با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

2 عضو هیات علمی گروه منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

چکیده


هدف از مطالعه حاضر بررسی سطح معلومات و تمایل مردم در ارتباط با شناخت و حمایت از گونه درخطر انقراض گور ایرانی (Equus hemionus onager) به‌منظور بهبود مدیریت و حفاظت از این گونه است. در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، تعداد 660 نفر از مردم استان فارس به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه­ای شامل؛ مشخصات فردی، سؤالات آگاهی و سؤالات تمایل افراد بود که از طریق مصاحبه تکمیل شد. سپس با استفاده از آمار توصیفی و آزمون­های کای دو (X2)، آزمون تی و آزمون کروسکال والیس و با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 21، تجزیه و تحلیل داده­ها انجام پذیرفت. یافته­های این پژوهش نشان داد که، 6/63 درصد از افراد، از شناخت و آگاهی ضعیفی در مورد گور ایرانی برخوردار بوده و 5/40 درصد افراد تمایلی به حمایت از این گونه ندارند. از سویی دیگر نتایج نشان داد که، بین جنسیت و آگاهی و همچنین گروه سنی و آگاهی، ارتباط معنی­داری ازنظر آماری وجود دارد (05/0PP

کلیدواژه‌ها

Bremner, A.; Park, K.; (2007). Public attitudes to the management of invasive non-native   species in Scotland. Biological conservation; 139: 306-314. ##Clark, TW.; Wallace, RL.; (2002). Understanding the human factor in endangered species recovery: an introduction to human social process. Endanger Species Update; 19(4): 87-94.##Carter, NH.; Riley, SJ.; Shortridge, A.; Shrestha, BK.; Liu J.; (2014). Spatial assessment of attitudes toward tigers in Nepal. Ambio.; 43(2): 125-137.##Ebua, VB.; Agwafo, TE.; Fonkwo, SN.; (2011).  Attitudes and perceptions as threats to wildlife conservation in the Bakossi area, South West Cameroon.  International Journal of Biodiversity and Conservation; 3(12): 631-636.##Fulton, DC.; Manfredo, MJ.; Lipscomb, J.; (1996). Wildlife value orientations: A conceptual and measurement approach. Human Dimensions of Wildlife; 1: 24-47.##Gadd, ME.; (2005). Conservation outside of parks: Attitudes of local people in Laikipia, Kenya. Environmental Conservation; 32: 50-63.##Gillingham, S.; Lee, PC.; (1999). The impact of wildlife-related benefits on the conservation attitudes of local people around the Selous Game Reserve, Tanzania. Environmental Conservation; 26: 218-228.##Hassanzadeh, R.; (2012). Research methods for behavioral science, a practical guide to research. 13rd Ed, Tehran, Savalane, 318p. (in Persian)## Kaczensky, P.; Blazic, M.; Gossow, H.; (2002). Public attitudes towards brown bears (Ursus arctos) in Sloveina. Biological Conservation, 118: 661-674.##Katrina, B.; (2000). People, parks, forests or fields: A realistic view of tropical forest conservation. Published by Elsevier Science Ltd Available online 24 July 2000.##Kellert, SR.; (1985). Social and perceptual factors in endangered species management. J Wildl Manag; 49: 528-36.##Kideghesho, JR.; Røskaft, E.; Kaltenborn, BP.; (2007). Factors influencing conservation attitudes of local people in Western Serengeti, Tanzania. Biodiversity and Conservation; 16: 2213-2230. ##Li, L.; Wang, J.; Shi, J.; Wang, Y.; Liu, W.; Xu, X.; (2010). Factors influencing local people’s attitudes towards wild boar in Taohongling National Nature Reserve of Jiangxi Province, China. Procedia Environmental Sciences; 2(2010) 1846-1856.##Morzillo, AT.; Mertig, A.G.; Hollister, J.W.; Garner, N.; Liu, J.; (2010). Socioeconomic factors affecting local support for black bear recovery strategies. Environmental Management; 45: 1299-1311.##Naughton-Treves, L.; Treves, A.; (2005). Socio-ecological factors shaping local support for wildlife: Crop-raiding by elephants and other wildlife in Africa. In People and wildlife: Conflict or co-existence? Ed. R. Woodroffe, S. Thirgood, and A. Rabinowitz, 252–277. New York: Cambridge University Press.##Naughton-Treves, L.; Treves, A.; (2005). Socio-ecological factors shaping local support for wildlife: Crop-raiding by elephants and other wildlife in Africa. In People and wildlife: Conflict or co-existence? Ed. R. Woodroffe, S. Thirgood, and A. Rabinowitz, 252-277. New York: Cambridge University Press.##Newmark, WD.; Leonard, NL.; Sariko, HI.; Gamassa Deo-gratias, M.; (1993). Conservation attitudes of local people living adjacent to five protected areas in Tanzania: Biol. Conserv.; 63: 177-183.##Romanach, SS.; Lindsey, PA.; Woodroffe, R.; (2007). Determinants of attitudes towards predators in central Kenya and suggestions for increasing tolerance in livestock dominated landscapes. Oryx; 41: 185-195.##Sawchuk, JH.; Beaudreau, AH.; Tonnes; D.; Fluharty, D.; (2015). Using Stakeholder engagement to inform endangered species management and improve conservation. Marine Policy; 54: 89-107.##Sitati, NW.; Walpole, MJ.; Smith, RJ.; Leader Williams, N.; (2003). Predicting spatial aspects of human–elephant conflict. Journal of Applied Ecology; 40: 667-677.##Stankey, GG.; Shindler, B.; (2006). Formation of social acceptability judgements and their implications for management of rare and little-known species. Conservation Biology; 20: 28-37.##Ziaee, H.; (2008). A field guide to mammals of Iran. 2nd ed. Iran: Wildlife Center Publication. 420 p. (in Persian)##