با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
فرم تغییریافته و یا جهش‎یافته ژن‎ها یا همان پروتو انکوژن‎ها، مسئول ترویج رشد و تکثیر کنترل‎نشده سلولی می‎باشند. تجمع جهش در ژن‎های مختلف و خاص، در طول زمان منجر به سرطان می‎شود. الگوی بیان ژن (امضا مولکولی)، برای هر کلاس از سلول‎های توموری اختصاصی است. این مقاله آخرین روش نظارت بر بیان یک پانل از ژن‎های خاص سرطانی را شرح می‎دهد. روش real-time PCR براساس عملکرد کمی رنگ SYBR GReen، به‎طور وسیعی برای پروفایل ژن استفاده می‎شود. این روش آسان و مقرون به­صرفه است و تنها بر روی ژن‎های مورد نظر تمرکز می‎کند. در این مطالعه میزان بیان ژن‎های موردنظر ما در پنج رده سلول‎های سرطانی انسانی به طور کمی اندازه‎گیری شد. ما ژن بتا-اکتین را به­عنوان ژن مرجع در نظر گرفتیم. سلول‎ها لیز شدند و mRNA با استفاده از کیت RNA Purification و ستون­هایspin  QIAGEN RNeasy استخراج گردید. رشته اول cDNA با استفاده از کیتHigh capacity cDNA Reverse transcription سنتز و میزان بیان ژن‎ها به وسیله دستگاهreal-timePCR  AB step one plus  اندازه گیری شد.به طور خلاصه بیان ژن p53 در هر دو رده سلول سرطان پستان، MCF7 و T47-D و سرطان ریه، A549 بالا بود. بیان src در رده سرطان پروستات، PC3 بالاتر بود. همین‎طور SKOV3 (سرطان تخمدان) بیان بالای ژن HER-2 را نشان داد. نتایج به وضوح نشان می‎دهد که الگوی بیان این پانل از ژن‎ها، در هر رده سلولی تقریباً منحصر به فرد است .
 

کلیدواژه‌ها

References

 
Ahamed, M.; Posgai, R.; Geory, T.J.; Nielsen, M.; Hussain, S.M. and Rowe, J.J.; (2010). Silver nanoparticles induced heat shock protein 70, oxidative stress and apoptosis in Drosophila melanogaster. Toxicology and Applied  Pharmacology, 242: 263–269.
Ahmed, M.; Karns, M.; Goodson, M.; Rowe, J.; Hussain, S.M.; Schlager, J.J.; et al.; (2008). DNA damage response to different surface chemistry of silver nanoparticles in mammalian cells. Toxicologyand Applied Pharmacology, 233:404–410.
Govindaraju, K.; Kiruthiga, V.; Ganesh Kumar, V. and Singaravelu, G. (2009). Extracellular synthesis of silver nanoparticles by a marine alga, Sargassum wightii, Grevilli and their antibacterial effects. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 9: 5497-5501.
Kalbasi, M. R.; Abdullah Zadeh, A.; Salariya Joo, H.; (2012). Effects of colloidal silver nanoparticles on the bacterial flora of the rainbow trout colony (Oncorhynchus mykiss). Journal of Veterinary Research, 67(2): 181-189.
Klaus, T.; Joerger, R.; Olsson, E.; Granqvist, C.G.; (1999). Silver- Based Crystalline Nanoparticles, Microbially Fabricated. Proceedings of the National Academy of Sciences journal, 96: 13611-13614.
Kumar, P.; Senthamil Selvi, S.; Lakshmi Prabha, A.; Prem Kumar, K.; Ganeshkumar, R.S.; Govindaraju, M.; (2012). Synthesis of silver nanoparticles from Sargassum tenerrimum and screening phytochemicals for its antibacterial activity. Nano Biomedicine Engineering, 4 (1): 2-16.
Li, S.; Shen, Y.; Xie, A.; Yu, X.; Qiu, L.; Zhang, L.; Zhang, Q.; (2007). Green synthesis of silver nanoparticles using Capsicum annuum leaf extract. Green Chemistry, 9: 852-858.
Morones, J.R.; Elechiguerra, J.L.; Camacho, A.; Holt, K.; Kouri, J.B.; Ramírez, J.T.; et al.; (2005). The bactericidal effect of silver nanoparticles. Nanotechnology, 16: 23-46.
Nair, R.; Chabhadiya, R.; Chanda, S.; (2007). Marine algae: Screening for a potent antibacterial agent. Journal of Herbal Pharmacotherapy, 7: 73-86.
Panacek, A.; Kvitek, L.; Prucek, R.; Kolar, M.; Veerova, R.; Pizurova, N.; et al.; (2006). Silver colloid nanoparticles: synthesis, characterization, and their antibacterial activity. The Journal of Physical Chemistry, 110: 16248-16253.
Percival, S.L.; Bowler, P.G.; Dolman, J.; (2007). Antimicrobial activity of silver-containing dressings on wound microorganisms using an in vitro biofilm model. International Wound Journal, 4: 186-191.
Pineda, L.; Chwalibog, A.; Sawosz, E.; Lauridsen, C.; Engberg, R.; Elnif, J.; Hotowy, A.; Sawosz, F.; Gao, Y.; Ali, A.; Sepehri Moghaddam, H.; (2012). Effect of silver nanoparticles on growth performance, metabolism and microbial profile of broiler chickens, Archives of Animal Nutrition, 66(5): 416-429.
Rather, MA.; Sharma, R.; Aklakur, M.; Ahmad, S.; Kumar, N.; Khan, M.; et al.; (2011). A Novel Tool for Aquaculture and Fisheries Development. A Prospective Mini-Review. Fisheries and Aquaculture Journal, 16: 1-5.
Ringù, E.; Bendiksen, H.R.; Wesmajervi, M.S.; Olsen, R.E.; Jansen, P.A.;  Mikkelsen, H.; (2000). Lactic acid bacteria associated with the digestive tract of Atlantic salmon (Salmo salar L). Journal of Applied Microbiology, 89: 317-322.
Sawosz, E.; Chwalibog, A.; Mitura, K.; Mitura, S.; Awzeliga J.;  Niemiec, T.; et al.; (2011). Visualisation of morphological interaction of diamond and silver nanoparticles with Salmonella enteritidis and Listeria monocytogenes. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 11:7635–7641.
Shahverdi, A.R.; Fakhimi, A.; Shahverdi, H.R.; Minaian, S.; (2007). Synthesis and effect of silver nanoparticles on the antibacterial activity of different antibiotics against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Nanomedicine, 3:168-171.
Shrivastava, S.; Bera, T.; Roy, A.; Singh, G.; Ramachandrarao, P.; Dash, D.; (2007). Characterization of enhanced antibacterial effects of novel silver nanoparticles. Nanotechnology, 18: 225103-225111.
Soltani, M.; Ghodratnema, M.; Ahari, H.; Ebrahimzadeh Mousavi, H.A.; Atee, M.; Dastmalchi, F.; et al.; (2009).The inhibitory effect of silver nanoparticles on the bacterial fish pathogens, Streptococcus iniae, Lactococcus garvieae, Yersinia ruckeri and Aeromonas hydrophila. International Journal of Veterinary Research, 3: 137-142.
Song, K.C.; Lee, S.M.; Park, T.S.; Lee, B.S.; (2009). Preparation of colloidal silver nanoparticles by chemical reduction method. Korean Journal of Chemistry Engineering, 26: 153-155.
Suriya, J.; Bharathi R.S.; Sekar, V. and Rajasekaran, R.; (2012). Biosynthesis of silver nanoparticles and its antibacterial activity using seaweed Urospora sp. African Journal of Biotechnology, 11(58): 12192-12198.
Uddin, N.; Al-Harbi, A.H.; (2012). Bacterial flora of polycultured common carp (Cyprinus carpio) and African catfish (Clarias gariepinus). International Aquatic Research, 4:1-10.