با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زیست شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه زیست شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار دانشکده شیمی، دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

  چکیده
افزایش مصرف نانو اکسیدروی در پزشکی و تولید محصولات آرایشی و تحقیقاتی، سوالات متعددی را در مورد سمیت آنها افزایش داده است. روی به طور مستقیم در رشد، بلوغ و آزادسازی تخمک با اثر بر تولید استروژن و پروژسترون نقش دارد. در این کار تحقیقاتی اثر نانواکسیدروی بر اووژنز موش بالغ نژاد NMRI  مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا موش‌های ماده به طور تصادفی در 6 گروه شامل کنترل، شم و 4 گروه تیمار قرار داده شدند. به گروه‌های تجربی نانواکسیدروی در چهار غلظت50-100-150-300 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، به مدت 3 روز به صورت درون صفاقی تزریق شد. پس از 7 روز، موش‌ها تشریح و تغییرات بافت­شناسی تخمدان‌ها بررسی شد. نتایج، افزایش تعداد  فولیکول‌های گراآف و جسم زرد را در دزهای 100 و150 نشان داد. میزان استروژن و پروژسترون نیز با افزایش دز مشاهده شد. داده ها افزایش تعداد فولیکول‌های آترتیک را همراه با کاهش وزن بدن در دزهای بالاتر نشان داد. نتایج نشان داد اووژنز در دزهای 100 و 150  نانواکسیدروی با افزایش تعداد فولیکول‌های گراآف و جسم زرد پیشرفت می کند و کاهش وزن بدن و افزایش تعداد فولیکول‌های آترتیک در دزهای بالاتر احتمالاً به اثرات سمی نانواکسید بر اندام های تولیدمثلی جانور ماده اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها

Abdel Monem, U.M., El-shahat, K.H. (2011). ،،Effect of different dietary levels of inorganic zinc oxide on ovarian activities, reproductive performance of egyption baladi ewes and growth of their lambs,,. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. 14(2): 116-123.
Baroli, B. (2008). ،،Nanoparticles & skin penetration. Are there any potential toxicological risks?,, J. Verbr. Lebansm. 3: 331-339.
Bernhardt, ML., Kim, AM., Halloran, T.V.O'., Woodruff, TK. (2011). ،،Zinc requirement during meiosis I-meiosis II transition in mouse oocytes is independent of the MOS-MAPK pathway,, Biol Reprod. 84: 526-536.
Bernhardt, ML., Kong, BY.; Kim, AM., 'Halloran, T.V.O., Woodruff, TKA. (2012). ،،Zinc-dependent mechanism regulates meiotic progression in mammalian oocytes,,. Biol Reprod. 19 86(4): 114.
Cañas, JE., Qi, B.,  Li, S., Maul,  JD., Cox, SB., Das, S., Green, MJ. (2011). ،،Acute and reproductive toxicity of nano-sized metal oxides (ZnO and TiO₂) to earthworms (Eisenia fetida)  ,,. J Environ Monit. 13(12): 3351-57.
Gosens, I., Post, JA., de la Fonte, L. JJ.  Jansen, E.H.J.M., Geus, J.W., Cassee, F.R., de Jong, WH. (2010). ،،Impact of agglomeration of nano-& submicron sized gold particles on pulmonary inflammation,,. part Fibre Toxico. l. 7: 37.
Gunson, DE., Kowalczyk, DF., Shoop, CR., Ramberg, CF.Jr., (1982). ،،Environmental Zinc and cadmium pollution associated with generalized osteochondrosis,,. osteoporosis and nephrocalcinosis in horses J AM Vet Med Assoc; 180: 295-9.
Kout EI-Kloub, ME., Hassan, RA., El-Ganzory, E.H., El-Abd, E.A. (2004). ،،Effect of different sources and levels of zinc on the performance of local laying hens,,. Egypt. Poult. Sci. 24: 369-85.
Kumar, PAW.,  Kumar, PAR., Deep, A., Lalit, M. (2013). ،،Bharadwaj. Synthesis and conjugation of ZnO nanoparticles with bovine serum albumin for biological applications,,. Nanosci. 3(2): 141-144.
Plum, LM. Rink, L., Haase, H. (2010). ،،The essential toxin: impact of zinc on human health,,. Int. J. Environ. Res. Public. Health 7: 1342-65.
Prasad, AS. (2009). ،،Impact of the discovery of human zinc deficiency on health,,. J. Am. Coll. Nutr. 28: 257-65.
Sohaebuddin, SK. Thevenot, PT., Baker, D., Eaton, JW., Tang,  L. (2010). ،،Natural Cytotoxicity is Composition, Size, and Cell type depenent,,. J.particle and Fibre Toxicology. 7(1): 22.
Tian, X., Diaz, F. (2012). ،،Zinc Depletion causes Multiple Defects in Ovarian function During the Perivulatory Period in mice,,. Endocrinology. 153(2): 873-86.
Wang, B., Feng, W., Wang, M., Wang, T., Gu, Y., Zhu, M., Ouyang, H., Shi, J., Zhang, F., Zhao, Y., Chai, Z., Wang, H., Wang, J. (2008). ،،Acute toxicological impact of nano- and submicro-scaledzinc zinc oxide powder on healthy adult mice,,. J Nanopart Res. 10: 263-76.
Wang, MQ., Tao, WJ., Ye, SS., Du, YJ.,  Wang, C., Shen, SX. (2012). ،،Effects of Dietary Pharmacological Zinc on Growth, Liver Metallothionein Cu, Zn-SOD Concentration and Serum Parameters in Piglets,,. J. Animal and Veterinary Advances, 11(9): 1390-94.
Yah, CS., Simate, GS., Iyuke, SE., (2012). ،،Nanoparticles toxicity and their routes of exposures Pak,,. J. Pharm. Sci. 25(2): 477-91.
Yamasaki, S.; (2007). ،،Zinc is a novel intracellular second messenger,,. J. Cell Bio. 177: 637-45.
Yang, H. Liu, C., Yang, DF., Zhang, HS., Xi, ZG., (2009). ،،Comparative study of cytotoxicity, oxidative stress and genotoxicity induced by four typical nanomaterials: the role of particle size, shape and composition,,. J. Appl Toxicol. 29: 69-78.
Yang, ST., Liu, JH., Wang, J., Yuan, Y., Cao, AN., Wang, HF., Liu, YF., Zhao, YL.  (2010). ،،Cytotoxicity of zinc oxide nanoparticles: importance of microenvironment,,. J. Nanosci Nanotechnol. 10: 8638-45.