با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان .

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

4 دانشجوی دکترا شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان

5 دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان

چکیده

چکیده
هدف این مطالعه تعیین میزان اثر پساب مزرعه تکثیر و پرورش قزل­آلا بر جوامع بزرگ بی­مهرگان کفزی با استفاده از شاخص­های بیولوژیک است. این مطالعه بر روی رودخانه ماربر در شهرستان سمیرم در جنوب غربی استان اصفهان صورت گرفت نمونه­برداری در 5 ایستگاه در فصل تابستان 1391، ماهیانه یک­بار و با استفاده از سوربر سمپلر (cm5/30×cm5/30) صورت ­گرفت. نمونه‎برداری هر ایستگاه در سه نقطه (کناره­ها و وسط رودخانه) صورت گرفت. نمونه­های صید شده بوسیله فرمالین 4 درصد تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه موجودات جمع آوری شده با الک با قطر چشمه 500 میکرون جداسازی و تا پائین­ترین سطح ممکن (خانواده و جنس) شناسایی شدند. در این مطالعه از شاخص­های بیولوژیک نظیر: فراوانی، تعیین زی­توده، تشابه، تنوع شانون-وینر، EPT/Chironomidae، غنای مارگالف، هیلسنهوف، شاخص BMWP و شاخص ASPT استفاده شد. بر­اساس نتایج به دست آمده 20 خانواده شناسایی شد که به 10 راسته، 7 رده و 5 شاخه تعلق داشتند.

کلیدواژه‌ها

Allan, J.D.; (1995). Stream Ecology. Structure and Function of Running Waters. 1st ed., Oxford: Chapman and Hall, Newyork. 388 p.
Barbour, M.T.; Gerritsen, J.; Snyder, B.D.; Stribling, J.B.; (1999). Rapid bioassessment protocols for use in streams and Wadeable rivers, Peryphyton, Benthic invertebrates and Fish. (2nd ed), EPA pub, Washington D.C, 408 pp.
Camargo, J. L.; Gonzalo, C.; Alonso, Á.; (2011). Assessing trout farm pollution by biological metrics and indices based on aquatic macrophytes and benthic macroinvertebrates: A case study. Ecological Indicators; 11: 911-917.
Fries, L.T.; Bowles, D.E.; (2002). Water quality and Macroinvertebrate community structure associated with a sportfish hatchery outfall. Sanmarcos. USA. Edmonson, W.T. 1959. Freshwater biology. John Wiley and Sons. Inc, U. S. A. 1248p.
Hynes, K.E.; (1998). Benthic macro­invertebrates diversity and Biotic indeces for monitoring of 5 urbanizing lakes within the Halifax regional municipality (HRM), Nova Scotia, Canada, Soil and Water Conservation Society of Metro Halifax, 114p.
Julio, A.C.; (1991). Temporal and spatial variations in dominants, diversity and biotic indices along a limestone stream receiving a trout farm effluent Central Research and Technology (CIT- INIA). Valdeolmos, Madrid, Spain. 11p.
Karimian, E.; (2006). Monitoring of Macro-Benthic fauna as bio indicators of water quality at Gheshlagh river, Sanandaj. M.Sc. thesis. Tehran University. 115 p. (in Persian)
Loch, D.D.; West, J.L.; Perlmutter, D.G.; (1999). The effect of trout farm effluent on the taxa richness of benthic macroinvertebrates. Aquaculture; 147: 37-55.
Ludwig, J.; Reynolds, J.F.; (1988). Statistical ecology: A primer on methods and Computing. A niley- interscience publication, America. 337p.
Naderi, J.M.; Ahmadi, M.R.; Seifabadi, S.J.; Abdoli, A.; (2005). Study on the eefecys sewage of trout fish farms on quality of Haraz river. Journal of Environmental Science; 4(2): 21-36. (in Persian)
Rosenberg, D.M.; (2004). Taxa tolerance. values. Bull. Entomol. Soc. Can.; 30: 144-152.
Rosenberg, D.M.; Davies, I.J.; Cobb, D.G.; Wiens, A.P. (1999). Protocols for maesuring Biodiversity: Benthic macroinvertebrates in Freshwaters. Department of fisheries and Oceans, Freshwater Institute, Winnipeg, Manitoba, 42 p.
Rosenberg, D.M.; Resh, V.H.; (1993). Freshwater biomonitoring and benthic macro invertebrates in freshwater. Department of Fisheries and Oceans Freshwater Institute, Winnipeg, Mniotoba, 42 p.
Sani, H.T.; (1996). Effects of fish farm sewage on river quality of Dohezar river. M.Sc. thesis. Tehran University. 115 p. (in Persian)
Saraei, G.; (2005). Identification of Macro-Benthic structure of Chafrood river on Guilan province. M.Sc. thesis. Tarbiat Modarres University. 98 p. (in Persian)
Selong, J.H.; Helfrich, L.A.; (1998). Impacts of Trout Culture Effuent on Water Quality and Biotic Communities in Virginia Headwater Streams The Progressive fish-Cuiturist; 60: 247-262
Shannon, C.E.; Weaver, W.; (1949). The mathematical Theory of communication, Bell System Technical Journal; 27: 379-423.
Spellman, F.R.; Drinan, J.E.; (2002). Stream ecology and self-purification, Lancaster Technomic Publication INC., USA, 261 p.
Živić, I.; Marković, Z.; Filipović-Rojica, Z.; Živić, M.; (2009).  Influence of a trout farm on water quality and macrozoobenthos communities of the receiving stream (Trešnjica River, Serbia). Internat. Rev. Hydrobiol;  94(6): 673-687.
Živić, I.; Marković, Z.; Živić, M.; (2009). Influence of a trout farm on macrozoobenthos communities of the Trešnjica River, Serbia. Arch. Biol. Sci., Belgrade; 61(3): 483-502.