با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیستی، گروه بیوسیستماتیک جانوری

2 دکترای حشره شناسی، دانشیار دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، گروه بیوسیستماتیک جانوری

چکیده

خانواده سیرفیده با 6000 گونه شناسایی شده از 15 قبیله و 3 زیرخانواده به راسته دوبالان تعلق دارد. اعضای این خانواده به Flowerfly و Hoverfly معروف هستند. لارو اغلب آن‎ها شکارگر بوده و نقش مهمی در تعادل بیولوژیکی و کنترل طبیعی آفات ایفا می‎کنند. بالغین آن‎ها از شهد و گرده گل‎ها تغذیه می‎کنند و به همین خاطر جزء گرده‎افشان‎های مهم گیاهان محسوب می‎شوند. در بررسی فونستیک سیرفیده‎های شهرستان رشتخوار (واقع در استان خراسان رضوی) طی سال‎های 1390- 1389 تعداد 340 نمونه از این خانواده جمع‎آوری شد. نمونه‎برداری در چهار دوره، از دو ایستگاه مطالعاتی انجام شد. در مجموع از بین نمونه‎های جمع‎آوری شده، تعداد 26 گونه از 12 جنس، متعلق به دو زیر خانواده Syrphinae و Eristalinae مورد شناسایی قرار گرفت؛ که در این بین، لارو 18 گونه شکارگر، 5 گونه پوسیده خوار و 3 گونه گیاه‎خوار بودند. تمامی گونه‎ها برای نخستین بار از فون این شهرستان گزارش می‎شوند.
 

کلیدواژه‌ها

Ahmadian, SA.; (2010). Determination of the fauna of Hoverflies (Dip:Syrphidae) in Damavand. [MSc thesis]- ShahidBeheshti University, 100-200 (in Persian).##Ahmadian, SA.; Pashaei Rad, Sh.; (2012). Four species Metasyrphuslatilunulats, hrysogasterhirtella, Merodonelegans and Eumerusornatus (Diptera: Syrphidae) newly reported from Iran.Journal of Animal Environment; 4(1): 79-84##Ahmadian, SA.; Pashaei Rad, Sh.; (2010). Three new records of the species Platycheirus ambiguus, Platycheirus sticticus and Heringia heringi from Iran. Journal of Animal Environment; 4(1): 79-84.##Ashrafi, F.; (2010). Determination of the biodiversity and fauna of Hoverflies (Dip:Syrphidae) in Orumie. [MSc thesis]-Shahid Beheshti University, 80-130. (in Persian)##Ashrafi, F.; Pashaei Rad, Sh.; (2010). A new record of the subfamily Syrphinae (Diptera:  Syrphidae) for the Iranian fauna. Zoology in the Middle East; 51: 119-120.##Amiri Moghadam, F.; (2004). Determination of the fauna of Hoverflies (Dip:Syrphidae) in Kashmar and Bardaskan. [MSc thesis]-ShahidBeheshti University, 70-120. (in Persian)## Bei-Bienko, G.; (1988). Keys to the Insects of the European Part of the USSR.                 Volume V. Diptera and Siphonaptera. Part II. Smithonian Institution Libraries and the National Science Foundation Washington, D.C. 10, 148.##Buchs, W.; (2003). Biodiversity and agri-environmental indicators-general scopes and        kills with special reference to the habitat level.Agri. Eco. & Envi.; 98: 35-78.##Chapman, AD.; (2006). Numbers of living species in Australia and world. Cambridge University Press.Cambridge. Uk. 60 P.##Cruz De Boelpaepe, MO.; (1991). Seasonal fluctuations of entomophagous insects captured by traps in several habitats on Sao Miguel Island, Azores. Arquipelago Ciencias Da Natureza; 9: 11-23.##Dousti, A.F.; (1999). Fauna and Diversity of Syrphid flies in Ahwaz region. [MSc thesis]-Shahid Chamran University, 129 P. (in Persian)##Dousti, A.F.; Hayat, R.; (2006). A catalogue of the Syrphidae (Insecta: Diptera) of Iran. J.Entomol. Res. Soc.; 8(3): 5-38.##Dusek, J.; Laska, P.; (1987). Copulation behavior and modification of male terminalia in the subfamily Syrphinae (Diptera). Acta Entomol. Bohemoslov.; 84: 335-341.##Ehteshamnia, N.; Khaghaninia, S.; Farshbaf Pourabad, R.; (2010). Some hoverflies of subfamily Syrphinae of Qurigol fauna in East Azerbayjan province, Iran (Diptera: Syrphidae). Mun. Ent. Zool.; 5(2): 499.##Gilasian, E.; (2005). New record of one genus and six species of Syrphidae (Diptera) fromIran. Journal of Entomological Society of Iran; 25(1): 75-76.##Gilbert, F.; (1993). Hoverflies. Naturalistʼs hand books. Slough. Richmond publishing Co.Ltd, Slough, UK.67P.##Husseini, M.; Sadeghi, H.; (2008). Diversity of Syrphidae (Diptera) in agroecosystems of Neyshabur region. Iranian J Plant Protecsci; 22(2): 85. (in Persian)##Kazerani, F.; Talebi, A.A.; Gilasian, E.; Khayrandish, M.; (2014). New record of the genus and species Temnostomavespiforme (Diptera: Syrphidae) from Iran. Journal of Crop Portection; 3: 69-73.##Keyvanfar, N.; Bagherian, A.; (2006). Morphological studies on Syrphidae genera (Diptera) collected from Mashhad and its suburb. Iranian J of Biol.; 18(4): 332. (in Persian)##Khaghaninia, S.; Hosseini, C.; (2013). Taxonomic study of Paragus Latreille (Diptera: Syrphidae) in the EastAzerbayjan and Kordestan provinces of Iran.Efflatounia; 13:8-18.##Mehrabi, R.; Pashaei Rad, Sh.; Shiravi, A.; AmiriMoghadam, F.; (2006). Determination of the Biodiversity and Fauna of Hoverflies (Dip:Syrphidae) in Damghan (23 new records of Semnan province). Environmental Sciences; 13: 61-68.##Musavian, M.; (2001). Determination of the Fauna of Hoverflies (Dip:Syrphidae) in Mashhad. [M.Sc. thesis]-ShahidBeheshti University, (in Persian).##Naderlu, M.; (2010). Determination of the Biodiversity and Fauna of Hoverflies (Dip:Syrphidae) in East of Zanjan Province. [MSc thesis]- ShahidBeheshti University, (in Persian)##Padhakrishnan, B.; Muraleedharan, N.; (1993). Bioecology of six species of syrphid predators of the tea aphid, Toxoptera aurantii (Boyer De Fonscolombe) in southern        India. Entomon; 18: 175-180. ##Peck, LV.; (1988). Catalogue of Palaeartic Diptera. Syrphidae-Conopidae. Vol. 8.         Budapest, Elsevier Science Publishing. 230 P.##Pluchino, P.; (1988). Ditteri Sirfidi raccolti contrappole cromatropiche nella città di           verona. Atti XV Congr. Naz. Ital. Entomol. L’Aquila, pp.763-769.##Poorrabi, M.; Pashaei Rad, Sh.; (2002). Hoverflies species of the sub family Eristalinae (Diptera: Syrphidae, Milesiinae) Marand Province. Proceeding of 15th Iranian Congress of Plant Protection;  Kermanshah, Iran (in Persian)##Rotheray, GE.; Gilbert, FS.; (1989). The phylogeny and systematic of European                predacious Syrphidae (Diptera) based on larval and puparial stages. Zool. J. Linnean Soc.; 95: 29-70.##Sack, P.; (1932). Syrphidae.In: (E. Lindner ed.), Die Fliegen der Palearktischen Region       IV/6. Schweizerbart, Stuttgart. 451 P.##Sadeghi, H.; (2003). Part of Syrphid Fauna of Mashhad Region and Key to the Genera. J AgriSci and Natur Res.; 9(1): 119-127. (in Persian)##Sadeghi, H.; Kayvanfar, N.; Jajvandian, R.; (2006). An introduction to Syrphidae: Ferdowsi University of Mashhad Publication (In Persian). Son bole press.236 pages.## Sommaggio, D.; (1999). Syrphidae: Can They Be Used as an Environmental                      Bioindicators? Agric.Ecosys. Environ; 74(3): 343-356##Sorokina, V.S.; (2009). Hover Flies of the Genus Paragus Latr. (Diptera, Syrphidae) of Russia and Adjacent Countries. Entomological Review; 89(3): 351-366.##Speight, MCD.; Sarthou, JP.; (2008). StN keys for the identification of adult European (Diptera). In: Speight MCD, Castella E, Sarthou JP, Monteil C.(eds) Syrph the Net, the database of European Syrphidae, Dept. of Zoology, Trinity College,Dublin2, Ireland. 56: 66P.##Speight, MCD.; (2010). Species accounts of European Syrphidae (Diptera) In: Speight MCD, Castella E, Sarthou JP, Monteil C. (eds) Syrph the Net, the database of European Syrphidae, Dept. of Zoology, Trinity College, Dublin2, Ireland. 59: 285 pp.## Stubbs, AE.; Falk, SJ.; (1996). British hover flies. An Illustrated Identification Guide. The British Entomology and Natural History Society, Reading, UK.##Thampson, C.; Rothery, G.; (2000). Family Syrphidae In: Papp L,Darvas B.(eds.) Contribution toward a Manual of Palearctic Diptera. Academic Press Hungry. Budapest; 13: 81-139.##Vosughian, M.; Khaghaninia, S.; Haddad Irani Nejad, K.; (2013). Hoverfly fauna of the subfamily Syrphinae (Diptera: Syrphidae) of Maragheh region, Iran, with a new record for the Iranian insect fauna. Calodema; 274: 1-6.##