با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط زیست

3 استادیار گروه شیلات، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشکده علوم دریایی

4 دانشجوی دکترای گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط زیست

چکیده

فلزات سنگین از مهمترین آلودگی­های موجود اکوسیستم­های آبی محسوب می­شوند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی این آلودگی­ها افزایش یافته­اند به­همین جهت ارزیابی خطرات آن­ها ضروری می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات حاد سموم کلرید جیوه، کلرید سرب و کلرید روی در ماهی کپور نقره‌ای بوده است. در این بررسی 5 تیمار برای کلریدهای جیوه و سرب و 6 تیمار برای کلرید روی در نظر گرفته شد. میزان متوسط غلظت کشنده LC50 این سموم بر روی بچه ماهیان مورد آزمایش طی 96 ساعت با روش آنالیز آماری پروبیت تعیین گردید. تست­های سمیت در مدت 96 ساعت، 100 درصد تلفات را برای کلرید جیوه در غلظت 1 میلی­گرم بر لیتر، کلرید سرب و کلرید روی در غلظت 60 میلی­گرم بر لیتر را نشان دادند. LC50 96h برای کلرید جیوه 63/0± 55/0، کلرید سرب 76/0±9/39 و برای کلرید روی 20/0±1/41 می‌باشد. که از ارقام به­دست آمده این نتیجه گرفته شد که کلرید جیوه سمیت بیشتری برای کپور ماهیان نقره‌ای نسبت به کلرید سرب و کلرید روی دارد و می­بایست از ورود فلزات سنگین به‌ویژه کلرید جیوه به محیط­های طبیعی جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

Dadallahi, S.A.; Nabavi, M.; Khirvar, N.; (2009). Biometric characteristics associated with the accumulation of heavy metals in muscle tissue and shirbut (Barbus grypus) in Arvand River. Iranian Journal of Fisheries Siences; 4: 27-33. (In Farsi)##Di Giulio, RT.; Hinton, DE.; (2008). The Toxicology of Fishes. Taylor & Francis, 319-884.##       Finney, D.; (1990). Probit Analysis Cambridge Univ, Press; pp. 1-222.##Forstner, U.; Wittman, G.T.W.; (1979). Metal pollution in the aquatic environmental. Spring Verlag, New York , USA. 486P.##Francisco, A.A.; Eugenio, L.; Megdalena, D.A.; (1994). Acute toxicity of the herbicide glyposate to fish. Chemospher; 28: 735-745.##Hedayati, A.; Safahieh, A.; Savari, A.; Ghofleh Marammazi, J.; (2010). Assessment of aminotransferase enzymes in Yellowfin sea bream under experimental condition as biomarkers of mercury pollution. World Journal of Fish and Marine Science; 2(3):186- 192.##Herodek, S.; Tatrai, I.; Olah, J.; Voros, L.; (1989). Feeding experiments with Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Val) fry. Aquacult; 83: 331- 344.##Jaffar, M.; Ashraf, M.; Rasoal, A.; (1998). Heavy metal contents in some selected local freshwater fish and relevant waters. Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research; 31(3): 189-193.##Jalali, B.; Aghazadeh Meshki, M.; (2006). Fish poisoning by heavy metals in water and its importance in public health. Man Book, Tehran, 140p. (In Farsi)##Javadi, M.; (1999). Bactericidal concentration (LC50) and damages due to pesticide Endosulfan in beluga (Huso Huso), Master's thesis fishery. Department of Natural Resources and Marine Sciences. Tarbiat Modarres University, 67 p. (In Farsi)##Mance, G.; (1990). Pollution threat of heavy metals in aquatic environments, Elsvier Science Publishers LTD; pp. 32-123.##Plaskett, D.; Potter, I.; (1979).  Heavy metal concentrations in the muscle tissue of 12 species of teleosts from cockburn sound, Western Australia. Australian Journal of Marine and Freshwater Research; 30(5): 607P.##Robinson, HW.; Buchanan, TM.; (1988). Fishes of Arkansas. The University of Arkansas Prsss, Fayetteville. 535 pps.##Sharifpour, A.; Soltani, M.; Javadi, M.; (2003). Bactericidal concentration (LC50) and damages due to pesticide indosulfan in beluga (Huso Huso), Iranian Journal of Fisheries Sciences; 4: 69-84. (In Farsi)##Sharyati Feizabadi, F.; (2001). Determination of phenol, 1-naphthol and fungicides Hinosan on bream, white and silver carp, M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, North Unite of Tehran, Faculty of Marine Science and Technology. 160 pp. (In Farsi)##Snarski, V.M.; Olson, G.F.; (1982). Chronic toxicity and bioaccumulation of mercuric chloride in the Fathead Minnow (Pimephales pronelas). Aqua. Toxicol; 2: 143-156.##Soltani, M.; Khoshbavar Rostami, H.A.; (2002). Study the effects of diazinon on some hematological and biochemical indices of Acipenser guldenstadti. Journal of Marine Sciences; 4: 64-75.##Wicker, A.M.; Gantt, L.K.; (1994). Contaminant assessment of fish Rangia clams and sediments in the Lower Pamlico River, North Carolina. U.S. Fish and Wildlife Service, Ecological services. 16P.##World Health Organization (WHO); (1989). Mercury environmental aspects. WHO, Geneva, Switzerland. pp. 25-64.##Yacoub, A.M.; Gad, N.S.; (2012). Accumulation  of  some  heavy  metals  and biochemical  alterations  in  muscles  of Oreochromis  niloticus  from  the  River Nile  in Upper  Egypt.  International Journal of Environmental Science and Engineering; 3: 1-10##.Zamini, A.; (1996). LC50 lethal concentrations of heavy metals lead and cadmium on two types of Chinese grass carp. M.Sc. thesis. Lahijan Islamic Azad University. 52 p.##