با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه شهرکرد

3 دانشیار دانشگاه شهرکرد

چکیده

چکیده
جذب پروتئین درسطح غیرآلی، منجر به تغییرات ساختاری و عملکردی می‌گردد که وابسته به طبیعت پروتئین جذب شده و خصوصیات فیزیکوشیمیایی سطح غیرآلی دارد. لیزوزیم سفیده تخم مرغ (E.C 3.2.1.17) با وزن مولکولی 6/14 کیلودالتون، پروتئین کروی کوچکی متشکل از 129 اسید آمینه با چهار پیوند دی سولفید است. هدف از این تحقیق مطالعه اثر نانوذره اکسید روی بر پایداری و ساختار آنزیم لیزوزیم سفیده تخم مرغ از طریق تکنیک‌های پایداری حرارتی، اسپکتروسکوپی فلورسانس و سینتیک آنزیمی در حضور و غیاب نانوذره اکسید روی در بافر 7 pH بود. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که با افزایش غلظت نانوذره اکسید روی فعالیت آنزیمی و پایداری حرارتی لیزوزیم کاهش یافت. مطالعات اسپکتروسکوپی فلورسانس نشان داد که نانوذره اکسید روی توانسته شدت نشر لیزوزیم را کاهش دهد. مطالعات واکنش بین نانو ذره اکسید روی و لیزوزیم نشان می­دهد که نه تنها آب و ملکول‌های حلال می‌توانند بر روی ساختار سه بعدی لیزوزیم و به‌طور کلی پروتئین محلول اثر بگذارند، بلکه نقش مهم و حیاتی در جذب سطحی مواد نانو دارند.
 

کلیدواژه‌ها


Arakha, M.; (2012). Investigation on the effect of zinc oxide nanoparticles in the aggregation of hen egg lysozyme. National Institute of Technology Rourkela.##Bystrzejewska-Piotrowska, G.; Golimowski, J.; Urban, P.L.; (2009). Nanoparticles: their potential toxicity, waste and environmental management. Waste Management; 29: 2587-2595.##Chakraborti, S.; Chatterjee, T.; Joshi, P.; Poddar, A.; Bhattacharyya, B.; Singh, S.P.; Gupta, V.; Chakrabarti, P.; (2009). Structure and activity of lysozyme on binding to ZnO nanoparticles. Langmuir; 26: 3506-3513.##Chen, F.-F.; Tang, Y.-N.; Wang, S.-L.; Gao, H.-W.; (2009). Binding of brilliant red compound to lysozyme: insights into the enzyme toxicity of water-soluble aromatic chemicals. Amino acids; 36: 399-407.##Farhadian, S.; Shareghi, B.; Salavati-Niasari, M.; Amooaghaei, R.; (2012). Spectroscopic studies on the interaction of nano-TiO2 with lysozyme. Journal of Nanostructures; 95-103.##Heinlaan, M.; Ivask, A.; Blinova, I.; Dubourguier, H.-C.; Kahru, A.; (2008). Toxicity of nanosized and bulk ZnO, CuO and TiO2 to bacteria Vibrio fischeri and crustaceans Daphnia magna and Thamnocephalus platyurus. Chemosphere; 71: 1308-1316.##Kopac, T.; Bozgeyik, K.; Yener, J.; (2008). Effect of pH and temperature on the adsorption of bovine serum albumin onto titanium dioxide. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects; 322: 19-28.##Liu, H.-S.; Wang, Y.-C.; Chen, W.-Y.; (1995). The sorption of lysozyme and ribonuclease onto ferromagnetic nickel powder 1. Adsorption of single components. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces; 5: 25-34.##Merlini, G.; Bellotti, V.; (2005). Lysozyme: a paradigmatic molecule for the investigation of protein structure, function and misfolding. Clinica chimica acta; 357: 168-172.##Privalov, P.L.; (1979). Stability of proteins: small globular proteins. Advances in protein chemistry; 33: 167.##Shareghi, B.; Farhadian, S.; Zamani, N.; Salavati-Niasari, M.; Moshtaghi, H.; Gholamrezaei, S.; (2015). Investigation the activity and stability of lysozyme on presence of magnetic nanoparticles. Journal of Industrial and Engineering Chemistry; 21, 862-867.##Vörös, J.; (2004). The density and refractive index of adsorbing protein layers. Biophysical journal; 87: 553-561.##Wang, J.; Liu, Y.; Jiao, F.; Lao, F.; Li, W.; Gu, Y.; Li, Y.; Ge, C.; Zhou, G.; Li, B.; (2008). Time-dependent translocation and potential impairment on central nervous system by intranasally instilled TiO2 nanoparticles. Toxicology; 254: 82-90.##Wu, X.; Narsimhan, G.; (2008). Effect of surface concentration on secondary and tertiary conformational changes of lysozyme adsorbed on silica nanoparticles. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics; 1784: 1694-1701.##Xu, Z.; Liu, X.-W.; Ma, Y.-S.; Gao, H.-W.; (2010). Interaction of nano-TiO2 with lysozyme: insights into the enzyme toxicity of nanosized particles. Environmental Science and Pollution Research; 17: 798-806.##Yongli, C.; Xiufang, Z.; Yandao, G.; Nanming, Z.; Tingying, Z.; Xinqi, S.; (1999). Conformational changes of fibrinogen adsorption onto hydroxyapatite and titanium oxide nanoparticles. Journal of colloid and interface science; 214: 38-45.##