با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این تحقیق به مدت 6 هفته به منظور مطالعه اثرات رنگ‌های مختلف نور بر شاخص‌های رشد (نرخ رشد و نرخ رشد ویژه)، ضریب تبدیل غذایی و نرخ بازماندگی ماهی تایگر بارب (Barbus tetazone) انجام گرفت. 120 عدد ماهی با متوسط وزن 02/0±75 میلی گرم به ترتیب در چهار تیمار نوری سفید، طبیعی، آبی و سبز (با 3 تکرار برای هر تیمار) قرار گرفتند. تغذیه ماهیان روزانه دو بار و 2% وزن بدن انجام شد. نتایج نشان دادند که شاخص‌های رشد (نرخ رشد و نرخ رشد ویژه) و ضریب تبدیل غذایی در نورهای مختلف اختلاف معنی‌داری داشتند (05/0P). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که رنگ نور مصنوعی می‌تواند تأثیر معنی‌داری روی رشد ماهی تایگر بارب داشته باشد. بنابراین با استفاده از رنگ نور مناسب (ترجیحا سفید) در طول دوره پرورش می‌توان به رشد بهینه در این ماهیان دست یافت.
 

کلیدواژه‌ها

AliAsghari, M.; Ghobadi, Sh.; Khodabakhsh, A.; (2011). The effect of different light colors on growth indices and survival rate in Coi (Cyprinus carpio carpio). The first National Conference of Trends in Sustainable Management of Natural Resources, Tehran.##Biswas A K and Takeuchi T. 2002. Effect of different photoperiod cycles on metabolic rate and energy loss of both fed and unfed adult tilapia Oreochromis niloticus, Part II. Fish. Sci, 68: 543– 553.##Downing G. 2002. Impact of spectral composition on larval haddock, Melanogrammus aeglefinus L., growth and survival. Aquaculture Research, 33: 251–259.##Heydarnejad M S., Parto M., Pilevarian A A. 2011. Influence of light colors on growth and stress response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under laboratory conditions. DOI: 10.1111/j.1439 0396.01243.x.##Imanpoor M., Enayat Gholampoor T., Zolfaghari M. 2011. The effect of light color and music on growth performance and survival rate in goldfish (Carassius auratus). Journal of Iranian Fisheries Sciences, 10(4): 641-653.##Karakatsouli N., Karakatsouli S E., Papoutsoglou G., Panopoulos E S., Papoutsoglou Chadio S., Kalogiannis D. 2008. Effects of light spectrum on growth and stress response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared under recirculating system conditions. Aquaculture Engineering, 38: 36–42.##Karakatsouli N., Papoutsoglou E S., Sotiropoulosa N., Mourtikasa D., Stigen-Martinsena T., Papoutsoglou S E. 2010. Effects of light spectrum, rearing density and light intensity on growth performance of scaled and mirror common carp (Cyprinus carpio) reared under recirculating system conditions. Aquaculture, 42: 121–127.##Kiyono MK., Hirano R. 1981. Effect of light on the feeding and growth of black porgy Mylio Macrocephalus post larvae and juveniles. Rapp P-V. Reun.-comm. Int. explor. Sci. Mer Mediterr, 178: 334-336.##Levine J.S., MacNichol E.J. 1982. Color vision in fishes. Sci. Am., 216: 108-117.##Levinton J. 2001. Marine biology. Oxford University Press. pp. 95.##Loew E R., Lythgoe J N. 1978. The ecology of cone in teleost fishes. Vision Research 18, 715–722.##Montajami S., Nekoubin H., S Mirzaie F., Sudagar M. 2012. Influence of Different Artificial Colors of Light on Growth Performance and Survival Rate of Texas Cichlid Larvae (Herichthys cyanoguttatus). World Journal of Zoology, 7(3): 232-235.##Monk J., Puvanendran V., Brown J A. 2008. Does different tank bottom color affect the growth, survival and foraging behavior of Atlantic cod (Gadus morhua) larvae Aquaculture, 277: 197–202. ##Owen M A G., Davies S J., Sloman K A. 2010. Light color influences the behavior and stress physiology of captive Tench (Tinca tinca). Review in Fish Biology and Fisheries, 20: 375–380.##Ruchin A B., Vechkanov V S., Kuznetsov V A. 2002. Growth and feeding intensity of young carp Cyprinus Carpio under different constant and variable monochromatic Illuminations. Journal of Ichthyology, 42: 191–199.##Ruchin A B. 2004. Influence of colored light on growth rate of juveniles of fish. Fish Physiology and Biochemistry, 30: 175-178.##Stefansson S O., Hansen T J. 1989. The effect of spectral composition on growth and smelting in Atlantic salmon (Salmo salar) and subsequent growth in sea cages. Aquaculture, 82: 155–162.##Taranger GL. 1993. Sexual maturation in Atlantic salmon (salmo salar). PhD Thesis, University of Bergen, Norway.##Wang F., Dong S., Huang G., Wu L., Tian X., Ma S. 2003. The effect of light color on the growth of Chinese shrimp Fenneropenaeus chinensis. Aquaculture, 228: 351-360.##