با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

چکیده

چکیده
سوسماران در چرخه‌های زیستی نقش مهمی دارند و به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم نیز با انسان در ارتباط‌اند. شناسایی فون هر منطقه از ضروری‌ترین و مهمترین تحقیقات زیستی و پایهای در آن منطقه می‌باشد. استان مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اکولوژیک خاص، مجاورت دریا با کوه و تنوع پوشش گیاهی دارای شرایط زیستی متنوعی است. جمع‌آوری و مطالعه بیوسیستماتیک Cyrtopodion scabrumاز استان مازندران در فاصله فروردین ماه 1391 تا پایان خرداد 1392 صورت گرفت. نمونه‌ها به وسیله دست یا چوب جمع‌آوری شد و پس از تهیه عکس، در فرمالین 4% و الکل 75% تثبیت گشت و با استفاده از منابع معتبر شناسایی شدند. در این تحقیق 7  نمونه متعلق به گونه Cyrtopodion scabrum جمع‌آوری شد که شامل 2 نمونه جنس ماده و 5 نمونه جنس نر می‌باشد.ویژگی‌های مورفولوژیک، مورفومتریک و مریستیک نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای اولین بار این گونه در استان مازندران جمع‌آوری و گزارش می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها

Anderson, SC.; (1999). The Lizard of Iran.Society for the study of amphibians and reptiles, oxford, Ohio; 1-442.##Azad ,MR.; (2013).  Faunistic study of lizards in Mazandaran Province. Master's Thesis, Faculty of Sciences, Golestan University : 153pp.##Dadashi,  E.;  Kami,  HG.;  Shaji'ee, H.; (2009). The first report on keeled-rock gecko (Reptiles:Sauria:Gekkonidae) in East Azerbaijan Province. Journal of Animal Biology; Islamic Azad University, Damghan Branch; Second year (1); 33-39.##Ebrahimnejad, M.; moradi, E.; Rastegar-Pouyani,   N.; (2006). Identifying the taxonomic and distribution of lizards in Chaharmahal and Bakhtiari Province. Research Journal of basic sciences, University of Esfahan (special issue of Biology); 24(2): 19 - 134.##Eris, S.; Parivar, K.; Rastegar-Pouyani, N.; Baharara, J.; (2009).  Identifying and introducing the lizards in Kharanaq and Nodoushan in Yazd province. Journal of Biology,Islamic Azad University, Garmsar Branch; 4(3): 1-18.##Fathinia, B.; (2007).  The Biosystematic study of lizards of Ilam province. M. Sc. thesis, Lorestan University; 125pp.##Kami, Ahmadi, L. HG.; Ganji, F.; (2013). An introduction to the biology of keeled-rock gecko (Cyrtopodion scabrum) in Lorestan Province (Kuhdasht City). Journal of Animal Environment; 5(1): 109- 122.##Karimian, R.; Rastegar-Pouyani, N.; (2011). A new record of the keel- scaled gecko, Carinatogeckoa spratilis (Anderson, 1973) (Sauria: Gekkonidae) from western Iran, Herpetology notes; 4: 337-339.##Khan, MS.; (2008).  Review of the morphology, ecology, and distribution of geckos of the genus Cyrtopodion, with a note on generic placement of Cyrtopodion brachykolon Krysko et al., Caspian J. Env. Sci; 6: 79-86.##Nili, N.; Gharazi, A.; Rastegar-Pouyani, E.; (2013). Study of genetic diversity of different populations of keeled-rock gecko (Cyrtopodionscabrum) in some parts of Iranian Plateau.Journal of Animal Biology (quarterly, scientific - research; winter; Fourth year (4).##Parsa, H.; Rastegar-Pouyani, N.; (2009). Systematic and geographical distribution of lizards in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province. Journal ofsciences University of Tehran; 35(1): 17-29.##Rastegar-Pouyani, N.; Rastegar-Pouyani, E.; Johari, SM.; (2007). Field Guide of Reptiles of Iran.University of Razi Press; 23-28.##Rastegar-Pouyani, N.; Khosravani, A.; Oraie, HA.; (2010). new record of Cyrtopodionscabrum (Heyden,1827) from the Caspian Sea Coastal Region, Guilan Province, Northern Iran, Herpetology Notes; 3: 061-063.##Smid, J.; Moravec, J.; Kodym, P.; Kratochvil, L.; Hosseinian Yousefkhani, SS.;  Rastegar-Pouyani, E.; Frynta, D.; (2014). Annotated checklist and distribution of the lizards of Iran, Zootaxa; 3855(1): 001-97.##Szczerbak, NN.; Goulubev, ML.; (1996). The gecko fauna of the USSR and adjacent regions [englished., translated from the Russian by Michael L. Golubev and Sasha A. Malinsky; Alan E, Leviton and George R. Zug, eds]. Society for the study of Amphibibians and reptiles, Ithaca, New York; 232pp.##