با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شهرکرد

2 عضو هیئت علمی، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

3 کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا

4 کارشناسی ارشد، گروه شیلات،دانشکده محیط زیست، دانشگاه محیط زیست کرج، کرج

5 کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

چکیده
هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات فلز سنگین کادمیوم بر ساختار بافتی کبد ماهی کاراس طلایی در شرایط آزمایشگاهی بود. آزمایش به مدت یک هفته در ۵ تیمار و با ۳ تکرار (شاهد، ppm 8/2، ppm۶/۵، ppm۴/۸ و ppm۲/۱۱) کادمیوم که به صورت ۰ (شاهد)، ۲۵%، ۵۰%، ۷۵% و ۱۰۰ درصد LC50 کادمیوم (بر اساس مطالعات قبلی محققین) انتخاب شده بود و به روش تجدید پذیر مورد آزمایش قرار گرفت. جهت مطالعه تغییرات هیستوپاتولوژیک از روش بافت­شناسی کلاسیک استفاده شد و با استفاده از رنگ‎آمیزی معمولی هماتوکسیلین و ائوزین رنگ­آمیزی شدند و با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی و تصاویر مناسب توسط دوربین نصب شده و سیستم رایانه­ای متصل به دوربین مجهز به نرم­ افزار تهیه شد. عمده عوارض مشاهده شده از نوع بازگشت پذیر و شامل نکروز، آتروفی و تورم ابری سلولی بود. نتیجه این پژوهش نشان می­داد که بافت کبد در معرض کادمیوم طی یک هفته با افزایش میزان سم و مدت در معرض قرارگیری، دچار ضایعه شده و بیشترین ضایعات در میزان بالای سم و در پایان یک هفته مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

Ariaii, M.; Hamidian, A.; Eagdari, S.; Poorbagher, H.; Ashrafi, S.; (2014). Histopathological changes liver Zebra fish (Aphanius sophiae) the effect of arsenic and cadmium. Journal of Aquatic Ecology; 3(4): 31-40.
Correia, P.M.R.; Oliveirra, E.; (2000). Simultaneouse ditermination of Cd and Pb in food stuff by lectrotermal atomic absorbtion spectrometry, a Analitical chimica acta; 405(1): 205-211.
Dural, M.; Ziya Lugal Goksu, M.; Ozak, A.A.; (2007). Investigation  of  heavy  metal  levels  in economically   mportant  fish  species  captured from  the  Tuzla  Lagoon.  Food Chem; 102(1): 415-421. 
Gochfeld; M.; (2003). Cases of mercury exposure bioavailability and absorption. Ecotoxicology and Environmental Safety; 56(1): 174-179.
Hansen, J.A.; Welsh, P.G.; Lipton, J.; Cacela, D.; Dailey, A.D.; (2002). Relative sensitivity of bull trout (Salvelinus confluentus) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to acute exposures of cadmium and zinc. Environmental toxicology and chemistry; 21(1), 67-75.
Hedayati, A.; Jahanbakhshi. A.; Ghaderiremazi, F.; (2013). Aquatic toxicology. Publications University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Page 210. (In Persian).
Jaffar, M.; Ashraf, M.; Rasoal, A.; (1998). Heavy metal contents in some selected local freshwaters fish and relevant waters. Pakistan Journal of scientific and industrial research; 31(3): 189-193.
Karadede, H.; Unlu, E.; (2000). Concentrations of some heavy metals in water, sediment and fish species from the Ataturk dam lake (Euphrates). Turkey Chemosphere; 41: 1371-1376.
Langston, W.J.; (1990). Toxic effects of metals and the incidence of metal pollution in marine ecosystems. In R.W. Furness and P.S. Rainbow (editors), Heavy metals in the marine environment. Boca Raton, FL: CRC Press.
Mance, G.; (1990). Pollution at of Heavy Metals in Aquatic Enviroments. London: Elsevier applied science. UK. 372p.
Mansuri, B.; Poor Mohammad, A.; Babaii, H.; (2010). Determination of heavy metals in different tissues of black fish (Capoeta fusca) in the central part of the aqueduct of Birjand. Health and Reconstruction, 24(4): 45-52.
Massaro Edvard, J.; (1997). Handbook of toxicology National health and environment effects research  aboratory. CRC press Bocaraton New York, pp. 38-54.
Mercury, Lead, Cadmium, Tin and Arsenic in Food. Food safety.  (Accessed in Apr 10, 2013, at www.fsai.ie/WorkArea/Download Asset).
Mohammad nabizadeh, S.; Pour Khabaz, A.R.; (2013). To investigate the accumulation of Heavy metals cadmium and nickel in the tissues of fish (Platycephalus indicus) in mangrove wetlands.  Journal of Environmental Science and Engineering; 1(1): 39-44.  
Plasket, D.; Potter, I.; (1979). Heavy metal concenterations in the muscle tissue of 12 species of teleosts from cockborn sound, Western Australia. Australia Journal of Marin and Freshwater Research; 30(5): 607.
Pousti, A.; Sedigh Marvesti, A.; (1999). Atls fish histology, Tehran University Press. 328 pages.
Ricard, A.C.; Daniel, C.; Anderson, P.; Hontela, A.; (1998). Effects of subchronic exposure to cadmium chloride on endocrine and metabolic functions in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Archives of environmental contamination and toxicology; 34(4), 377-381.
Roberts, R.J.; (2001). Fish Pathology, 3rd Edition. W.B. Saunders, Philadelphia, pp: 208-209, 372-375.
Rohn, M.; Tehagen, B.A.; Hafmann, W.; (2004). Survival of dairy cow after surgery to correct abomasal displacement. Veterinary Medicine series A; 51(6): 294-299.
Romeo, M.; Siau, Y.; Sidoumou, Z.; Gnassia-Barelli, M.; (1999). Heavy metal distribution in different fish species from the Mauritania coast. Science of the Total Environment; 232(3): 169-175.
Rostami­ bashman, M.; Soltani, M.; Sasani, F.; (2000). Study of the effects histopathological of heavy metals (Copper sulfate, zinc sulfate and mercury-cadmium chloride) the tissues of common carp. Journal of Veterinary Research (Tehran University); 55(4):1-3.
Sattari, M.; (2002). Systematic Ichthyology, Haghshenas publication. Tehran, Iran. (In Persian).
Schmalz, W.F.; Hernandez, A.D.; Weis, P.; (2002). Hepatic histopathology in two populations of the mummichog, Fundulus heteroclitus. Mar Environ. Res; 54(3-5): 539-542.
Shariat feizabadi, F.; (1998). Water Quality Standards. (In Persian).