با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده
این مطالعه با هدف ارزیابی و مقایسه اثر بخشی کاربرد اسپور قارچ Beauveria bassiana (BB) با 4 فرمولاسیون بر علیه کنه هیالوما انجام شد. فرمولاسیون­های به کار رفته شامل: 1) آب مقطر با 2/0 درصد توئین وBB ، 2) آب مقطر با 10 درصد پارافین مایع، 01/0 درصد ساکارز با 2/0 درصد توئین و BB، 3) آب مقطر با 10 درصد روغن پنبه دانه، 01/0 درصد ساکارز با 2/0 درصد توئین و BB، 4) آب مقطر (شاهد) بودند. در تهیه فرمولاسیون ها از غلظت  108×76/1 استفاده شد. چهار فرمولاسیون تهیه شده روی بدن 128 کنه بالغ در گروه های چهار تایی تکرار در شرایط یکسان پاشیده شد. پس از پاشیدن فرمولاسیون ها، تعداد کنه مرده در روزهای بعد شمارش شدند. تأثیر تیمارها بر مرگ و میر کنه‌ها با استفاده از آنالیز بقاء برای زمان بررسی شد. پس از 9 روز پاشیدن فرمولاسیون های مختلف مشخص شد که سوسپانسیون هایی که حاوی قارچ BB بودند، بین 55-50 درصد کنه‌ها را از بین بردند. با توجه به از بین رفتن 55 درصدی کنه­های هیالوما در این پژوهش، می توان امیدوار بود که در آینده با انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه، از سوسپانسیون روغن حاوی قارچ  BB برای مبارزه با کنه هیالوما استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها

Bateman, RP.; (1992). Controlled droplet application of mycoinsecticides: an environmentally friendly way to control locusts. Antenna; 16(1): 6-13.##Bateman, RP.; Carey, M.; Moore, D.; Parior, C.; (1993). The enhanced infectivity of Metarhizium flauouiride in oil formulations to desert locusts at low humidities. Annals of Applied Biology; 122: 145-152.##Connick Jr, W.; Lewis, J.; Quimby Jr., P.; (1990). Formulation of biocontrol agents for use in plant pathology. In:  UCLA symposia on molecular and cellular biology. New York, USA. pp. 345-372.##Durrani, AZ.; Shakoori, AR.; (2009). Study on ecological growth conditions of cattle Hyalomma ticks in Punjab, Pakistan. Iranian Journal of Parasitology; 4: 19-25.##Graham, F.; (1990). Since Silent Spring. Houghton Mifflin Co., Boston, Massachusetts, U.S.A.##Frazzon, APG.; Junior, IDSV.; Masuda, A.; Schrank, A.; Vainstein, MH.; (2000). In vitro assessment of Metarhizium anisopliae isolates to control the cattle tick Boophilus microplus. Veterinary Parasitology; 94: 117-125.##Polar, P.; Kairo, MT.; Moore, D.; Pegram, R.; John, SA.; (2005). Comparison of water, oils and emulsifiable adjuvant oils as formulating agents for Metarhizium anisopliae for use in control of Boophilus microplus. Mycopathologia; 160: 151-157.##Pourseyed, SH.; Tavassoli, M.; Bernousi, I.; Mardani, K.; (2010). Metarhizium anisopliae (Ascomycota: Hypocreales): An effective alternative to chemical acaricides against different developmental stages of fowl tick Argas persicus (Acari: Argasidae). Veterinary Parasitology; 172: 305-310.##Moore, D.; Bridge, P. Higgins, P.; Bateman, R.; Prior, C.; (1993). Ultra‐violet radiation damage to Metarhizium flavoviride conidia and the protection given by vegetable and mineral oils and chemical sunscreens. Annals of Applied Biology; 122: 605-616.##Mossavi, SMR.; (2000). Biological Control. First edition, Mashhad SID Press, Iran. pp: 220-226. (in Persian)##Rahbari, S.; Nabian, S.; Shayan, P.; (2007). Primary report on distribution of tick fauna in Iran. Parasitology Research; 101: 175-177.##Ren, Q.; Sun, M.; Guan, G.; Li, Y.; Liu, Z.; Liu, A.; Ma, M.; Niu, Q.; Liu, J.; Yin, H.; (2011). Biological control of engorged female Haemaphysalis qinghaiensis (Acari: Ixodidae) ticks with different Chinese isolates of Beauveria bassiana. Parasitology Research; 109: 1059-1064.##Samuels, K.; Pinnock, D.; Bull, R.; (1990). Scarabeid larvae control in sugarcane using Metarhizium anisopliae. Journal of Invertebrate Pathology; 55: 135-137##Sanei, J.; (2008). Mycology Laboratory Agenda. Gorgan: Payk Rihan Publication. (Persian)##Sanzydi, D.; (2002). Principles of Animal and Poultry. Translated to Persian by: Moghaddam GH, Pashmi M. Tehran: Amid Press, Iran. pp: 203-205. (Persian)##Tavassoli, M.; Pourseyed, SH.; Ownagh, A.; Bernousi, I.; Mardani, K.; (2011). Biocontrol of pigeon tick Argas reflexus (Acari: Argasidae) by entomopathogenic fungus Metarhizium Anisopliae (Ascomycota: Hypocreales). Brazilian Journal of Microbiology; 42: 1445-1452##Telmadarhe, Z.; Vatandoost, H.; Rafinejad, J.; Mohebali, M.; Tavakoli, M.; Abdi Goodarzi, M.; (2009). Prevalance of argasidea and ixodidea ticks and determination of their sensitivity to cypermethrin in Meshginshahr. Journal of Ardabil University Medical Sciences; 9(2): 127-133.##Walker, HL.; (1981). Fusarium lateritium: a pathogen of spurred anoda (Anoda cristata), prickly sida (Sida spinosa), and velvetleaf (Abutilon theophrasti). Weed Science; 629-631.##