با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گرگان، میدان بسیج، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی دکتری تخصصی، گرگان، میدان بسیج، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 کارشناسی ارشد، گرگان، میدان بسیج، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چکیده
با توجه به شتاب روز افزون نانوتکنولوژی در کشور و اختلالات احتمالی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در بدن موجودات زنده، در این تحقیق تأثیر سمیت تحت کشنده نانو اکسید روی (ZnO NPs) بر شاخص­های خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با تعیین دامنه‌ای از غلظت‌های نانو اکسید روی  به منظور تعیین [1]LC50 تلفات ماهیان کپور معمولی در زمان‌های 24، 48، 72 و 96 ساعت محاسبه شد. سپس با توجه به میزان LC50 آزمایش جداگانه‌ای طراحی شد و با القای غلظت تحت کشنده این ماده شاخص‌های خون‌شناسی ماهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج غلظت سمیت کشنده (LC50) نانواکسید روی برای ماهی کپور معمولی ppm23/0±120/3 بدست آمد. هنگامی که ماهیان در معرض غلظت تحت کشنده (50% غلظت (LC50 به مدت 7 روز قرار گرفتند، نانو ذرات روی موجب تغییرات در پارامترهای خونی ماهی قرمز شد که این تغییرات در شاخص های خونی با کاهش سطح گلبول قرمز[2]، هموگلوبین و هماتوکریت در تیماری که تحت تأثیر نانو ذرات روی قرار داشت، همراه بود (5/0>P) و افزایش گلبول‌های سفید[3] در تیماریکه ماهیان در معرض غلظت تحت کشنده نانو ذرات روی بودند نسبت به گروه شاهد مشاهده شد (5/0>P). [4]MCHC در تیماری که در معرض نانواکسیدروی قرار داشت افزایش معناداری را نشان داد (5/0>P)، در حالی که شاخص‌های MCV[5] و MCH[6] در طی آزمایش فاقد تغییرات معنادار بودند (5/0<P). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که سمیت تحت کشنده نانو ذرات روی می‌تواند بر شاخص‌های خونی ماهی کپور معمولی تأثیر منفی داشته باشد، لذا باید از ورود این گونه مواد به اکوسیتم آبی جلوگیری نمود.
 

کلیدواژه‌ها

Balon, EK.; (2006). The oldest domesticated fishes, and the consequences of an epigenetic dichotomy in fish culture. Journal of Ichthyology and Aquatic Biology; 11: 47-86.
Blaxhall, PC.; Daisley, KW.; (1973). Routine hematological methods for use with fish blood. Journal of Fish Biology; 5: 771-781.
Ghelichi, A.; Akrami, R.; Bandani, G.; Jorjani, S.; (2009). Reproductive biology of female mature common carp in southeast of Caspian sea (Miankaleh). Iranian Journal of Natural Resources; 3:197-208.
Janardana, SR.; (2014). Impact of chemathoate nutritional index of freshwater fish, Cyprinus carpio. International Journal of Scientific and Research Publications; 4(3): 2250-3153.
Jones, N.; Ray, B.; Ranjit, KT.; Manna, AC.; (2008). Antibacterial activity of ZnO nanoparticle suspensions on a broad spectrum of microorganisms. FEMS Microbiol Lett; 279(1): 71-6.
Lebedeva,NE.; Vosyliene, S.; Golovkina, V.; (1998). Functional enzymes activity and gillhistology of carp after copper sulfate exposure and recovery. Ecotoxicology and Environmental Safety; 40: 49-55.
Liu, R.; Sun, F.; Zhang, L.; Zong, W.; Zhao, X.; Wang, L.; Wu, R.; Hao, X.; (2009). Evaluation on the toxicity of nano Ag to bovine serum albumin. Science of the Total Environment; 407: 4184-4188.
Luskova, V.; (1997). Annul cycles and normal value of hematological parameters in fishes Acta Science Vat Broon; 31: 1-70.
Masciangioli, T.;, Zhang, W.; (2003). Environmental technologies at the nanoscale. Environmental Science and Technology; 37: 102-108.
Munker, RE.; Hillwe, JG.; Paquette, R.; (2007). Modern Hematology, Biology and Clinical Management, Second Edition, Humna Pess Inc; 210-513.
Peter, HH.; Irene, BH.; Oleg, VS.; (2004). Nanoparticles-known and unknown health risks. Journal of Nano biotechnology; 2(1): 12-27.
Remyla, SR.; Ramesh, M.; Sajwan, KS.; (2008). Senthil Kumar K, Influence of zinc on cadmium induced hematological and biochemical responses in a freshwater teleost fish Catla catla. Fish Physiology and Biochemistry; 34: 169-174.
Sharma, VK.; Yngard, RA.; Lin, Y.; (2009). Silver nanoparticles: Green synthesisand their antimicrobial activities, Advances in Colloid and Interface Science; 145: 83-96.
Varadarajan, R.; Sankar, HS.; Jose, J.; Philip, B.; (2014). Sublethal effects of phenolic compounds on biochemical, histological and ionoregulatory parameters in a tropical  teleost fish Oreochromis mossambicus (Peters). International Journal of Scientific and Research Publication; 4(3): 2250-3153.
Wells, RMG.; Baldwin, J.; (1990). Oxygen transport potential in tropical reef fish with special reference to blood viscosity and haematocrit. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology; 141: 131-142.
Zhang, XD.; Wu, HY.; Wu, D.; Wang, YY.; Chang, JH.; Zhai, ZB.; (2010). Toxicologic effects of gold nanoparticles in vivo by different administration routes. International Journal of Nano medicine; 5: 771-81.