با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان

2 دانشیار گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان

چکیده

چکیده
در روند تکثیر ماهی عوامل متفاوتی از جمله کیفیت و کمیت تخمک و اسپرم مولدین دخیل می باشند که در بحث کیفیت اسپرم فاکتورها و عواملی همچون pH، درصد تحرک، مدت زمان تحرک، تراکم و اسمولاریته موجود در پلاسمای اسپرم مورد بررسی قرار می گیرند. پژوهش حاضر در فروردین ماه 1390 در مرکز تکثیر وپرورش ماهیان استخوانی شهید انصاری رشت صورت پذیرفت. براساس نتایج به دست آمده میانگین و انحراف معیار پارامترهای اسپرم شناختی در ماهیان 3 و 4 ساله مورد بررسی به ترتیب اسمولاریته (9/11±6/329، 9/11±4/343 عدد)، اسپرماتوکریت (4/7±2/47، 99/2±5/44 عدد)، مدت زمان تحرک اسپرم (8/12±5/60،1/6±3/66 ثانیه)، درصد تحرک اسپرم  (7/6±80، 9/3±5/83 درصد)، تراکم اسپرم (8/3199657±17828750، 5/2090454±18000000 میلی­مترمکعب) و pH اسپرم (51/0±79/7، 26/0±61/7) محاسبه شد. همچنین ارتباط بین اسمولاریته، درصد تحرک اسپرم، مدت زمان تحرک اسپرم و تراکم اسپرم با پارامترهای کارایی تکثیر مصنوعی (درصد لقاح و درصد تفریخ) مثبت و مستقیم ارزیابی  شد یعنی با افزایش عوامل اسپرم شناختی درصدلقاح و درصد تفریخ در ماهی سفید افزایش می­یابد و با کاهش این عوامل درصد لقاح و درصد تفریخ در ماهی سفید کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

Aas, GH.; Refstie,T.; Gjerde, B.; (1991). Evaluation of milt quality of Atlantic salmon. Aquaculture; 95: 125-132.
Baradaran, Sh.; Alipour, A.; Pourkazemi, M.; (2007). Morphological characteristics of Persian sturgeon sperm density and spermatocrit in the South West of the Caspian Sea; Journal of Research and development; 75: 138-144.
Billard, R.; (1983). Effects of coelomic and seminal fluids and various saline diluents on the rainbow trout, Salmo gairdneri. Journal of reproduction and fertility; 68:77-84.
Billard, R.; Cosson, J.; Fierville, F.; Brun, R.; Rouault, T.; Williot, P.; (1999). Motility analysis and energetic of the Siberian sturgeon, Acipenserbaerii, spermatozoa. Journal of Applied Ichthyology; 15:199-203.
Birkhead, TR.; Martinez, JG.; Burke, T.; Froman, DP.; (1999). Sperm mobility determines the outcome of sperm competition in the domestic fowl. Proceeding Royal Society London. (B); 266: 1759-1764.                                                                                  
Cosson, J.; Groison, Al.; Suquet, M.; Fauvel, C.; Dreanno, C.;  Billard, R.; (2008). Studying sperm motility in marine fish: an overview on the state of the art. Journal of Applied Ichthyology; 24: 460-486.
Lahnsteiner, F.; Berger, B.; Weismann, T.; and Patzner, RA.; (1997).  Sperm motility and seminal composition in the Turbot (Lota lota). Journal of Applied Ichthyology; 13: 113-119.  
Lahnsteiner, F.; (2000). Morphological physiological and biochemical parameters characterizing the overripening of rainvbow trout eggs, fish physiology and biochemistry; 23: 107-118. 
Lorestani, R.; (2004). Effect of age of broodstock and reinforcing solutions on sperm mobility duration and fertility rate of rainbow trout; MSc thesis, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Moddares University; 67 P. (in Persian)
Najjar Lashkari, S.; (2006). Studying and comparing some characteristics of white fish sperm in Shirood, Tonekabon, and Khoshkrood rivers; MSc thesis, Islamic Azad University of Lahijan; 227 P. (in Persian)
Rahbar, M.; (2009). Determining the relationship between age of broodstock and efficiency of artificial propagation in the Caspian salmon (Salmo trutta caspious); MSc thesis, Islamic Azad University of Lahijan; 80 P. (in Persian).
Rakitin, A.; Ferguson, M.; Tripple, EA.; (1999). Spermatocrit and spermatozoa density in Atlantic Cod (Gadus morhua): Correlation and variation during the spawning season. Aquaculture; 170: 349-358. 
Razavi, B.; (1999). An Introduction to the ecology of the Caspian Sea; Iranian Fisheries Research Institute; 90 P. (in Persian).
Rurangwa, E.; Kime, D.E.; Ollevier, F.; Nash, JP.; (2004). The measurement of sperm motility and factors affecting sperm quality in cultured fish. Aquaculture; 234: 1-28. 
Shamspour, S.; (2008). Studying the effect of fertility power of broodstock on fertilization rate, incubation process, and larvae survival in rainbow trout; MSc thesis, Islamic Azad University of Lahijan. 86 P. (in Persian)       
Tekin, N., Secer, S., Akcay, E., Bozkurt, Y.; (2003). Cryopreservation of rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Bamidgeh; 55: 208-212.
Wojtczak, M.; Dietrich, G.; Slowinska, M.; Dobosz, S.; Kuzminski, H.; CiereszKo, A.; (2007). Ovarian fluid pH enhances motility parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Spermatozoa. Aquaculture; 270: 259-264.