با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشگاه مراغه

چکیده

با توجه به اینکه مهمترین استفاده آرتمیا به ویژه ناپلیوس آن در پرورش لارو ماهی و میگو می‎باشد. برای تغذیه و صید بهتر ناپلیوس توسط لارو ماهی و میگو متحرک وشناور بودن آن مهم است. بنابراین در تحقیق حاضر اثرات دماها و شوری‎های مختلف به ترتیب 4 دما (°C20، °C24، °C28، °C32) و 4 شوری (ppt20، ppt26، ppt32، ppt38) بر روی میزان بازماندگی ناپلیوس آرتمیا ارومیانای غنی شده باامولسیون اسیدهای چرب غیراشباع زنجیر بلند (HUFA) مورد بررسی قرار گرفت. بعداز تهیه سیست آرتمیا ارومیانا، خالص‎سازی، دکپسوله کردن و تخم‎گشایی، لاروهای (ناپلیوس‎های) حاصله تحت دماها و شوری‎های ذکر شده در بالا قرار داده شدند و طی دو دوره غنی‎سازی یعنی اولین زمان غنی‎سازی (t0-t12) و دومین زمان غنی‎سازی (t12-t24)، ناپلیوس‎ها با امولسیون اسیدهای چرب ICES 30/4/C غنی‎سازی گردیدند. پس از t24 نتایج درصد بازماندگی ناپلیوس‎های حاصله با ا ستفاده از برنامه آماری SPSS و آنالیز واریانس فاکتوریل آماری و تی‎تست یا T-student انجام شد و ترسیم نمودارها در فضای نرم‎افزاری Excell انجام گردید. نتایج نشان داد که حداکثر درصد بازماندگی ناپلیوس‎های آرتمیا ارومیانا در محدوده دمایی °C20 الی °C28 و شوری‎های 20ppt, 26ppt, 32ppt, 38ppt حدود 96% می‎باشد. دلیل کاهش بازماندگی در دمای °C32 و شوری‎های مربوط می‎تواند به علت افزایش کاتابولیسم مواد وازدیاد مواد دفعی در محیط باشد.

کلیدواژه‌ها

Dhont J (1993) Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. In: Handbook of Mariculture, Vol. I,Crustacean Aquaculture (2nd edition), 123-129.
Leger Ph, Bengtson A, Sorgeloos P, Simpson KL (1987) The nutritional value of Artemia a review. In: Artemia Research and its Applications. Vol. 3, Universa Press, Wettern,Belgium, 357-375.
Munaffar R (2001) Artemia urimiana enrichment with emulsion of fatty acids and Algae donalyla and study metabolism HUFA under cold incubation, master'sthesis, University of Urmia, 79 p.
Persoone G, Sorgeloos P (1980) General aspects of the ecology and biogeography of Artemia. In: The brine shrimp Artemia. Press,Wettern., Belgium Vol. 3V, Ecology,Culture, Use in aquaculture,edited by G. Persoone etal. Unives Press, Wettern., Belgium.
Sorgeloos P, Min H (2001) use of Lipid emulsion for bio encapsulation of highly unsaturated fatty acids in the brine shrimp Artemia. Artemia Reference center, University of Gent.
Triantaphyllidis GV, coutteau P, Miasa E, Sorgeloos P (1995) Artemia from Madagascar reveals av exceptionally high n-3highly unsaturated fatty acid content. In: lavens, P., Jasper, E. ,Roelants, I. (Eds),larvi 95 Fish and Shellfish Symposium. European Aquaculture Society, Special Publication, 24: 154-158.
Vanstappen G (1996) Artemia. In: Manual on the production and use of live food for Aquaculture, Eds. Lavenns, P. and Sorgeloos, p., FAO publication:101-318.
Watanabe T, Oowa F, Kitajima C, Fujita S (1987) b. Nutritional quality of brine shrimp, Artemia salina, as a living feed from the viewpoint of essential fatty acids for fish. Bull. Jap. Soc. Sci Fish. universa press,wettern,Belgium, Aquaculture Research. 44:1115-1121.
Watanabe T, Oowa F, Kitajima C, Fujita A (1980) Relationship between dietary value of brine shrimp Artemia salina and their content of W3 highly unsaturated fatty acid. Nippon Suisan Gakkaishi, universa press, wettern, Belgium, Artemia Research center. 46, 35-41.
Watanabe T (1993) Importance of docosahexanoic acid in marine larval fish. universa press,wettern,Belgium, Journal of the World Aquaculture Society. 24, 152-161.
The estimate survival rate nauplius urimiana Artemia (Artemia urimiana) enriched with fatty acids HUFA under different temperatures and salinities.