با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد

2 دانشجو

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان

چکیده

چکیده
سرطان پروستات دومین سرطان شایع در مردان پس از سرطان پوست محسوب می‌گردد. تاکنون گیاهان دارویی متعددی شناسایی شده‌اند که دارای ویژگی‌های ضد سرطانی می‌باشند. گیاه شیرین بیان با نام علمی Glycyrihiza glabra L. متعلق به خانواده Fabaceae، دارای گیاهان علفی چندساله با سه گونه در ایران است. عصاره ریشه آن در سراسر دنیا کاربرد وسیعی در پزشکی، صنایع غذایی، دخانیات و صنایع دیگر دارد. در این پژوهش خاصیت سایتوتوکسیک عصاره‌های آبی و هیدروالکلی ریشه شیرین بیان بر سرطان پروستات انسانی (DU145) با روش رنگ‌سنجیMTT  مورد مطالعه قرار گرفت. ریشه شیرین بیان از طریق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان تهیه گردید. سپس عصاره‌‌های آبی و هیدروالکلی از این گیاه تهیه شد. رده‌ی سلولی  DU-145در محیط کشت RPMI-1640 حاوی 10% سرم گاوی در انکوباتور با 5% CO2 کشت داده شد و تحت غلظت‌های مختلف عصاره‌های آبی و هیدروالکلی طی 24، 48 و 72 ساعت انکوبه شد. از روش MTT برای محاسبه درصد بقاء سلول‌ها در حضور و فقدان عصاره‌ها استفاده شد و جذب نوری توسط دستگاه الایزا با طول موج 540 نانومتر خوانده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی گردیدند (12=N، 05/0=P-value*). نتایج نشان‌دهنده کاهش  درصد بقاء سلول‌ها بود که با استفاده از روش MTT محاسبه گردید. نتایج حاصل از این مطالعه بیان می‌کند که احتمالاً عصاره‌ی آبی و هیدروالکلی گیاه شیرین بیان تا حدودی دارای اثر سیتوتوکسیک می‌باشند. همچنین در عصاره آبی این گیاه با غلظت‌های کمتر از 100 به دلیل وجود ترکیبات ترپنی کاهش اثرات سایتوتوکسیک دیده شد.

کلیدواژه‌ها

Charrier, JP.; (1999). Two-dimensional antigen in sera of men with prostate cancer or benign prostate hyperplasia. Electrophoresis; 20: 1075-81.##Chung, L.; (1992). Human Prostate Cancer Model: Roles of growth Factors and Extracelluar Matriced. Journal of Cellular Biochemistry; 50: 99-105.##Chunyan, H.; Huaqing, L.; Juan, D.; Baoqing, M.; Hong, Q.; Xinru, W.; Shengai, Y.; Zhong, L.; (2009). Estrogenic activities of extracts of Chinese licorice (Glycyrrhiza uralensis) root in MCF-7 breast cancer cells. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology; 1-8.##Cragy, GM.; Newman, DJ.; (2003). Plant as Source of Anti-Cancer and Anti-HIV Agants. Gournal of Anals of Applied Biology; 143(2): 127-133.##Fenwick, GR.; Lutomski, J.; Nieman, A.; (1990). Licorice,Glycyrrhiza Glabra. Compositition, Uses and Analysus. Food Chemistry; 38: 119-143.##Frankel, EN.; (1999). Recent advances I lipid oxidation. J Sci Food Agric; 54: 495-511.##Fuenmayor, M.E.P.; Montero, N.J.M.; (1997). In vitro clonal propagation of guava (Psidium guajava L.), stem shoot of cv Mara; 425: 47-52.## Gilloteaux, J.; Jamison, JM.; Neal, D.; Summers, JL.; (2014). Synergistic Antitumor Cytotoxic Actions of Ascorbate and Menadione on Human Prostate (DU145) Cancer Cells In Vitro, Nucleus and Other Injuries Preceding Cell Death by Autoschizis, Ultrastructural Pathology; 38: 116-140.##Hayashi, H.; Hiraoka, N.; Ikeshiro, Y.; (2005). Differential Regulation of Sayasaponin and Betulinic Acid Production by Yeast Extract in Cultured Licorice Cells. Journal of Plants Biotechnology; 22: 241-244.## Kaighn, ME.; (1979).  Establishment and characterization of a human prostatic carcinoma cell line (PC3). Invest. Urol; 17: 16-23.##Kris Etherton, PM.; Hecker, KD.; Bonanome, A.; Coval, SM.; Binkoski, AE.; Hilpert, KE.; Gire, AE.; Etherton, TD.; (2000). Bioactive Compounds in Foods: Their Role in The Perention of Cardiovascular disease and Cancer. Am JMED; 113: 71-88.##Lampronti, I.; Saab, A.; Gambari, R.; (2005). Medicinal plants from Lebanon effects of essential oils from Pistacia palaestina on proliferation and erythroid differentiation of human leukemic K562 cells. Minerva Biotec; 17: 153-158.##Lee, WC.; Roziahanim, M.; Pillai, S.; Perumal, S.; (2012). Antioxidant Activities of Essential Oil of Psidium guajava L. Leaves, APCBEE Procedia; 2: 86-91.##Madhuri, S.; Pandey, G.; (2009). Some anticancer medicinal plants of foreign origin, CurrentScience; 96: 779-783.##Meshkini, A.; Yazdanparast, R.; (2007).  Induction of Megakaryocytic Differentiation in Chronic Myelogenous Leukemia Cell K562 by 3-Hydrogenkwadaphnin. Journal of Biochemistry and Molecular Biology; 40(6): 944-951.##Miao, S.; Shi, X.; Zhang, H.; Wang, S.; et al. (2011). Proliferation-Attenuating and Apoptosis-Inducing Effects of Tryptanthrin on Human Chronic Myeloid Leukemia K562 Cell Line in Vitro. International Journal of Molecular Sciences; 12: 3831-3845.##Wang, H.; Cao, G.; Prior, RL.; (1996). Total antioxidant capacity of fruits. Journal of Agricultural and Food Chemistry; 44: 701-705.##Yokota, T.; Nishio, H.; Kubota, Y.; (1998). The inhibitory effect of glabridin from licorice extracton melanogenesis and inflammation. Pigment cell Res; 11: 355-61.##