با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه زابل

2 دانش آموخته کارشناسی محیط زیست دانشگاه زابل

چکیده

جوندگان گسترش جهانی داشته و بزرگ‌ترین راسته پستانداران را شامل می‌شوند که گستره سازگاری آنها وسیع است. در ایران نیز بیشترین تنوع مربوط به این راسته می‌باشد به طوری که 2/38 درصد پستانداران ایران را به خود اختصاص می‌دهد. تا کنون مطالعه‌ای در خصوص فون جوندگان فردوس انجام نگرفته است لذا هدف از این مطالعه شناسایی و معرفی جوندگان منطقه می‌باشد. در این راستا جهت بررسی سیستماتیکی فون جوندگان از فصل زمستان 1392 تا خردادماه 1393 در بخش‌های مختلف منطقه نمونه‌برداری انجام شد. تعداد 19 نمونه جمع‌آوری شده با استفاده از صفات ریخت‌شناسی و ریخت‌سنجی ظاهری، دندانی و جمجمه‌ای مورد شناسایی قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده تعداد پنج گونه از جوندگان شامل موش خانگی (Mus musculus)، جربیل هندی (Tatera indica)، جرد ایرانی (Meriones persicus)، موش ورامین (Nesokia indica) و هامستر خاکستری (Cricetulus migratorius) در فردوس شناسایی گردید.
 

کلیدواژه‌ها

Ameri, M.; Darvish, J.; (2009). Taxonomic study of 6 Iranian Merinones species (Muridae, Rodentia).  Iranian journal of Biology; 21(4): 630-643. (in Persian)##Ashrafzadeh, M.R.; (2005). Rodent species of Geno Biosphere Reserve, Hormozgan Province, Iran: A study on species identification and distribution”. Department of Fisheries and Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran. (in Persian)##Ashrafzadeh, M.R.; Karami, M.; Darvish, J.; (2008). A study on morphology and morphometry of subfamily of Gerbillinae (Rodentia: Muridae) in Geno Biosphere Reserve, Hormozgan Province. Iranian journal of Biology; 20(1): 110-120. (in Persian)##Ashrafzadeh, M.R.; Karami, M.; Darvish, J.; (2012). Study of the distribution of rodent species in Geno Biosphere Reserve, Hormozgan Province, Sciences and Environment Engineering; 50: 13-23. (in Persian)##Azarpira, M.; Majdzadeh, M.; Darvish, J.; (2012). Faunistic study of Rodents (Mammalia: Rodentia) in Anjerk prohibited hunting area, Kerman Province, Iranian journal of Biology; 25(2): 240-251. (in Persian)##Cunningham, D. M.; Moors, P. J.; (1987). A guide to the identification and collection of Newzealand rodents, Occasinal Publication No. 4. N. Z. Wildlife Service, Second Edition Dep, of Internal Affairs, Wellington.##Corbet, G. B.; (1987). The Mammals of the Palaearctic Region: A Taxonomy Review, British Museum, Cornell University Press. London.p313.##Darvish, J.; (2002). Zoogeography of the mammals of Iran, Ferdowsi University of Mashhad Publication and printing Institute, 239 p. (in Persian)##Darvish, J.; Siahsarvi, R.; Mirshamsi, O.; Kayvanfar, N.; Hashemi, N.; Sadigh Shakib, F.; (2006). Diversity of the rodents of Northeastern Iran. Iranian journal of Animal Biosystematics; 2(1): 57-76.##Droudgar, A.; Dehghani, R.; (2001). Reviews of fauna and some biological activities of cutaneous leishmaniasis reservoirs of wild rodents in Kashan in 1997, Journal of medical sciences and health services, University of Kashan, 4(3): 54-64. (in Persian)##Etemad, E.; (1978). Iran mammals. Volume 1: rodents and the key to their identification” National Association for Protection of Natural Resources and Human Environment, 288 p. (in Persian)##Ghiasi, A.; (2007). The role of birds of prey in faunestic studies (rodent fauna study of North of Khorasan using pellets of birds of prey), M.Sc thesis of Animal Sciences. Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. (in Persian)##Ghorbani, F.; Darvish, J.; Gholi Kami, H.; Mirshamsi, O.; (2010). Rodent fauna of the western Golestan Province in northeast Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics; 6(1): 37-48.##Khajeh, A.; Meshkani, J.; (2010). A study of interspecies variations of Indian Gerbil, Tatera indica Hardwicke, 1807 (Muridae, Rodentia) in Eastern Border of Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences; 13(2): 59-65.##Khalil Aria, A.; (2013). Rodent systematics and the possibility of the establishment of the new species in new environments, the second National Conference on climate change and its impact on Agriculture and the environment. Agricultural and natural resources research center of West Azerbaijan province. (in Persian)##Lay, D.M.; (1967). A study of the mammals of Iran resulting from the street expedition of 1962–63. Fieldiana Zoology; 54: 1-282.##Madjnoonian, H.; Kiabi, B.; Danesh, M.; (2005). Readings in Zoogeography of Iran, Volume II. Department of Environment, 371p. (in Persian)##Moradi Gharahkloo, M.; (2009). A study of biological variety of Zanjan Province rodents and their effects on cultivated fields. J. Agric. Sci. Natur. Resour; 16(1): 465-477. (in Persian)##Rahimi Pazhouh, M.; (2012). Skull morphometry and Karyotype preparation of Allactaga firouzi, MSc. thesis of Environmental Sciences. Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology. (in Persian)##Sabbaghzadeh, A.; (2013). Study on effects of environmental parameters on distribution of Indian Gerbil (Tatera indica) in Zabol, BSc. thesis of Environmental Sciences. Faculty of Natural Resources, University of Zabol. (in Persian)##Tabatabaei Yazdi, F.; Adriaens, D.; (2011). Patterns of skull shape variation in Meriones persicus (Rodentia: Muridae) in relation to Geoclimatical conditions. Iranian Journal of Animal Biosystematics; 7(2): 129-142.##Wilson, E.; Reeder, M.; (2005). Mammal species of the world, A Taxonomic and Geographic Reference”, 3rd edition. Johns Hopkins University Press 2,142 pp. 1207 pp.##Yigit, N.; Çolak, E.; (1998). Contribution to the geographic distribution of rodent species an ecological analyses of their habitats in Asiatic Turkey. Turkish Journal of Ziology; 22: 435- 446.##Zarei, R.; Darvish, J.; Esmaeili, H. R.; Tarahomi, M.; (2011). A biosystematic survey of Shiraz (Central Part) rodents. Iranian journal of Biology; 23(4): 573-583. (in Persian)##Zarei, B.; Aliabadiana, M.; Drvisha, J.; Yazdani Moghadama, F.; Mohammadi, S.; (2013). Geometric morphometric analyses of the short-tailed Bandicoot Rat (Nesokia indica) (Rodentia: Muridae) in the north and southeast of Iran. Zoology and Ecology; 33(4):260-265.##Ziaie, H.; (2008). A Field Guide to Mammals of Iran. Second ed. Iran Wildlife Center, Tehran, Iran. (in Persian)##