با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان- ایران،

2 کارشناس ارشد انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان- ایران،

3 استادیار، گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران، و مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان فراوانی و شناسایی تنوع گونه‎های آیمریا در بین جمعیت گوسفندان در گرمسار انجام شد. نمونه­های مدفوع (تقریباً 3-5 گرم)  به طور تصادفی مستقیماً از رکتوم 400 رأس گوسفند در طول 4 فصل در سال 1392جمع­آوری شد. گوسفندان به 3 گروه سنی تقسیم شدند (کمتر از 6 ماه، بین 12-6 ماه و بالای 12 ماه). تعداد اووسیست در هر گرم مدفوع با روش شناورسازی مک­مستر مورد بررسی قرار گرفت و اووسیست‎ها برای شناسایی جنس و گونه انگل اسپروله شدند. نتایج این بررسی میزان شیوع آلودگی گونه­های آیمریایی را 7/19 درصد نشان داد. 7 گونه آیمریا شناسایی شدند که شامل آیمریا آهساتا، آیمریا کراندالیس، آیمریا پاروا، آیمریا وی‎بریجنسیس، آیمریا اوینوئیدالیس، آیمریا اووینا و آیمریا اینترکاتا بودند. اختلاف معناداری از نظر شیوع عفونت بین فصول مختلف وجود داشت (05/0>P)، همچنین اختلاف معناداری از نظر شیوع عفونت بین گروه­های سنی مختلف گوسفندان وجود داشت (05/0>P) ولی اختلاف معناداری از نظر شیوع عفونت بین گوسفندان نر و ماده وجود نداشت (1/0P) و بیشترین میزان OPG در فصل زمستان دیده شد، لیکن اختلاف آماری معنا‎داری بین گروه‎های سنی و همچنین بین جنس نر و ماده گوسفندان از نظر میزان OPG وجود نداشت (05/0

کلیدواژه‌ها

Alani A, Alous T, Al-Bayati M, Hassan M (1989) Ovine coccidiosis in mosul. Journal of veterinary parasitology.  3: 7-11.
Arsalan M, Umur S, Kara M (1999) The prevalence of coccidian species in sheep in kars province of turkey. Tropical animal health and production. 31: 161-165.
Barutzki D, Marquardt S, Gothe R (1990) Eimeria infections of sheep in northwest Germany. Veterinary parasitology. 37: 79-82.
Eckert J, Braun R, Shirley MW, Coudert P (1995) Biotechnology: Guidelines on techniques in Coccidiosis Research. European Commission. Directorate-General XII Science, Research and Development. Environment research programme. PP: 103–117.
Eslah E (1389) Prevalence of Eimeria infection and study of pathologic lesions in sheep in kerman. D.V.M. Thesis, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.
Eslami A (1384) Veterinary Helminthology, nematodes and acanthocephala. Tehran University Press. PP: 812-815 and 823.
Catchpole J, Harris TJ (1989) Interaction between coccidia and Nematodirus battus in lambs on pasture. The Veterinary Record. 124: 603- 605.
Gouet P, Yvore P, Naciri M, Contrepois M (1984) Influence of digestive microflora on parasite development and the pathogenic effect of Eimeria ovinoidalis in the axenic, gnotoxenic and conventional lamb. Research in veterinary science. 36: 21-23.
Hari O, Kumar S, Singh P (2010) Prevalence of coccidia in Mathura region of Uttarpradesh. Veterinary world. 3 (11): 503-505.
Heidari H (2011) Identification of Eimeria species in sheep of Hamedan suburb. Journal of veterinary research. 66: 165-167.     
Hoseini H, Hadadzadeh H, Meshgi B, Nabiyan S, Razavi M (1382) Parasitic infections in livestock. Tehran University Press, Tehran, Iran, PP: 292-294.
Hoseinion M, Hejazi M, Nadalian M (1363) Diseases of sheep. Chehr Press, Tehran, Iran, PP: 203-204.
Levine ND (1985) Veterinary protozoology.1th edition. Ames: lowa state university press. PP: 84-86.
Maingi N, Munyua W (1994) The prevalence intensity of infection with Eimeria species in sheep in Nyandarua district of Kenya. Veterinary research communications. 18 (1): 19-25.
Maratea KA, Miller MA (2007) Abomasal coccidiosis associated with proliferative abomasitis in a sheep. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 19: 118-121.
Soulsby EJL (1982) Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th Edn., Bailliere Tindall, London. PP: 594-623.
Tavassoli M (1385) Veterinary protozoology. Urmia University Press, Urmia, Iran. P: 125.
Yakhchali M, Golami E (2008) Eimeria infection (Coccidia: Eimeriidae) in sheep of different age groups in Sanandaj city, Iran. Veterinarski arhiv. 78 (1): 57-64.