با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

2 دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده

چکیده
بالانتیدیوم کلی تک یاخته مژک‌دار روده‌ای است که در رنج وسیعی از مهره‌داران مانند خوک، گاو و شامپانزه وجود داشته و به ندرت در سگ‌، گربه، گوسفند، اسب و شتر دیده می‌شود. این انگل سبب تظاهرات بالینی از فرم بدون علامت تا اشکال جدی مانند اسهال می‌شود. در مجموع 200 رآس گاو به طور تصادفی در طی یک دوره 6 ماهه از دی­ماه سال 91 تا تیر ماه سال 92 از گاوداری‌های سنتی در نقاط مختلف شهرستان داراب انتخاب شدند. نمونه‌های مدفوعی مستقیماً از رکتوم گاوهای مذکور تهیه گردید. نمونه‌های مدفوعی پس از انتقال به آزمایشگاه و تغلیظ به روش فرمالین اتر با استفاده از روش رنگ‌آمیزی تری کروم و میکروسکوپ نوری جهت تشخیص بالانتیدیوم کلی مورد بررسی قرار گرفتند. میزان شیوع آلودگی به این تک یاخته در نمونه‌های مورد بررسی 5/41% بود. میزان شیوع آلودگی به بالانتیدیوم کلی در بین گاوهای ماده 57 مورد (2/43%) و در نرها 26 مورد (2/38%) بود. بیشترین آلودگی مربوط به گاوهای بالاتر از 3 سال (6/47%) و کمترین آلودگی مربوطه به گاوهایی با محدوده 1 تا 3 سال (6/25%) بود و اختلاف معنی‌داری بین شیوع آلودگی و گروه‏های سنی مشاهده گردید (05/0P<). از نمونه‌های آزمایش شده 12 مورد (6%) آلودگی با تروفوزوئیت، 48 مورد (24%) آلودگی با کیست و 23 مورد (5/11%) آلودگی توأم مشاهده گردید. در پایان، نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آلودگی به تک یاخته بالانتیدیوم کلی در منطقه داراب استان فارس وجود داشته و گاوها بسیار مستعد به ابتلا به بالانتیدیازیز می‌باشند. با توجه به اهمیت زئونوتیک این بیماری تک یاخته‏ای، باید هرچه سریع­تر اقدامات لازم جهت پیشگیری و کنترل این بیماری در گاوهای منطقه صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

Ali, BH. Abdelaziz, M. (1982). ،،Balantidiasis in a Camel,,. Veterinary Record. 110 (21): 506.
Al-Tayib, O. (2014). ،،Case report zoonotic balantidiasis in camel from Saudi Arabia,,. Scholar Academic Scientific Publisher. 2(7): pp. 445-447.
Al-Tayib, O. Abdoun, KA. (2013). ،،Balantidium coli infectin in hamadryas baboon (papio hamaddryas) in Saudi Arabia. a Case report,,. Journal of Animal and Plant Sciences. 23(3): pp. 940-943.
Anargyrou, K. Petrikkos, GL. Suller, MTE. Skiada, A. Siakantaris, MP. Osuntoyinbo, RT. Vaiopoulos, G. (2003). ،،Pulmonary Balantidim coli infection in a leukemic patient,,. American Journal of hematology. 73(3): pp. 180-183.
Abubakr, MI. Nayel, MN. Fadlalla, ME. Abdelrahman, AO. Abuobeida, SA. Elgabara, YM. (2000). ،،Prevalence of gastrointestinal parasites in young camels in Bahrain,,. Revue Élevage. Medicine. veterinaire. Pays trop. 53 (3): pp. 267-271.
Bilal, CQ. Khan, MS. Avais, M. Ijaz, M. Khan, JA.; (2009). ،،Prevalence and chemotherapy of Balantidium coli in cattle in the River Ravi region,,. Lahore (Pakistan). Veterinary Parasitology. 163: pp. 15-17.
Ferry, TD. Bouhour, F. De Monbrison, F. Laurent, H. Dumouchel-Champagne, S. Picot, MA. Piens Granier, P. (2004). ،،Severe peritonitis due to Balantidium coli acquired in France,,. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 23(5) : pp. 393-395.
Gonzalez, DE. Canales Simon, P. Del Olmo Martinez, L. Cortejoso Hernandez, A. Arranz Santos, T. (2000). ،،Colonic balantidiasis,,. Gastroenterologia y Hepatologia. 23(3): pp. 129-131.
Giarratana, F. Muscolino, D. Taviano, G. Ziino, G. (2012). ،،Balantidium coli in Pigs Regularly Slaughtered at Abattoirs of the Province of Messina: Hygienic Observations,,. Open Journal of Veterinary Medicine. 2: pp. 77-80.
Garcia, LS. (2006). ،،Diagnostic medical parasitology,,. 5th edition. American Society for Microbiology Press,,. Washington DC.
Hussanjak, M. Rajkovic, J. Bosnic, S. (1997). ،،Endoparasite infections of cattle on family-owned farms,,. Praxis-Veterinaria-Zagreb. 45(1-2): pp. 87-90.
Hindsbo, O. Nielsen, CV. Andreassen, J. Willingham, AL. Bendixen, M. Nielsen, MA. Nielsen, NO. (2000). ،،Age-dependent occurrence of the intestinal ciliate Balantidium coli in pigs at a Danish research farm,,. Acta Veterinaria Scandinavica; 41(1): pp. 79-83.
Ichhpujani, RL. Bhatia, R. (1994). ،،Medical Parasitology,,. Jaypee Brothers Medical Publishers India, PP: 113-116.
Islam, MR. Hague, AKMF. Khan, MAHNA. Talukder, MRI. (2000). ،،Balantidiasis in water buffaloes. Incidences and Therapeutics Trial,,. Bangladesh Journal of Agricultural Sciences. 27(1): pp. 143-146.
Khan, A. Khan, MS. Avais, M. Ijaz, M. Ali, M. Abbas, T. (2013). ،،Prevalence hematology and treatment of balantidiasis among donkeys in and around Lahore Pakistan,,. Veterinary parasitology. 196(1-2): pp. 203-205.
Lioyd, S. (1983). ،،Effect of pregnancy and lactation up on infection. Veterinary Immunology Immunopathology,,. 4:153-176.
Mamun, MAA. (2008). ،،Epidemiological Investigation on Parasitic diseases of Buffaloes (Bubalus bubalis) in Kurigram district of Bangladesh: MS Thesis,,. Submitted to the department of Parasitology Bangladesh Agricultural University Mymensingh.
Maleky, F. (1998). ،،Case report of Balantidium coli in human from south of Tehran, Iran,,. Indian journal of medical sciences. 52(5): pp.  201-202.
Niphadkar, SM. Raote, YV. (1994). ،،Incidence of Entamoeba bovis and Balantidium coli on organized cattle farms around Bombay India,,. Journal Bombay Veterinary College. 5(1-2): pp. 85-86.
Partani, AK. Kumar, D. Bhan, AK. (1998). ،،Prevalence of Balantidium coli infection in camels at Bikaner, Rajasthan,,. Journal of Veterinary Parasitology. 12: pp. 118-121.
Roberts, L. Janovy, J. (2005). ،،Foundations of Parasitology,,. 5th edition. McGraw Higher Education NY, USA. PP. 176-177.
Rajkovic, JS. Bosnic Husnjak, M. (1997). ،،Endoparasite infections of cattle on family owned farms,,. Praxis Veterinary Zagreb. 45(1-2): pp. 87-90.
Roy, BC. Mondal, MMH. Talukder, MH. Majumder, S. (2011). ،،Prevalence of Balantidium coli in Buffaloes at different areas of Mymensingh,,. Journal Bangladesh Agricultural University. 9(1): 67-72.
Ritchie, LS. (1948). ،،An ether sedimentation technique for routine stool examinations,,. Bulletin of the US, Army Medical Department; 8(4): pp. 326.
Schuster, FL. Ramirez-Avila, L. (2008). ،،Current World Status of Balantidium coli,,. Clinical Microbiology Reviews. 21(4):  pp. 626-638.
Samad, MA. (1996). ،،Examination procedure of animals,,. Pashu Palon o Chikitsavidya (Animal Husbandry and Medicine). Lyric-Epic Prokasoni. Mymensingh. PP. 127-133.
Schmidt, GD. Roberts, LS. (1989). ،،Phylum coli,,. Foundation of Parasitology. 4th edition. St Louis. Times Mirror/ Mosby Collage Publication. PP. 175-180.
Schwartz, Clarkson, MJ. (1999). ،،Balantidiasis,,. In Protozoal disease. Gilles, H.M. 1ST edition. Published; A member of the Hodder Headline Group. London. PP. 585-591.
Solaymani-Mohammadi, S. Petri Jr, WA. (2006). ،،Zoonotic Implications of the Swine-Transmitted Protozoal Infections,,. Veterinary Parasitology. 140(3-4) pp. 189-203.
Solaymani-Mohammadi, S. Rezaian, M. Hooshyar, H. Mowlavi, GR. Babaei, Z. Anwar, MA. (2004). ،،Intestinal protozoa in wild boars (Sus scrofa) in western Iran,,. Journal of wildlife diseases. 40(4). pp. 801-803.
Soulsby, EJL. (1982). ،،Helminthes, Arthropod and Protozoa of Domesticated Animals,,. 7th edition. Bailliere Tindal and Cassell Ltd. London. PP. 809.
Tarrar, MA. Khan, MS. Pervez, K. Ashraf, K. Khan, JA. Rahman, ZU. (2008). ،،Detection and chemotherapy of Balantidium coli in buffaloes around Lahore, Pakistan,,. Pakistan Journal Agricultural Science. 45(2): pp. 163-166.
Tajik, J. Nourollahi Fard, SR. Anousheh, S. Dehghani, E. (2013). ،،Balantidiasis in a dromedarian camel,,. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 3(5): pp. 409-412.
Udupa, KG. Patil, NA. Kumar, SP. (1998). ،،Prevalence clinical symptoms and treatment of balantidiosis in buffaloes,,. Buffalo Bulletin; 17(3): pp. 61-64.
Yazar, S. Fevzi, A. Lzzet, S. Metin, A.; (2004). ,, Dysentery caused by Balantidium coli in a patient with non-Hodgkins lymphoma from Turkey,,. World Journal of gastroenterology. 10 (3): pp. 458-459.