با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور

2 استاد،‌ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

چکیده
ماهی گوازیم از مهمترین گونه‎های تجاری در بسیاری از نقاط دنیا می‎باشد و بررسی بیولوژیکی پارامترهای سن، رشد و مرگ‎ومیر در بهره برداری بهینه از این گونه بسیار مهم می‎باشد. جهت تعیین پارامترهای رشد ماهی گوازیم، 763  قطعه ماهی گوازیم به طور ماهانه در طول یکسال (از خرداد 84 تا اریبهشت ماه 85) از سواحل خوزستان جمع‎آوری گردید. با استفاده از اطلاعات فراوانی طولی این ماهیان رگرسیون پاول- ودرال در برنامه FiSAT II ترسیم شده و با به دست آوردن معادلات این رگرسیون‎ها، مقدار L∞ (طول بی نهایت) برای جنس ماده برابر 06/254 میلی‎متر و برای جنس نر، 42/270 میلیمتر محاسبه گردید. همچنین با استفاده از برنامهELEFAN 1 موجود در برنامه FiSAT II، مقدار K سالیانه (پارامتر انحناء بوده که نشان دهنده سرعت رسیدن ماهی به L¥ می باشد) برای جنس نر 684/0 و جنس ماده برابر 546/0 محاسبه گردید. سپس با استفاده از مقادیر L∞ (طول بی نهایت) و K و با کمک برنامه FiSAT II میزان مرگ‎ومیر طبیعی و کل محاسبه و با داشتن مقادیر این ضرایب، ضریب مرگ‎ومیر صیادی نیز محاسبه گردید. مقدار مرگ‎ومیر طبیعی  8/0 و 6/0 در سال و ضریب مرگ‎ومیر کل برابر  97/2 و  99/1 در سال به ترتیب برای جنس نر و ماده محاسبه گردید. ضریب مرگ‎ومیر صیادی جنس نر 17/2 و در جنس ماده برابر 39/1 در سال به دست آمد. با توجه به بالا بودن میزان مرگ‎ومیر این گونه بخصوص در جنس نر، به نظر می‎رسد میزان ذخایر این ماهی در سواحل خوزستان مورد تهدید جدی بوده و جمعیت آن در آینده نزدیک در معرض خطر می‎باشد.
 

کلیدواژه‌ها

Afshari, M.; Valinassab, Seyfabadi, S.J.; (2008). Feeding biology of the Japanese Threadfin Bream (Nemipterus japonicus). Journal of Marine Science and Technology. 1: 12-23.
Ashraful, H.A.; (1998). Population dynamics of five commercially important marine fishes in north-eastern part of the Bay of Bengal. Information on Bangladesh Fisheries Fish Week ’99 Sonkolan. Department of Fisheries.
Ben-Tuvia, A.; Grofit, E.; (1973). Exploratory trawling in the Gulf of Suez Fisheries Fish Breed, Israel. 8: 8-16.
Bloch, M.E.; (1791) Naturgeschichte der Ausländischen Fische. Berlin. 5: i-viii + 152 p., pls. 253-288.
Chakraborty, SK.; (1995) Growth, mortality and yield per recruit of threadfin bream Nemipterus japonicus (Bloch) of Bombay. Indian J. Marine Science. 24: 107-109.
Devaraj, M.; Gulati, D.; (1988). Assessment of the stock of threadfin bream (Nemipterus japonicus) in the northwest continental shelf of India. The First Indian Fisheries Forum, Proceedings. Asian Fisheries Society, Indian Branch,Mangalore. 12: 159-164.
Gayanilo, FC.; Sparre, P.; Pauly, D.; (2003). The FAO-ICLARM stock assessment tools (FiSAT) User's Guide. FAO computerized information series (Fisheries). 8: 176 p.
Golani, D.; Sonin, O.; (2006). The Japanese threadfin bream Nemipterus japonicas a new Indo-Pacific fish in the Mediterranean Sea. J. Fish Biol. 68: 940-943.
Iqbal, M.; (1991). Population dynamics of Nemipterus japonicus from the Northern Arabian Sea, Pakistan. Fish byte. 9(1):16-22.
Isa, MBM.; (1988). Population dynamics of Nemipterus japonicus (Pisces: Nemipteridae) off Kedah State, Malaysia. In S.C. Venema, J.M. 2: 126-140.
Jones, R.; van Zalinge, N.P.; (1981). Estimations of mortality rate and population size for shrimp in Kuwait waters. Kuwait Bull. Mar. Sci. 2: 273-288.
Joshi, K.K.; (2010). Population dynamics of Nemipterus japonicus (Bloch) in the trawling grounds off Cochin. Indian J. Fish. 57(1): 7-12.
Kerdegari, M.; Valinassab, T.; Jamili, S.; Fatemi, M.R.; Keymaram, F.; (2009). Reproduction Biology of the Japanese Threadfin Bream, Nemipterus japonicus, in the Northern of Persian Gulf. Journal of Fisheries and Aquatic Science. 4: 143-149.
Lee, CKC.; (2000). The exploitation of Nemipterus japonicus (Bloch) by Hongkong vessels in 1972-73. J. Fish. Biol. 36: 48-52.
Manojkumar, P.P.; (2004). Some aspects on the biology of Nemipterus japonicus(Bloch) from Veraval in Gujarat. Indian Journal of Fisheries. 51: 185-191.
Murty, VS.; (1983). Estimation of mortality, population size and yield per recruit of Nemipterus japonicus (Bloch) in the trawling grounds off Kakinada. Indian J. Fish. 30: 255-260.
 
Murty, VS.; (1987). Further studies on the growth and yield per recruit of Nemipterus japonicus (Bloch) from the trawling grounds off Kakinada. Indian J. Fish. 34(3): 265-276.
Murua, H.; Kraus, G.; Saborido-Rey, F.; Witthames, P.R.; Thorsen, A.; Junquera, S.; (2003). Procedures to estimate fecundity of marine fish species in relation to their reproductive strategy. J. Northwest Atl. Fish. Sci. 33: 33-54.
Noroozi, H.; valinasab, T.; (2008). Estimates of reserves and to determine the distribution of Nemipterus japonicus (Bloch, 1791), Gish white spots in the Persian Gulf, within the province Hormozgan. Research and development in the livestock and aquaculture.  76: 118-125.
Pauly, D.; (1980). On the interrelationship between natural mortality, growth parameters, and mean invironmental temperature in 175 fish stock. J. Cons. Int. Explor. Mer. 39: 175-192.
Rajkumar, U.; Narayana-Rao, K.; Joes-Kingsly, H.; (2003). Fishery, biology and population dynamics of Nemipterus japonicas (Bloch) off Visakhapatnam. Indian Journal of Fisheries. 50: 319-324.
Russell, BC.; (1990). Nemipteridae fishes of the world (threadfin breams, whiptail breams, monocle breams, dwarf monocle breams, and coral breams). FAO Fisheries Synopsis no. FAO, Rome. 12: 5-12.
Russell, B.C.; (1993). A review of the threadfin breams of the genus Nemipterus (Nemipteridae) from Japan and Taiwan with description of a new species. Jap. J. Ichthyol. 39: 295-310.
Salarpour, B.; Behzadi, S.; Darvishi, M.; Momeni, M.; (2008). A study on Feeding habits of Nemipterus japonicus (Bloch, 1791) in Persian Gulf, Tonb to Hengam Island waters. Journal of Aquatic Animals & Fisheries. 3: 40- 47.
Samuel, M.; (1990). Biology, age, growth and population dynamics of threadfin bream Nemipterus japonicus. India J, Marine Biology Association. 32: 66-76.
Sparre, P.; Venema, SC.; (1998). Introduction to tropical fish stock assessment part 1. Manual FAO FISH. Tech. Pap., 306. 1 Rev. 2, FAO, Rome. 407 pp.
Valinassab, T.; Daryanabard, R.; Dehghani, R.; Pierce, O.G.J.; (2006). Abundance of demersal fish resources in the Persian Gulf and Oman Sea. Journal of Marine Biology. 86: 1455-1462.