با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زیست شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران

2 دانشجو دکتری تخصصی گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان، سمنان، ایران

چکیده


گیاه آویش کوهی T. kotschyanus BOISS. & Hohen در طب سنتی به عنوان ضد التهاب، ضداسپاسم و اختلالات گوارشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره اتانولی برگ گیاه آویش کوهی بر روی رده سلولی A-549 بود. مواد و روش‌ها:برگ گیاه آویش کوهی از استان لرستان شهرستان سلسله در بهار 1393جمع‌آوری شد برگ گیاه به مدت سه روز در دمای اتاق خشک شد و عصاره اتانولی از آن تهیه گردید. پس از تهیه عصاره اثر غلظت‌های (500، 200، 100، 50، 25) از عصاره برگ گیاه  آویشن کوهی بر رده سلولی A-549 به مدت 72 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. اثر سمیت سلولی عصاره برگ گیاه آویشن کوهی بر ضد سلول‌های سرطانی  A-549 توسط روش MTT ارزیابی شد. برای آنالیز از نرم‌افزار SPSS-18 استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که عصاره اتانولی برگ گیاه آویشن کوهی دارای اثرات سیتوتوکسیک بر رده سلولی A-549 می‌باشد. بحث: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عصاره اتانولی برگ گیاه آویشن کوهی به علت وجود ترکیبات فنولی اثرمهاری روی رده سلولی A-549 دارد.
 

کلیدواژه‌ها

Ahrent, SA.; Buta, M. (2003). “mutaion and surviral in stage I non-small cell cancer: result of a prosoective study”. I Nat 1 cancer Inst.; 95(13): P. 53. 961-10.##Corner, J.; Bailey, C. (2001). “Cancer-nursing: Careincontext”. Blackwell. London. 3-46. ##Demidyuk, V.; Shubin, AV.; Kurinov, AM.; Gasno, VEV. (2013). “Alteration in Gene Expression of proprotein convertases in Human Lung cancer Have Limited Number of scenarios”. Plosone. 8(2): 5515. ##Gemal, A.; Bray, F.; Feraly, J.; Forman, D. (2011). “Global cancer statistics”. Cancer Journal for clinicians. 61(2): 69-90.##Ghasmi, M. (2003). “Thyme and savory”. Research institute of forests and rangelands. Tehran. Iran. 2003.##Horn, Papw.; Johnson, HD. (2012). “Harrison’s of Internal Medicine”. MCGraw-Hill professional. illustrated.##Kramati, K. (2005). “Effect of hydroalcohlic of thyme prostate cancer resulting from the injection of NMBA in the wistarrat”. 35(3).##Landis, S.; Bolden, T.; Wang, P. (1999). “Cancer statistics”. Ca-A- Cancer Journal for Clinicians. 49(1): 8-31.##Mehrain-Ghomi, F. (2010). “Androgen receptor requires jundas a coactivator to switch on an oxidative strees generaton pathway in prostate cancer cells”. 70: pp.4560-68.##Navaie, S. (2011). “Phytochemical study Thymus kotschyanus Boiss 8 Honen and check improve irritable bowel”. Professional doctoral thesis. Islamic Azad University Tehran.##Sakar, A.; Dshmukh, V. (2011). “Ethno Pharmacological review of traditional medicinal plants for anti-cancer activity”. 3(4): pp.298-430.##Sharma, G.; Tyagi, N.; Hooda, V. (2012). “Phytochemical and parmacological profile of lagenaria siceraria”. International Research Journal of Pharmacy, 3: pp.1-4.##Velgestein, B.; Kenneth, W. (2002). “The genetic basic of human cancer”. Mc Graw hill professional. Illustrate. 2(4): pp.203-208.##