اساس فازهای گرم و سرد انسو در ماه‌های اسفند و فروردینحاکی از آن بود که در سال‌هایی که همراه با فازسرد انسو(لانینا) می‌باشند، شیوع بیماری در شهرستان قصرشیرین به طور متوسط بالاتر از سال‌هایی است که در ماه‌های اسفند و فروردینآنها فاز گرم انسو (النینو) حاکم بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

Azizi, G.; (2000). El Nino and drought and wet years in Iran, Physical Geography Research; 38: 71-84. (in Persian)
Bezirtzoglou, C.; Dekas, K.; Charvalos, E.; (2011). Climate changes, environment and infection: facts, scenarios and growing awareness from the public health community within Europe; 17(6): 337-40.
Boudrissa, A.; Cherif, K.; Kherrachi, I.; Benbetka, S.; Bouiba, L.; Boubidi, S.C.; Benikhlef, R.; Arrar, L.; Hamrioui, B.; Harrat, Z.; (2012). Extension de Leishmania major au nord de l’Algérie.Bull. Soc. Pathol. Exot; 105: 30-35.
Bouma, M. J.; Dye, C.; (1997). Cycles of malaria associated with El Niño in Venezuela. Journal of the American Medical Association; 278: 1772-177.
Boussaa, S.; Guernaoui, S.; Pesson, B.; Boumezzough, A.; (2005). Seasonal fuctuations of phlebotomine sand fly populations (Diptera: Psychodidae) in the urban area of Marrakech. Morocco. Acta Trop; 95: 86-91.
Cardenas, R.; Sandoval, C. M.;  Rodríguez-Morales, A. J.; Franco-Paredes, C.; (2006). Impact of climate variability in the occurrence of leishmaniasis in northeastern Colombia, Am J Trop Med Hyg.; 75(2): 273-7.
Christian, G.; Alfonso, J.; Rodriguez, M.; Carlos, F.P.; (2014). Impact of Climate Variability in the Occurrence of Leishmaniasis. Conference: American Society for Tropical Medicine & Hygiene (ASTMH) 55th Annual Meeting, At Atlanta, GA, USA, Sep2014.
Feliciangeli, M. D.; Rabinovich, J. E.; (1998). Abundance of Lutzomyia ovallesi but not Lu. gomezi(Diptera: Psychodidae) correlated with cutaneous leishmaniasis incidence in north-central Venezuela. Med, Vet, Entomol; 12: 121-131.
Gilbert, M.; Brindle, R.; (2008). E Niño and variations in the prevalence of Plasmodium vivax and P. falciparum in Vanuatu. Trans R Soc Trop Med Hyg; Dec; 103(12): 1285-7. doi: 10.1016/j.trstmh.2008.10.048.
Halimi, M.; Zarei Chakhbalkhi, Z.; Jafari, D.M.; (2016). Influence of the occurrence of malaria in Iran from the ENSO Climate Index, Journal of Health and Environment; 9(3(.
Kasap, O., Alten, B.; (2006).Comparative demography of the sand fly Phlebotomus papatasi (Diptera: Psychodidae) at constant temperatures, J. Vector Ecol; 31: 378-385.
Khoshakhlagh, F.; (1998). ENSO and its impact on precipitation regime of Iran, Geographical Research Quarterly; 51: 121-139. (in Persian)
Luis Fernando, C.; José, E.; (2014). Calzada, Anayansí, Valderrama, and Azael Saldaña Cutaneous Leishmaniasis and Sand Fly Fluctuations Are Associated with El Niño in Panamá; 8(10): PLoS Negl Trop Dis, doi:  10.1371/journal.pntd.0003210.
Masoodian, A.; (2005). impact of ENSO on precipitation in Iran, Geography and Regional Development; 4: 73-82.
(in Persian)
Modarespoor,  A.; (1996). Climatic anomalies and ENSO. M.Sc. thesis  meteorology  Islamic Azad University North Tehran Branch. (in Persian)
Mozaffari, Gh.; Hashemi, A.;  Safarpur,  F.; (2011). Southern Oscillation impact on the incidence of malaria with an emphasis on the city of Chabahar in Iran. Geographical Studies of Arid Zones; 1: 65-53.
Nazemalsadat, M. J.; (1999).The effect of ENSO on the Autumn Rainfall in Iran, Proceedings of the Second Regional Conference on climate change, meteorology; 252-264. (in Persian)
Ostovar Meimandi, A.; (2000). El Nino and its relationship with Iran's rainfalls, MSc thesis. Physical Geography Tarbiat Modarres University. (in Persian)
Ready, P.D.; (2008). Leishmania manipulates sandfly feeding to enhance its transmission. Trends Parasitol; 24: 151-153.
Roger, A.; Nacher, M.; Hanf, M.; Drogoul, A. S.; Adenis, A.; Basurko, C.; Dufour, J.; Sainte Marie, D.; Blanchet, D.; Simon, S.; Carme, B.; Couppié, P.; (2013). Climate and leishmaniasis in French Guiana, Am J Trop Med Hyg.; 89(3): 564-9. doi: 10.4269/ajtmh.12-0771.
Sari Kovats, R.; Menno, J.B.; Andy, H.; (1999). El Niño and Health, 1999, World Health Organization, Geneva.
Toumi, A.; Chlif, S; Bettaieb, J.; Alaya, N.B.; Boukthir, A.; Ahmadi, Z.E.; (2012). Temporal dynamics and impact of climate factors on the cases of zoonotic cutaneous Leishmaniasis in central Tunisia. PLoSNegl. Trop. Dis; 6: e1633, doi:10.1371/ journal.pntd.0001633.
World Health Organization (WHO).; (2010). Control of the Leishmaniasis: Report of a Meeting of theWHO Expert Committee on the Control of Leishmaniases. World Health Organization Technical Report Series. No. 949; WHO: Geneva, Switzerland.
World Health Organization; (2001). Malaria Early Warning SystemsAframework for field research in Africa Publications of the World Health Organization.
Yates, T.L.; Mills, J.N.; Parmenter, C.A.; Ksiazek, T.G.; Parmenter, R.R.; Vande Castle, J.R.; Calisher, C.H.; Nichol, S.T.; Abbott, K.D.; Young, J.C.; et al.; (2002). The ecology and evolutionary history of an emergent disease. Hantavirus pulmonary syndrome. Bioscience; 52: 989-998.