با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، بوم شناسی حیات وحش، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست، کرج و عضو گروه پژوهشی بوم‌شناسی و حفاظت فلات ایران، انجمن زیست‌محیطی البرز، کرج، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، اداره حفاظت محیط زیست استان فارس

3 دانش آموزخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

شهرستان بوانات با وسعت 2/4992 هکتار در منتی الیه شمال شرق استان فارس و به صورت هم مرز با استان یزد قرار دارد. این شهرستان به دلیل دارا بودن تنوع بالای از بوم­سازگانها از غنای بالای از پرندگان برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی فون پرندگان شهرستان بوانات و تهیه فهرست کاملی از پرندگان شهرستان طی سال­های 1386 تا 1393 انجام گرفت. پرندگان مشاهده شده در هر زیستگاه به طور جداگانه ثبت شدند. نتایج حاصل نشان داد تعداد 85 گونه پرنده از 12 راسته و 32 خانواده پرندگان ایران در شهرستان بوانات زیست می­نماید. از این میان راسته گشنجک­سانان با 61 گونه 93% از پرندگان شناسایی شده را در بر گرفته است. همچنین خانواده­های توکاها، سهره­ها و کلاغ­ها هر کدام به ترتیب با 18، 6 و 6 گونه دارای بیشترین غنای گونه­ای در سطح شهرستان بودند. در میان فصول مختلف سال نیز فصل بهار و تابستان هر کدام به ترتیب با 65 و 37 گونه دارای بیشترین غنای گونه­ای بودند. به دلیل نبود پیکره­های آبی طبیعی و انسان ساخت قابل توجه در شهرستان گونه­های اندکی از پرندگان آبزی و کنار آبزی در آن زیست می­نماید، و به همین دلیل تعداد گونه های مشاهده شده در فصل پاییز و زمستان نسبت به سایر فصول پایین تر استدرحالی است که این شهرستان دارای زیستگاه­های مناسبی برای حضور پرندگان خشکی­زی به خصوص در فصل بهار و تابستان می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها

Ashoori, A.;  Nezami , Sh.; Zolfinezhad, K.; (2008). Identify of Boujagh National Park Birds. Journal of Environmental Studies; 46: 101-112.##Behrouzi-rad, B.; (2006). Avifauna of Gori Gol, East Azarbayjan Province, Northwest Iran. Podoces; 1(1-2): 53-60.##Behrouzi-rad, B.; Shariatzade, SMA.; Hamidian, N.; (2000). The Community of Birds of Markazi Province. Journal of Environmental Studies; 26: 13-23.##Evans, MI.; (1995). Important Bird Areas in the Middle East. Birdlife Conservation Series No.2. Birdlife International, Cambridge, UK.##Guisan, A.; Zimmermann. NE.; (2000). Predictive habitat distribution models in ecology. Ecological Modelling; 135: 147-186.##Heinzel, H.; Fitter, R.; Parslow, F.; (1998). Birds of Britain and Europe. Harper Collins Publishers, Italy.##Khani, A.; Kaboli, M.; Yousefi, M.; Sheykhi Ilanloo, S.; Nourani, E.; Karami, M.; (2014). Bird’s species richness and their biological characteristic in Sarakhs region in north- eastern Iran. Journal of Animal Biology; 7: 31-42.##Khani, A.; Nourani, E.; Kafash, A.; Sheykhi Ilanloo, S.; Alipour, J.; Yousefi, M.; (2015). Artificial waterbodies in Sarakhs: Important stopover sites for migratory birds in north-eastern  Iran. Sandgrouse; 37: 71-78.##Krebs, CJ.; (2001). Ecology: the experimental analysis of distribution and abundance. Massachusetts. USA: Benjamin Cummings.##Mansoori, J.; (2008). A Guide to the Birds of Iran. Farzaneh Publishing, Tehran.##Meiklejohn, MFM.; (1948). Summer Notes on Birds of Teheran and the Alborz Mountains. Ibis; 90(1): 76-86.##Mohammadi, A.; Kafash, A.; Yousefi, M; Taqdisi, M.; (2014). Avifaunal survey of Sarigol National Park in north-eastern Iran. Journal of Animal Biology; 7: 93-99##Norton, W JE.; (1958). Notes on Birds in the Elburz Mountains of North Persia. Ibis; 100(2): 179-189.##Phillips, SJ.; Anderson, RP.; Schapire, RE.; (2006). Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological Modelling; 190: 231-259.##Porter, RF.; Aspinall, S.; (2010). Birds of the Middle East: (Second Edition), Princeton University Press.##Reynolds, PM.; (1978). Birds of some coastal areas of the Gulf of Oman. Sea Swallow; 28: 15-18.##Scott, DA.; (1989). Birds in Iran. In: Yarshater E. (Ed.). Enyclopedia, Iranica; 4: 265-272.##Scott, DA.; Moravvej-Hamadani, H.; Adhami-Mirhosseyni, A.; (1975). The Birds of Iran (In Persian, with Latin, English and French names). Iran Department of Environment, Tehran.##Sheykhi Ilanloo, S., Jabari, H., Yousefi, M., Davod Fadakar. An ornithological survey in Aq Qaleh Wetland: A means of assessing the status of AqQaleh for introducing as international wetland to Ramsar Convention. Journal of animal environment; (In press).##Sheykhi Ilanloo, S., Yousefi, M., Mahmoudi, S. Rezaei, H. R. (2012). Effect agriculture habitats on the diversity of birds Case study: Naqadeh City. Second National Conference on Biodiversity and its impact on agriculture and the environment, Urmia, Iran.##Sheykhi Ilanloo, S.; Yousefi, M.; (2012). Naqadeh city Wetlands Supplement for maintaining birds community diversity in the Urmia Lake. Inter-national Conference of Urmia Lake. Urmia, Iran.##Sheykhi Ilanloo, S.; Yousefi, M.; Khani, A., Ashori; A., Rezaei; HR. Kafash, A.; (2014). Diversity and population size of birds in Naqadeh suburban habitats, North Western Iran. Animal environment Journal; 6(3): 53-68.##Talebi-Gol, SA.; Moody, A.; Tohidifar, M.; (2014). The First Record of Pallas’s Leaf Warbler Phylloscopus proregulus in Iran, Sandgrous;  36(2): 189-190.##Trott, AC.; (1947). Notes on Birds seen in the Lar Valley in 1943 nd 1944. Ibis; 89(2): 231-234.##Witherby, HF.; (1903). An Ornithological Journey in Fars, South-west Persia. Ibis; 45(4): 501-571.##