با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
این آزمایش به منظور بررسی تأثیر عصاره آرتیشو بر عملکرد، خصوصیات لاشه و غلظت سرمی تری‌گلیسرید، کلسترول، لیپوپروتئین با دانسیته خیلی کم (VLDL)، لیپوپروتئین با دانسیته کم (LDL) و لیپوپروتئین با دانسیته زیاد (HDL) جوجه‌های گوشتی در دوره رشد (21 تا 35 روزگی) انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار (سطوح 0، 100، 200، 300 و 500 میلی‌گرم در لیتر عصاره آرتیشو) و چهار تکرار و 10 قطعه پرنده (مخلوط دو جنس) در هر تکرار انجام شد. استفاده از عصاره آرتیشو در آب آشامیدنی اثر معنی‌داری بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک، افزایش وزن روزانه و صفات لاشه جوجه‌های گوشتی نداشت. استفاده از عصاره آرتیشو اثر معنی‌داری بر غلظت تری‌گلیسرید، کلسترول، لیپوپروتئین با دانسیته خیلی کم، لیپوپروتئین با دانسیته کم و لیپوپروتئین با دانسیته زیاد جوجه‌های گوشتی در سن 35 روزگی نداشت. نتیجه‌گیری می‌شود افزودن عصاره آرتیشو تا سطح 500 میلی‌گرم در لیتر تأثیر قابل توجهی بر عملکرد و اجزای چربی خون جوجه‌های گوشتی ندارد.