با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاران پژوهش، مرکز تحقیقات آرتمیای کشور (مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)، ارومیه، ایران،

2 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات آرتمیای کشور (مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)، ارومیه، ایران،

3 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران

چکیده

 این تحقیق با هدف تأثیر تغذیه با پریان میگو (Phallocryptus spinosa ) بر هماوری و درصد تخم‎گشایی مولدین ماهیان زینتی دارای ارزش تجاری، از چهار جنس شامل: فرشته ماهی (Pterophyllum scalare)، گرین تیلور (Aequidens rivulatus)، گورامی (Trichopodus trichopterus) و افرا (Cynotilapia afra ) انجام گرفت. برای این منظور هر یک از گونه‎های ماهیان مولد، در دو گروه مطالعه: گروه یک، تغذیه با غذای دستی (دل گاو و اسفناج) و گروه دو، تغذیه با پریان میگو (Phallocryptus spinosa )، هر یک با یک تیمار و دو تکرار به مدت یک ماه در شرایط کاملا کنترل شده و متناسب برای هر جنس ماهی مورد مطالعه قرار گرفتند. علاوه بر جیره تعیین شده، کلیه ماهی‎ها روزانه یکبار از غذای کنستانتره استفاده می‏نمودند. مقایسه بین گروهی میانگین‎ها در یک جنس ماهی برای هر معیار مطالعه، نشان‏دهنده اختلاف معنی‎دار (05/0p<) در هر گروه مطالعه شده بود. به طوریکه تعداد تخم‎های به دست آمده و درصد تخم‎گشایی در گروه 2 به طور معنا‎داری بیشتر از گروه یک برای هر جنس ماهی به دست آمد. همچنین، علاوه بر تغییر رنگ محسوس مولدین، مدت زمان لازم تا تخم‎ریزی در گروه 2 به طور معنا‎داری کمتر از گروه یک برای هر جنس ماهی بود. نتایج به دست آمده افزایش راندمان تولیدمثلی در مولدین ماهیان زینتی تغذیه شده با Phallocryptus spinosa را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

Ali AJ, Dumont HJ (1995) Suitability of Decapsulated Cysts and Nauplii of Streptocephalus proboscideus (Crustacea: Anostraca) as Food for Tilapia, Oreochromis aureus Larvae: A preliminary study. In: Larvi95, Fish and Shellfish Larviculture Symposium, Lavens, Lavens, P., E. Jaspers and I. Roelants (Eds.). European Aquaculture Society, Belgium, pp: 328-332.
Azari Takami G, Meshkini S, Rasooli A, Amini F (2005) The Study of utritional effects of Artemia urmiana nauplii enriched with Vitamin C on growth, survival rate and resistance against environmental stree on Onchorhynchus mykiss , Paghohesh va Sasandegi Dar omoore Dam Va Abzian, 66: 25-32.
Dumont HJ, Munuswamy N (1997) The potential of freshwater anostraca for technical applications. Hydrobiologia, 358: 193-197.
Gonzalez A, Celada JD, Gonzalez R, Garcia V, Carral JM, Saez-Royuela M (2008) Artemia nauplii and two commercial replacements as dietary supplement for juvenile signal crayfish, Pacifastascus leniusculus (Astacidae), from the onset of exogenous feeding under controlled conditions. Aquaculture, 281: 83-86.
Imanpour Namin J, Arshad U, Ramezanpoor Z (2007) Mass culture of fairy shrimp Streptocephalus proboscideus (Crustacea-Anostraca) and its use in larviculture of the Persian sturgeon, Acipenser persicus. Aquac. Res., 38: 1088-1092.
Lavens P, Lebegue E, Jaunet H, Brunel A, Dhert Ph, Sorgeloos P (1999) Effect of dietary essential fatty acids and vitamins on egg quality in turbot brood stocks, Aquaculture International, 7: 225–240.
Miki W (1991) Biological functions and activities of animal carotenoids. Pure Applied Chem., 63: 141-146.
Munuswamy N (2005) Fairy Shrimps as Live Food in Aquaculture. Aqua Feeds: Formulation and Beyond, Volume 2, Issue 1, PP. 10–12.
Nair L (2012) Export of ornamental fishes and development interventions by MPEDA, in Souvenir, Ornamentals Kerala , 2012, Department of Fisheries , Govt. Kerala , pp. 57.60.
Nithya M, Munuswamy N (2002) Immunocytochemical identification of crustacean hyperglycemic hormone – producing cells in the brain of a freshwater fairy shrimps , Streptocephalus dichotomus Baird (Crustacea: Anostraca), Hydrobiologia, 486, 325-333.
Noshirvani M, Azari Takami G, Rassouli A, Bokaee S (2006) The stability of ascorbic acid in Artemia urmiana following enrichment and subsequent starvation., J. Appl. Ichthyol. 22: 85-88.
Prasath EB, Munuswamy N, Nazar AKA (1994) Preliminary studies on the suitability of fairy shrimp, Streptocephalus dichotomus (Crustacea, Anostraca) as live food in aquaculture. J. World Aquacult. Soc., 25(2): 204-2007.
Rurangwa E, Verheust L, Olivier F (1993) The alternative use of zooplankton in replacement of Artemia as feed for African catfish larvae (Clarias gariepinus, Burchell, 1822) EAS special publication no.19. 260 pp.
Seidgar M, Azari Takami G, Amini F, Vosoghi G (2007) A study of geographical distribution of fairy shrimps (Anostraca) in East Azerbaijan Province (Iran). Iranian Veterinary Journal, 3(2): 27-37.
Sriputhorn K, Sanoamuang L (2011) Fairy Shrimp (Streptocephalus Sirindhornae) as Live feed improve growth and carotenoid contents of Giant Freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii, International Journal of Zoological Research 7(2): 138-146.
Velasco-Santamaria Y, Corredor- Santamaria W (2011) Nutritional requirements of freshwater ornamental fish: a review, Rev.MVZ Cordoba 16(2): 2458-2469.
Velu CS, Munuswamy N (2003) Nutritional evaluation of decapsulated cysts of fairy shrimp (Streptocephalus dichotomus) for ornamental fish larval rearing. Aquac. Res., 34: 967-974.
Velu CS, Czeczuga B, Munuswamy N (2003) Carotenoprotein complexes in entomostracan crustaceans (Streptocephalus dichotomus and Moina micrura). Comp. Biochem. Phys. B., 135: 35-42.
 Velu CS, Munuswamy N (2007) Composition and nutritional efficacy of adult fairy shrimp Streptocephalus dichotomus as live feed. Food Chem., 100: 1435-1445.
Velu CS, Munuswamy N (2008) Evaluation of Streptocephalus dichotomus nauplii as a larval diet for freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii. Aquacult. Nutr., 14: 331-340.
World Bank (2012) In www. Global partnerships for oceans. Org. accessed 14.March, 2012.