با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز داراب

2 دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
رشد یک از جنبه­های بیولوژیک ماهیان و شاخص مناسبی جهت تعیین سلامت افراد این جمعیت است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نورهای رنگی مختلف بر ضریب کیفیت و رابطه طول- وزن ماهی قزل آلای رنگین کمان بود. تخم‎های لقاح داده شده ماهی تحت شرایط نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی به مدت 5 ماه در معرض هفت لامپ رنگی شامل نور سفید (کنترل)، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز در مزرعه آبزی پروری قرار گرفتند. پس از جذب کیسه زرده، وزن و طول تعدادی از بچه ماهیان به صورت تصادفی به وسیله ترازوی دیجیتالی و کولیس اندازه گیری شد. داده‎ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه، تست تعقیبی دانکن و رگرسیون تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین شاخص وضعیت به ترتیب در نور زرد و سبز دیده شد اما تفاوت معنی‎داری بین گروه های تیمار وجود نداشت. رابطه معنی داری نیز بین رابطه طول- وزن در نورهای رنگی مختلف مشاهده گردید. الگوی رشد در اغلب نورها، در روزهای متفاوت ایزومتریک بود و در برخی از نورها، الگوی رشد آلومتریک منفی بود. بر اساس داده‎های به دست آمده از پژوهش حاضر می‎توان نتیجه گیری کرد که نورهای رنگی مختلف می‎توانند سبب تغییرات یکسان در وزن و طول ماهی شوند و یا به عبارت دیگر ماهی قزل آلای رنگین کمان می‎تواند در نورهای مختلف به طور متناسب رشد کند.
 

کلیدواژه‌ها

Abdoli, A.; (1999). Fishes in internal waters of Iran. 102-119.
Alavi Yeganeh,  MS.; Seifabadi, SJ.; Keivany, Y.; Kazemi, B.; (2013). Comparison  of  length- weight relationships in different populations and sexes of two Iranian thothcarps,  Aphanius sophiae and Aphanius vladykovi. Journal of Animal Research; 26: 181-185.
Bagenal, TB.; (1998). Aspects of fish fecundity.In: Ecology of freshwater fish production. Ed. S.D. Gerking. Blackwell Scientific; Oxford; 75-101.
Blaxter, JHS.; (2002). Visual thresholds and spectral sensitivity of herring larvae. Journal of Experimental Biology; 48: 39-53.
Bisvas, SP.; (2002). Agronomy Sciences; 45-88.
Boeuf, G.; Le Bail, P.; (2008). Does light have an influence on fish growth?. Journal of Aquaculture; 177: 129-152.
Bohlert, GW.; (2010). The effect of photoperiod and temperature on labratory growth of juvenile Sebastes diploproa and a comparison with growth in the field.  Journal of  Fish  Bull; 79: 789-794.
Dabrowski, KR.; Jewson, DH.; (2005). The influence of light environment on depth of visual feeding by larvae and fry of Coregonus pollan (Thompson) in Lough Neagh. Journal of Fish Biology; 25: 173-181.
Degner,  SHL.;  Hawryshym, CW.; (2001). Orientation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss ) to multiple patches of linearly polarized light. Canadian Journal of Zoology; 79: 407-415.
Downing, G.; Litvak, MK.; (2002). Effects of light intensity, spectral composition and photoperiod on development and hatching of haddock (Melanogrammus aeglefinus). Journal of Aquaculture; 213: 265-278.
Esmaeili, HR.; Ebrahimi, M.; (2006). length- weight relationships of some freshwater fishes of Iran. Journal of Applied Ichthyology; 26: 328-329.
Evans, DH.; (1999). The physiology of fishes,CRC Press LLC, Boca Raton. 3rd ed. New York; 145-157.
Gehrke, PC.; (2011). Influence of light intensity and wavelength of phototactic behaviour of larval silver perch Bidyanus bidyanus and golden perch Macquaria ambigua and the effectivness of light traps. Journal of Fish Biology; 44: 741-751.
Holmqvist, BI.; Ostholm, T.; Ekstrom, P.; (2013). Neuroanatomical analysis of the visual and hypophysiotrophic systems in Atlantic salmon (Salmo salar) with emphasis on possible mediators of photoperiodic cues during parr-smolt transformation. Journal of Aquaculture; 121: 1-12.
Lecren, ED.; (1951). The length- weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in perch (Perca fluviatilis). Journal of Animal Ecology; 20: 201-219.
Moyle, PB.; Cech, JJ.; (2004). An introduction of ichthyology. Prentice-Hall-Upper saddle river, New Jersy.
Murphy, BR.; Willis, DW.; (1996). Fisheries Techniques; 445.
Pauly, D.; (1984). Fish population dynamics in tropical waters: A manual for use for programmable calculators, ICLARM Stut Rev; 325.
Richadson, NE.; Mc Cleave, JD.; (2008). Locomotor activity rhythms of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar) in various light condition. The Biological Bull; 47: 422-432.
Sadeghi, N.; (2007). Cultured of rainbow trout. 115-119.
Sattari, M.; (2002). Ichthyology: Anatomy & Physiology. Mehr publishment 215-219
Tarkan, AS.; Gaygusuz, O.; Acipinar, P.; Gursoy, C.; Ozulug, M.; (2006). length-weight relationships of fishes from the Marmara region. Journal of Applied Ichthyology; 22: 271-273.
Teixeira-de Melli, F.; Iglesias, C.; Borthagaray, AI.; Mazzeo, N.; Vilches, J.; Larrea, D.; Ballabio, R.; (2006). Onthogenic allometric coefficient changes. Implicances of diet shift and morphometric attributes in Hopalis malabaricus (Bloch) (Characiforme, Erythrinidae). Journal of Fish Biology; 69: 1770-1778.
Tesch, FW.; (1968). Age and growth. In: Methods for assessment of fish production in freshwaters.W.E.Ricker (Ed), Blackwell Scientific Publications, Oxford; 98-130.
Treasuer, JW.; (1994). The distribution, age and growth of worasse (Labridae) in inshore waters of west Scotland. Journal of Fish Biology; 44: 905-918.