با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

2 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

4 کارشناس مرکز بهداشت گنبد کاوس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان

5 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

چکیده
بیماری‌های انگلی روده‌ای از جمله مهمترین بیماری‌های عفونی است که با بهداشت فردی و عمومی جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد و سالانه میلیون‌ها نفر در دنیا به نوعی از انگل‌های روده‌ای مبتلا می‌شوند در ایران نیز انواع مختلفی از انگل‌های روده‌ای وجود دارند که باعث زیان‌های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی فراوانی می‌شوند هدف از این مطالعه، بررسی میزان آلودگی‌های روده‌ای در نمونه‌های مدفوع مراجعه‌کنندگان به آزمایشگاه مرکزی بهداشت شهرستان گنبدکاوس در تابستان 1392 می‌باشد. این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی می‌باشد و شامل نمونه مدفوع کلیه افرادی است که در فصل تابستان سال 1392 به آزمایشگاه مرکزی بهداشت گنبد کاوس مراجعه نموده بودند تعداد نمونه‌ها 2139 بوده و با روش مستقیم (سرم فیزیولوژی یا لوگل) و فرمالین - اتر مورد بررسی قرار می‌گرفتند و نتایج حاصله با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این بررسی مشخص گردید که 31 نفر از 2139 یعنی 45/1% از افراد مبتلا به آلودگی انگلی هستند و این انگل‌ها شامل ژیاردیا لامبلیا، انتا موبا کلی، انتاموبا هیستولیتیکا/انتاموبا دیسپار، هیمنولپیس نانا و انتروبیوس ورمیکولاریس می‌باشند. این مطالعه نشان داد که با توجه به جداسازی و تشخیص انواع انگل‌ها، هنوز عفونت‌های انگلی روده‌ای یک معضل بهداشتی در شهرستان گنبد کاوس می‌باشد و اقدامات اساسی برای ریشه‌کنی این عفونت‌ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها

Alver, O.; Heper, Y.; Ercan, I.; Akalin, H.; Tore, O.; (2011) Prevalence of Intestinal parasites in Bursa Province of Turkey and Assessment of Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA) and Three Microscopic Methods in the Diagnosis of Entamoeba histolytica/ Entamoeba dispar. African Journal of Microbiology Research; 5(12): 1443- 1449.##Edrisian, G.; Rezaeean,  M.; Ghorbani, M.; Keshavarz,  M.; Mohebali, M.; (2008) Medical protozoology. Tehran, University of sciences, First publication; 175-176.##Fritsche, TR.; Selvarangan, R.; (2011) Medical parasitology. In: McPherson RA, Pincus MR, eds. Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 22nd ed. Philadelphia, Saunders Elsevier; 1189-1209.##Gabriel, A.; Schmunis, J.; Lopez-Antunano, FJ.; Wakelin, D.;  Gillespie, SH.;  Despommier, DD.; (2005) World-Wide importance of parasites In: Cox FEG, Editors, Toply &Wilson Microbiology & Microbial infections. Vol 6. Parasitology 10th ed; Arnold 2005.##HazratiTappeh, Kh.; Maleki, D.; Mohammadzadeh, H.; Zarikar, B.; (2011) Evaluation of Prevalence of Intestinal  Parasites in  Adult Patients with or without Gastrointestinal Manifestations Rederring to Oncology Clinic of Urmia imam Khomeini Hospital. Urmia Medical Journal; 22(4): 309-314. (Persian)##HazratiTappeh, Kh.; Mostaghim, M.; Khalkhali, HR.; Makooei, A.; (2006) The Prevalence of Intestinal Parasitic Infection in the Students of Primary Schools in Nazloo Region in Urmia during 2004-05. Urmia Medical Journal; 16(4): 212-217. [Persian].##John, DT.; Petri, WA.; (2006) Markell and Voge's Medical Parasitology.9 th ed. Elsevier Inc. Philadelphia, USA; 255-266.##Kargar, M.; Akbarizadeh, AR.; Yaghobi, R.; (2011) Epidemiological Features of Rotaviral, Bacterial, and Parasitic Infections among Hospitalized Children in Jahrom (2006-2007). Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 14(4): 34-41.  [Persian].##Khedmat, H.; Shirbazou,Sh.; Izadi, M.; Nakhaei, F.; Hosseini, MJ.; (2011) Clinical and Laboratory Status of Enteric Symptomatic Amebiasis in Patients.Kowsar Medical  Journal; 16(3): 175-180. (Persian)##Kianian, H.; (2007) The prevalence of intestinal parasite in rural and jungle areas of Miandorod, Sari, Iran. Shahid Beheshti University thesis; 10-16.##Mosayebi, M.; ZamaniAlavijeh, F.; Khazaii, MR.; (2011) The Effect of Education Based on a Health Belief Model on Giardia lamblia Preventive Behaviors of Primary School Students in Arak. Journal Arak University Medical Sciences; 14(3): 64-72. (Persian)##Maleki, F.; Akhlaghi, L.; Shirbazou, Sh.; Tabaraei, Y.; et al. (2013) Enteric Parasites in patients referred to health     centers of   Qom-Iran 2007-2009. Life science Journal; 10(7): 319-321.##Moustafa, AM.; Sidky, HA.; Mously, LE.; Abdel Ghany, S.; El-Shazly, SH.; (1988) Study of the prevalence of intestinal      parasites among mentally retarded children. Scandinavian journal of infectious diseases; 18(1): 173-178.## Mowlavi, G.; MirAhmadi, H.; Rezaeian, M.; Kia, E.; Rokni, M.; Golestan, B.; et al. (2008) Prevalence of intestinal parasites in tribal parts of Khuzestan Province during 2005-07. Govaresh; 12(4): 219-228.##Nematian, J.; Nematian, E.; Gholamrezanezhad, A.; Asgari, AA.; (2004) Prevalence of intestinal parasitic infection and   their  relation with socio-economic factors and  hygienic habitsin Tehran primary school students. Acta Tropica; 92(3): 179-186.##Nikmanesh, B.; Oormazdi, H.; Akhlaghi, L.; HaghiAshtiani, MT.; Ghalevand, Z.; Babaii, Z.; (2007) A Survey of the Prevalence of Some Agents Particularly Cryptosporidium to Produce Diarrhea among Children Referred to Tehran Children’s Medical Center. Razi J Med Sci; 14(54): 193-202. (Persian)##Quihua, L.; Valencia, ME.; Crompton, DW.; Phillips, S.; Hagan, P.; Morales, G; Diaz-Camacho, SP.; (2006) Role of the employment status and education of mothers in the prevalence of intestinal parasitic infections in Mexican rural schoolchildren. BMC Public Health; 6(225): 65-68.##Rahimi-Esboei, B.; Gholami, Sh.; Ghorbani Pasha Kolaei, A.; Pour Haji Baqer, M.; Hasannia, H.; Shaban, R.; Paqeh, AS.; (2013) The Prevalence of Intestinal Parasitic Infections among the People Living in the Central Areas of Mazandaran Province (2009-2010). Medical Laboratory Journal; 7(2): 43-48.##Rasti, S.; Arbabi, M.; Hooshyar, H.; (2009) Prevalence of Intestinal Parasitic Infections among the Geriatric and Disabled in Golabchi Center of Kashan during 2006-2007. Feyz; 12(4): 77-81. (Persian)##Saebi, S.; (2011) Text book of clinical parasitology. 5th ed. Tehran: Aeeizh Press. (Persian)##Sayyari, AA.; Imanzadeh, F.; Bagheri Yazdi, SA.; Karami, H.; Yaghoobi, M.; (2005) Prevalence of intestinal parasitic infections in the Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J; 11(3): 377-383.##