با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه میکروب شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گرگان

2 دانشیار، گروه میکروبیولوژی بالینی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور، اهواز

3 دکتری تخصصی داروسازی، گروه میکروبیولوژی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور، اهواز

4 دانشیار مرکز تحقیقات داروهای گیاهی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور، اهواز

چکیده

چکیده
امروزه مقاومت دارویی یکی از مشکلات اساسی در درمان عفونت‎ها است و به همین دلیل مقابله با این پدیده و استفاده از جایگزین­های طبیعی اهمیت زیادی دارد. این مطالعه با هدف تعیین اثر ضد میکروبی و حداقل غلظت مهاری روغن فرار گیاه کندر (Boswellia carterii) بر روی عوامل باکتریایی و قارچی ایجاد کننده عفونت‎های دهانی، گوارشی و مقاوم به آنتی بیوتیک طراحی و انجام شده است. در این تحقیق از روش میکرودایلوشن و با استفاده از دستگاه کلونجر (Clevenger) روغن فرار گیاه B.carterii استخراج گردید. خاصیت ضد میکروبی این ماده به صورت جداگانه بر روی قارچ (کاندیدا آلبیکنس و سه گونه از آسپرژیلوس)، باکتری گرم مثبت (استرپتوکوکوس سالیواریوس، استرپتوکوکس موتانس و لاکتوباسیلوس) و باکتری گرم منفی (سالمونلا، سودوموناس، شیگلا و اشرشیا کلی) تست گردید. روغن فرار گیاه کندر دارای اثر ضد میکروبی بر علیه یازده میکروارگانیسم استفاده شده بود. در این میان باکتری استرپتوکوک دارای بیشترین حساسیت (μg/ml3/5) و باکتری سودوموناس آئروژینوزا مقاوم‎ترین (μg/ml80) باکتری بود. در میان قارچ‎ها، مقاوم ترین آسپرژیلوس فلاووس و حساس­ترین کاندیدا آلبیکنس بود.
 

کلیدواژه‌ها

El-Nagerabi, S.A.; Elshafie, A.E.; AlKhanjari, S.S.; Al-Bahry, S.N.; Elamin, M.R.; (2013). Biological activities of Boswellia sacra extracts on the growth and aflatoxins secretion of two aflatoxigenic species of Aspergillus species. Food Control; 34(2): 763-769.
Gerhardt, H.; Seifert, F.; Buvari, P.; Vogelsang, H.; Repges, R.; (2001). [Therapy of active Crohn disease with Boswellia serrata extract H 15]. Zeitschrift für Gastroenterologie; (39): 11-17.
Gupta, I.; Parihar, A.; Malhotra, P.; Gupta, S.; Lüdtke, R.; Safayhi, H.; Ammon, H. (2001). Effects of gum resin of Boswellia serrata in patients with chronic colitis. Planta medica; 67(5): 391-395.
Hasson, S.; Al-Balushi, M.; Sallam, T.; Idris, M.; Habbal, O.; Al-Jabri, A.; (2011). In vitro antibacterial activity of three medicinal plants-Boswellia (Luban) species. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine; 1(2): S178-S182.
Kamatou, G.; Viljoen, A.; van Vuuren, S.; Balwanth, P.; Gosai, R.; (2009). Variation in Essential Oil Composition of Boswellia Carterii Birdw. and Its Antimicrobial Activity. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative medicines (AJTCAM); 6: 443-444.
Lawless, J.; (1995). The Illustrated Encyclopedia of Essential Oils: The Complete Guide to the Use of Oils in Aromatherapy and Herbalism, Element Books Limited, Great Britain.
Levy, S.B.; Marshall, B.; (2004). Antibacterial resistance worldwide: causes, challenges and responses. Nature medicine; 10: S122-S129.
Mothana, R.A.; (2011). Anti-inflammatory, antinociceptive and antioxidant activities of the endemic Soqotraen Boswellia elongata Balf. f. and Jatropha unicostata Balf. f. in different experimental models. Food and Chemical Toxicology; 49(10): 2594-2599.
Schillaci, D.; Arizza, V.; Dayton, T.; Camarda, L.; Stefano, V.D.; (2008). In vitro anti‐biofilm activity of Boswellia spp. oleogum resin essential oils. Letters in applied microbiology; 47(5): 433-438.
Shao, Y.; Ho, C.-T.; Chin, C.-K.; Badmaev, V.; Ma, W.; Huang, M.-T.; (1998). Inhibitory activity of boswellic acids from Boswellia serrata against human leukemia HL-60 cells in culture. Planta medica; 64(4): 328-331.
Verma, S.; Singh, S.; (2008). Current and future status of herbal medicines. Veterinary world; 1(11): 347-350.
Walmsley, S.; Devi, S.; King, S.; Schneider, R.; Richardson, S.; & Ford-Jones, L.; (1993). Invasive Aspergillus infections in a pediatric hospital: a ten-year review. The Pediatric infectious disease journal; 12(8): 673-682.