با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 استادیار، بخش آبزیان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز

3 کارشناسی ارشد زیست‌شناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
با وجود نقش مهم کف‌زیان ماکروسکوپی (ماکروبنتوزها) در اکوسیستم آب‌های جاری، به این گروه از موجودات در ایران توجه کافی نشده است. منطقه بهشت گمشده یکی از  مهمترین مناطق حفاظت شده در استان فارس است. رودخانه‌ای که از ارتفاعات این منطقه منشأ می‌گیرد به رودخانه کر می‌پیوندد و به سد درودزن می‌ریزد. در این مقاله نتایج شناسایی ماکروبنتوزهای نمونه‎برداری شده در طول این رودخانه در زمستان 1391 و بهار 1392 آورده شده است. در مجموع 25 خانواده شناسایی شد که از آن میان لاروهای حشرات بیشترین گوناگونی را نشان دادند. مجموع تاکسون‌های شناسایی شده در بهار نسبت به زمستان بیشتر بود. بیشترین غنای تاکسونی (17 خانواده) و بیشترین تعداد تاکسون‌های حساس به آلودگی مربوط به ایستگاه 1 بود، در حالی‌که کمترین غنای تاکسونی (11 خانواده) و بیشترین تاکسون‌های مقاوم به آلودگی در ایستگاه 3 دیده شدند. بنابراین ایستگاه 1 می‌تواند یک زیستگاه حساس‌تر به آلودگی باشد.

کلیدواژه‌ها

Ahmadi, M R.; Nafissi, M.; (2000). Identification of bioindicator invertebrates in running waters.  Khabir Publication; 244 p. (In Persian)
Akbari, P.; Ebrahimi, I.; (2010). Recognition and ascertainment biomass of bottom fauna in Zayanderood River, Iran. IJBIO; 23(5):743-751. (In Persian)
Cao, Y.; Bark, AW.; Williams, WP.; (1996). Measuring the responses of macroinvertebrate communities to water pollution: a comparison of multivariate approaches, biotic and diversity indices. Hydrobiologia; 341: 1-19.
Davies, A.; (2001). The use and limits of various methods of sampling and interpretation of benthic macro invertebrates. J Limnol,; 60:1- 6.
Environmental Protection Agency. Revision to Rapid bioassessment protocols for use in streams and rivers: periphyton, benthic macroinvertebrate, and fish. Assessment and Watershed Protection Division, Washington, D.C. 1996. EPA/444/4-89-001.
Ghane, A.; Ahmadi, MR.; Esmaili, A.; Mirzajani, A.; (2006). Bioassessment of Chafrood River-Guilan province, nourhtern Iran-using macrobenthic community structure. JSTNAR; 10(1): 247-258. (In Persian)
Gharibkhany, M.; Tatina, M.; (2009). Natural productivity potential of Lavandavil River based on benthic communities. J Fisheries; 2(2): 1-14. (In Persian)
Haffar, M.; Ahmadi, MR.; Yahyavi, M.; (2010). Bioassessment of Kor River (Fars province) in different seasons by use community structure macrobenthic. J Aquatic Animals and Fisheries; 1(2):21-34. (In Persian)
IRIME (Islamic Republic of Iran Ministry of Energy (Fars Regional Water Authority)) (1982). Daily river discharge data of Fars province in 1981-1982. 2-14. (In Persian)
Jafari, A.; Karami, M.; Abdoli, A.; Esmaili Sari, A.; Mortezaeii, Gh.; (2011). Macroinvertebrate population structure of The Kselian River-Mazandaran. J Fisheries; 5(2):101-112. (In Persian)
Kolbe, CM.; Luedke, MW.; (1993). A guide to freshwater ecology. Texas Natural Resource Conservation Commission, Austin. U.S.A. 138 p.
Koperski, P.; (2010). Diversity of macrobenthos in lowland streams: ecological determinants and taxonomic specificity. J Limnol; 69(1): 88-101.
Long, SM.; Abang, F.; Rahim, KAA.; (2002). The macroinvertebrate community of the fast flowing rivers in the Crocker Range National Park Sabah, Malaysia; Available: http://www.arbec.com.my/pdf/art12julysep02.pdf.
Maghsoodi, M.; Ahmadi, MR.; Keivan, A.; (2002). Assessment of productivity potential based on diversity and frequency of benthos in the Shamrood River, Mazandaran, Iran. IJFS; 12(2): 123-138. (In Persian)
Marković, V.; Tomović, J.; Atanacković, A.; Kraćun, M.; Ilić, M.; Nikolić, V.; Paunović, M.;(2014). Macroinvertebrate communities along the Velika Morava River. Turk J Zool; 38:1-15.
Montajami, S.; Hosseini, A.; Ghorbani, R.; Mehdizadeh, MR.; (2012). Investigation of some physicochemical characteristics of Farobroman River water by using benthic macroinvertebrates as biological indicator. WJFMS; 4(6): 645-650. (In Persian)
Mousavi-Nadushan, R.; Ramezani, M.; (2011). Bioassessment of Kordan Stream (Iran) water quality using macro-zoobenthos indices. IJB; 2(3): 127-134. (In Persian)
Richardson, JS.; (1993). Limits to productivity in streams: evidence from studies of macroinvertebrate. Can J Fish. Aquat. Sci; 118: 9-15.
Rohasliney, H.; Jackson, DC.; (2007). Lignite mining and Stream canalization influences on aquatic macroinvertebrate assemblages along the Natchez Trace Parkway, Mississippi, USA. J Hydrobiol; 598:149-162.
Sadeghi, S.; (2010). An introduction to faunal study and checklist improvement of Fars Province Odonata. TBJ; 2(5): 49-61. (In Persian)
Sioli, H.; (1975). Tropical rivers as expressions of their terrestrial environments, trend in terrestrial and aquatic research. Springer-Verlag Pub, New York; 438p.
Stagliano, DM.; (2005). Aquatic community classification and ecosystem diversity in Montana’s Missouri River watershed. Report to Bureau of Land Management. Montana Natural Heritage Program, Helena, Montana; 65 pp.
Thorp, J.; Covich, A.; (2001).  Ecology and classification of North American freshwater invertebrates. Academic press. U.S.A.; 1073p.