با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه محیط زیست، تبریز

2 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

چکیده

چکیده
براساس برخی منابع قورباغه مردابی (Rana ridibunda) واجد ارزش اقتصادی بوده و حدود 30 سال پیش در منطقه تالاب انزلی مورد بهره‎برداری قرار گرفته است. کاهش جهانی جمعیت‎های دوزیستان این مساله را تاکید می کند که باید نسبت به درک پویایی جمعیت‎های آنها مطالعاتی دقیق صورت بگیرد. تاکنون مطالعه خاصی در مورد جمعیت قورباغه مردابی (Rana ridibunda) در این تالاب بین‎المللی انجام نگرفته است. در این مطالعه برای برآورد اندازه جمعیت قورباغه مردابی، از روش علامتگذاری- صید مجدد جالی-سیبر استفاده شد. هدف این مطالعه تعیین اندازه جمعیت قورباغه مردابی جهت تکمیل دانش محدود بوم‎شناسی این گونه، که به صورت گسترده در ایران پراکنده است، بود. اگرچه در این مطالعه به خاطر عدم صیدهای مجدد کافی رسیدن به هدف، یعنی برآورد اندازه جمعیت، امکان پذیر نشد. ولی، نتایج نشان می دهد که جهت افزایش احتمال صیدهای مجدد برای جمعیت این گونه باید از طرح نشانه‎گذاری و صید مجدد استوار استفاده گردد و پیشنهاد می‎شود که دوره اولیه نمونه‎گیری برای قورباغه مردابی تالاب قوری گل با توجه به این مطالعه بهتر است هفتگی باشد و دوره ثانویه یک سری نمونه‎گیری‎های بیش از دو شب باشد.
 

کلیدواژه‌ها

Ayaz, D.; Varol, CT.; Ahmet, M.;  Murat, T.; Murat, A.; Kerim, C.; (2007). Population Size of the Marsh Frog (Rana ridibunda Pallas, 1771) in Lake Yayla (Denizli, Turkey). Turk J Zool; 31:  255-260.
Balouchi, M.; Kami, HG.; (1995). Amphibians of Iran: Tehran University Publications, Tehran.
Blaustein, AR.; Wake, DB.; (1990). Declining amphibians: a global phenomenon? Trends in Ecology and Evolution; 5: 203-204.
Cogãlniceanu, D.; Palmer, MW.; Ciubuc, C.; (2000). Feeding in Anuran Communities on Islands in the Danube floodplain. Amphibia-Reptilia; 22: 1-19.
Gokhelashvili, RK.; (1998). Age structure and its dynamics in populations of amphibians from Georgia [PhD dissertation], Tbilisi State Univ., Tbilisi; 118pp.
Holenweg, PAK.; Reyer, HU.; Tietje, G.; (2001). Homing behavior of Rana lessonae, R. ridibunda and their hybridogenetic associate R. esculenta after experimental displacement. Amphibia-Reptilia; 22: 475-480.
Holenweg, PAK.; Reyer, HU.; Tietje, G.; (2002). Species and sex ratio differences in mixed populations of hybridogenetic water frogs: The influence of pond features. Ecoscience; 9: 1-11.
Krebs, CJ.; (1999).   Ecological Methodology, Second Edition:  Benjamin Cummings, Menlo Park, California; 620 pp.
Mashaii, N.; New records of Trematode Parasites (Digenea) in the banded frog (Rana camerani) and Marsh frog (Rana ridibunda ridibunda) (Anura: Ranidae), from southwest of Iran. Iranian journal of fisheries sciences 2000; 1(2): 41-47.
Mirzajani, AR.; Kiabi, BH.; Bagheri, S.; (2007). Study of larval growth and population estimation of Rana ridibunda in Anzali wetland. Iranian Journal of Biology; 19(2): 191-202.
Molavi, F.; (2000). Biosystematical study of species of Pelophylax genus in Iran [M.Sc. dissertation]. University of Shahid Beheshti; 177 pp.
Molavi, F.; Pashaee-rad, SH.; Gholi Kami, H.; Yazdan panahi, M.; (2014). Faunistic study of frogs in Iran (Anura: Ranidae). Experimental Animal Biology Journal of Payam Noor University; 2(2): 17-22.
Pagano, A.; Joly, P.; Plenet, S.; Lehman, A.; Grolet, O.; (2001). Breeding habitat partitioning in the Rana esculenta complex: the intermediate niche hypothesis supported. Ecoscience; 8: 294-300.
Peter, AKH.; (2001). Survival in adults of the water frog Rana lessonae and its hybridogenetic associate Rana esculenta. Canadian Journal of Zoology; 79: 652-661.
Plenet, S.; Hervant, F.; Joly, P.; (2000). Ecology of the hybridogenetic Rana esculenta complex: differential oxygen requirements of tadpoles. Evolutionary Ecology; 14: 13-23.
Primack, RB.; (1998). Essentials of Conservation Biology, Second Edition: Sinauer Associates, Sunderland, MA; 659 pp.
Tarkhnishvili, DN.; Gokhelashvili, RK.; (1999). The Amphibians of the Caucasus, Pensoft Publications, Sofia.