با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

چکیده


دوزیستان به دلیل تغذیه از حشرات، در تعادل و کنترل زیستی آفات کشاورزی اکوسیستم­های مختلف اهمیت بسزایی دارند. علیرغم اهمیت این گروه، سیستماتیک و تنوع زیستی آنها کمتر شناخته شده است. هدف از این تحقیق، که در سال­ 93 انجام گرفت، شناسایی دوزیستان شهرستان تالش، بررسی رژیم غذایی آنها و نقش این موجودات در کنترل زیستی آفات می­باشد. بدین منظور 407 نمونه دوزیست از ایستگاه­های مختلف با دست و یا با کمک تور جمع­آوری گردید. اغلب نمونه­ها پس از عکسبرداری، شناسایی و تخلیه محتویات معده (به روش Stomach flushing) رها شدند و تعداد معدودی از نمونه­ها  پس از بیهوش کردن، در فرمالین 10% تثبیت و در آزمایشگاه دانشگاه پیام­نور مرکز تالش نگهداری گردیدند. در این تحقیق 5 گونه مربوط به 3 جنس از 3 خانواده دوزیستان شناسایی گردید. بررسی محتویات معده نمونه­ها نشان داد که حشرات (با 15 راسته) و در بین آنها، راسته بال غشائیان (Hymenoptera) دارای بیشترین مشاهده در محتویات معده دوزیستان بود. نتایج نشان داد که شهرستان تالش به دلیل شرایط اقلیمی مناسب و دارا بودن منابع آبی فراوان دارای تنوع بالای دوزیست بوده و با تشابه محتویات معده دوزیستان و آفات کشاورزی گزارش شده از مزارع، دوزیستان می­توانند به عنوان ابزاری سودمند برای کنترل زیستی آفات کشاورزی و به عنوان جایگزین مناسب سموم شیمیایی باشند که  اثرات منفی کمی بر اکوسیستم منطقه دارند.

کلیدواژه‌ها

Alston, DG.; (2011). General Concepts of Biological Control. Utah State University Extension and Utah Plant Pest Diagnostic Laboratory.##Anderson, SC.; (1974). Preliminary Key to the Turtles, Lizards and Amphisbaenians of Iran. Fieldiana Zoology; 65(4): 27-43.##Balint, N.; Indrei, C.; Ianc, R.; Ursut, A.; (2010). On the diet of the Pelophylax ridibundus (Anura, Ranidae) in Ticleni, Romania. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment; 1(1): 57-66.##Baloutch, M.; Kami, HG.; (1995). Amphibians of Iran. University Publications, Tehran, Iran. 177 p. (In Persian)##Bahmani, Z.; Karamiani, R.; Rastegar-pouyani, N.; Gharzi, A.; Browne, RK.; (2014). The amphibian fauna of Kurdistan Province, Western Iran. Amphibian and Reptile Conservation; 9(1): 31-35.##Bellows, TS.; Fisher, TW.; (1999). Handbook of biological control. Academic Press, San Diego, CA. 1046p.##Borror, DJ.; Triplehorn, CA.; Jonson, NF.; (1989). An Introduction to the Study of Insects. Saunders College pub, 6th Edition. 875 pp.##Choate, PM.; (2011). Introduction to the Identification of Insects and Related Arthropods. Florida University.##Ghahari, H.; Hayat, R.; Tabari, M.; Ostovan, H.; Imani, S.; (2008). A contribution to the predator and parasitoid fauna of rice pests  in Iran, and a discussion on the biodiversity and  IPM in rice fields. Linzer biol. Beitr; 1(40): 735-764.##Charlet, LD.; Olson, D.; Glogoza, P.; (2002). Biological control of insect and weed pests in North Dakota Agriculture. North Dakota State University.##Dubois, A.; Bour, R.; (2010). The nomenclatural status of the nomina of amphibians and reptiles created by Garsault (1764), with a parsimonious solution to an old nomenclatural problem regarding the genus Bufo (Amphibia, Anura), comments on the taxonomy of this genus, and comments on some nomina created by Laurenti (1768). Zootaxa: 1-52. ##Hezaveh, N.; Ghasemzadeh, F.; Darvish, J.; (2008). Biosystematic study (morphology, karyology and morphometry) of anuran amphibian in Markazy Province. Iranian Journal of Biology. (In Persian)##Hocking, DJ.; Babbitt, KJ.; (2014). Amphibian Contributions to Ecosystem Services. Herpetological Conservation and Biology; 9(1): 1-7.##Hojati, V.; Moghadas, D.; Faghiri, A.; (2009). The Study of Amphibians and Reptiles Fauna in Shahid Zare National Park in Mazandaran Province. Journal of Animal Biology. (In Perian)##Hojati, V.; Faghiri, A.; Babayi Savasari, R.; (2012). The Study of Amphibians and Reptiles Fauna in Kiasar National Park in Mazandaran Province. Journal of Animal Biology. (In Perian)##Ferenti, S.; Dimancea, N.; David, A.; Tantar, A.; Daraban, D.; (2009). Data on the feeding of a Rana ridibunda population from Sarighiol de Deal, Tulcea County, Romania. Biharean Biologist; 3(1): 45-50.##Fitzgerald, LA.; (1989). An evaluation of stomach flushing techniques for crocodilians. Journal of Herpetology, pp. 170-172.##Makhdoom, M.; (2005). Foundation of Land Use Planning. Sixth Edition, Tehran University. (in persian)##Majnonian, H.; (2000). Iran protected regions. Environment protection organization publication. (in Persian)##Marcov, SDC.; Cupsa, D.; Ferenti, S.; David, A.; Dimancea, N.; (2010). Human Influnce or Natural Differentiation in Food Composition of four Amphibian Species from Histrica Fortress, Romania. Acta zool. Bulg, 62(3): 307-313.##Norval, G.; Huang, SC.; Mao, JJ.; Goldberg, SR.; Yang, YJ.; (2014). Notes on the diets of five amphibian species from southwestern Taiwan. ALYTES; 30: 69-77.##Raghavendra, K.; Sharma, P.; Dash, AP.; (2008). Biological control of mosquito populations through frogs: Opportunities & constrains. Indian J Med Res; 128: 22-25.##Rastegar-Pouyani, N.; Kami, HG.; Rajabizadeh, M.; Anderson, SC.; Shafiei, S.; (2008). Checklist of Amphibians and Reptiles of Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematic; 4(1): 7-30.##Rastegar-Pouyani, N.; Faizi, H.; Oraei, H.; Khosravani, A.; Fathinia, B.; Heidari, N.; Karamiani, R.; Rastegar-pouyani, E.; (2011). A brief history and current status of herpetology in Iran. Amphibian and Reptile Conservation; 5(1): 37-46.##Rice Mahr, SE.; Cloyd, RA.; Mahr, DL.; Sadof, CS.; (2001). Biological control of insects and other pests of greenhouse crops. University of Wisconsin, 180 pp.##Sathe, TV.; Patil, RN.; (2014). Diversity and Utility of Toads (Amphibia: Anura) in Biological insect pest control in Satara, India. Indian Journal of Applied Research; 4(6).##http://amphibiaweb.org, 2015.##