با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم جانوری گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استادیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 استاد بخش فیزیولوژی و بافت‎شناسی، انیستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت

4 استادیار بخش فیزیولوژی و بافت‎شناسی، انیستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت

5 استاد گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

  چکیده
جهت مطالعه حاضر از بافت غضروف ستون فقرات و باله پشتی تاسماهی ایرانی در مراحل 40 روزه (قبل از رهاسازی)، 70 روزه (زمان رهاسازی) یکساله و چهارساله نمونه­های 5 میلی­متری تهیه و در فیکساتیو بوئن قرار داده شدند. سپس سایر مراحل رایج بافت‎شناسی انجام و از بلوک­های پارافینی برش­هایی به ضخامت 6 میکرون تهیه شد. در نهایت برای مطالعات بافت‎شناسی از رنگ­آمیزی­های هماتوکسیلین- ائوزین، سافرانین-او و ورهوف استفاده گردید. پس از تهیه فتومیکروگراف­های لازم بخش‎های مختلف بافت غضروف باله پشتی و ستون فقرات را مشخص کرده و از نظر ساختار سلولی و ترکیبات ماده زمینه­ای مقایسه گردیدند که مشخص شد لایه پری­کندریوم غضروف باله پشتی ضخیم­تر از پری کندریوم غضروف ستون فقرات تاسماهی ایرانی بوده و ترکیبات این لایه در این دو نوع غضروف با هم متفاوت می‎باشند. در اندازه­گیری­های میکروسکوپی مشخص گردید که سلول­های غضروفی باله پشتی از سلول‎های غضروفی ستون فقرات بزرگتر می‎باشند. بررسی­های مقایسه­ای حجم ماتریکس خارج سلولی و تعداد گروه های ایزوژنیک با استفاده از نرم­افزار SPSS در غضروف باله پشتی و ستون فقرات تاسماهی ایرانی حاکی از آن بود که رشد غضروف ستون فقرات بیشتر از نوع درون بافتی و رشد غضروف باله پشتی بیشتر از طریق تمایز سلول­های پری کندریومی و سلول­های جوان غضروفی می‎باشد.

کلیدواژه‌ها

Bagheban Eslaminejad, MR.; Taghiyar, L.; Piryaii, A.; (2007). Study of cartilage structure of mezanshim steam cells in rat compare to costal hyaline cartilage. Journal of Medical Science; 14(3): 23-30.
Emadi, H.; (2009). Systematic and classification of fishes. Marine Scientific Press. Pp: 109-110.
Hatef, A.; Alavi, SM.; Novairi, SB.; Poorbagher, H.; Alipour, AR.; Pourkazemi, M.; Linhart, O.; (2010). Morphology and fine Stracture of Acipenser Persicus (Acipenseridae; Chondrostei) Spermatozoom. Inter-Species comparision in Acipenseriformes. Animal Reproduction Science; 3(2):1-28.
Holcik, J.; (1989). The Freshwater Fishes of Europe. Aula–Verlag Gmbh, Wiesbaden Verlag fur Wissenchaft und Forschung; 32(4): 345-365.
Huggenberger, S.; Ridgway, SH.; Oelschlager, HA.; Kirschenbauer, I.; Vogi, TJ.; Klima, M.; (2006). Histological analysis of the nasal roof Cartilage in neonate Sperm Whale (Physter macrocephalus-Mammalia. Odontoceti). Zoologischer Anzeiger; (244): 229-238
Junquera, J.; (1995). Basic Histology. Traslated by Sadeghi A, Askari M. Iran Medical Institute Press. Pp: 164-173.
Light, D.; (2004). Cell,Tissue and Skin. Chelsea House; 81-83.
Lucas, MC.; Baras, E.; (2001). Migration of freshwater. University of Durham, UK. 146p.
Lukyanenko, VI.; Vasilev, AS.; Lukyanenko, VV.; Khabarov, MV.; (1999). On the increasing threat of extermination of the unique caspian sturgeon population and the urgent measures required to save them. J. Appl Ichthyol; (5): 99-102.
Ovissipour, M.; Abedian, A.; Motamedzadegan, A.; Rasco, B.; Safari, R.; Shahi, H.; (2009). The effect of  enzymatic hydrolysis time and temperature on the properties of protein hydrolysates from persian sturgeon (Acipenser persicus) viscera, Food Chemistry; 238-242.
Sheibani, MT.; Betyar, M.; (2011). Histology study of intestine in (Acipencer nudiventris). Veterinary Bulletin; (6): 49-56.
Takashima, F.; Hybaya, T.; (2000). Atlas of fish Histology. Translated by Posti I, Marvasti A. University of Tehran Press. 328p.
Wilson, W.; Donkelaar, CC.; Rietbergen, R.; Huiskes, R.; (2005). The role of computational models in the search for the mechanical behavior and damage mechanisms of articular Cartilage. Medical Engineering & Physics; (27): 810-826.
Witten, PE.; Huysseune, A.; (2012). Ongoing research supports healthy fish skeletons. Global Aquaculture Advocate March/April; (3): 46-47.
Yang, IH.; Kim, YH.; Sun, HJ.; Kim, SJ.; Lee, JW.; (2004). Comparison of Phenotypic Charactization between alginate bead and pellet culture Systems as hondrogenic differentiation modeles for human mesenchymal Stem Cells. Yonsei Med J; (45): 891-900.
Yuehuei, AN.; Martin, KL.; (2003). Handbook of Histology Methods for Bone and Cartilage.Humana press Inc. 999Rivewview Drive.suite; (28): 406-413.