با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه بیماری های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران،

2 استاد، گروه بیماری های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران،

3 استاد، گروه ارولوژی، مرکز تحقیقات ارولوژی اطفال، بیمارستان مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

4 دانشیار، گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران

5 استاد، مرکز قلب تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

6 استادیار ، گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران

7 دانشجوی سابق دکترا، گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران

چکیده

به دلیل معایب پروتزهای دریچه­ای مکانیکی و زیستی، استفاده از روش­های مهندسی بافت جهت ساخت دریچه­هایی با کارایی بهتر مورد توجه است. ارزیابی تغییرات تابلوی بیوشیمیایی خون به عنوان فاکتورهای ارزشمند در ارزیابی کارآیی اولیه دریچه­های مهندسی شده. این مطالعه در 5 رأس گوسفند نر سالم با وزن میانگین 45-55 کیلوگرم انجام شد. ابتدا دریچه­ با باز کردن قفسه صدری در ناحیه آئورت توراسیک حیوانات کار گذاشته ­شد. سپس گوسفندان به ونتیلاتور ICU متصل شده و پس از بازگشت به شرایط طبیعی به صورت مداوم مانیتور شدند. و هر ساعت مورد معاینه بالینی قرار گرفتند و همچنین نمونه خون شریانی جهت ارزیابی تابلوی بیوشیمیایی اخذ و توسط دستگاه آنالیزور گازهای خونی بررسی ­شدند.فاکتورهای مورد نظر شامل: pH، PCO2، PO2، tCO2، SO2، Hct، Na+ و K+ بودند.میزان pH در همه گوسفندان ابتدا افزایش چشمگیر داشت و در دو رأس گوسفند به دلیل خونریزی وسیع به سمت اسیدوز رفت و نهایتا در همه گوسفندان پس از 12 ساعت به حالت طبیعی بازگشت. میزان PCO2 در تمام حیوانات در ساعات اولیه پس از جراحی کمتر از میزان طبیعی بوده و با گذشت زمان به تدریج به حالت طبیعی باز گشت. سایر فاکتورها نیز با گذشت زمان به حالت طبیعی بازگشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که اگر چه فاکتورهای مد نظر، در طول مطالعه نوسانات فراوان داشتند ولی همگی با گذشت 12 ساعت از جراحی به محدوده طبیعی بازگشتند و این موضوع نشانگر کارآ بودن دریچه­های استفاده شده در این مطالعه بود.

کلیدواژه‌ها

Elkins RC, Dawson P, Goldstein S, Walsh P, Black KS (2001) Decellularized human valve allografts. Ann Thorac Surg. 71: S 428-S 432.
Fuchs JR, Nasseri BA, Vacanti  JP (2001) Tissue engineering: a 21st century solution to surgical reconstruction. Ann Thorac Surg. 72: 577-591.
Hoerstrup SP, Sodian R, Daebritz S, Wang J, Bacha EA, Martin DP, Moran AM, Guleserian KJ, Sperling JS, Kaushal S, Vacanti JP, Schoen FJ, Mayer JE (2000) Functional living trileaflet heart valves grown in vitro. Circulation. 102: III 44- III 49.
Lange RWJ, Homann M (2001) Performance of allografts and xenografts for right ventricular outflow tract reconstruction. Ann Thorac Surg. 71: S 365-S 367.
North RA, Stewart AW (1999) Long-term survival and valverelated complications in young women with cardiac valve replacements. Circulation. 99: 2669-2676.
Opitz F, Schenke-Layland K, Cohnert TU, Starcher B, Halbhuber KJ, Martin, DP, Stock U (2004) Tissue engineering of aortic tissue: dire consequence of dub optimal elastic fiber synthesis in vivo. cardiac res. 63: 719-730.
Sacks MS, Schoen FS (2002) Collagen fiber disruption occurs independent ofcalcification in clinically explanted bioprosthetic heart valves. J BiomeMater Res. 69: 351-372.
Schoen FJ (2008) Evolving Concepts of Cardiac Valve Dynamics: The Continuum of Development, Functional Structure, Pathobiology, and Tissue Engineering. Circulation. 118: 1864-1880.
Serghei Cebotari HM, Kallenbach K, Kostin S, Repin O, Batrinac A, Kleczka C, Ciubotaru A, Haverich A (2002) Construction of Autologous Human Heart Valves Based on an Acellular Allograft Matrix. Circulation. 106: 163-168.
Simon P, Kasimir MT, Seebacher, G, Weigel G, Ullrich R, Salzer-Muhar U, Rieder E, Wolner E (2003) Early failure of the tissue engineered porcine heart valve SYNERGRAFTe in pediatric patients. European Journal of Cardio-thoracic Surgery. 23: 1002-1006.
Steinhoff G, Stock U, Karim N, Mertsching H, Timke A, Meliss RR, Pethig K, Haverich A, Bader A (2000) Tissue engineering of pulmonary heartvalves on allogeneic acellular matrix conduits. Circulation. 102: III50-III55.
Vrandecic MFB, Fantini F, Barbosa J, Martins I, Cesar deOliveira O, Martins C, Max R, Drumond L, Oliveira C, Ferrufino A, Alcocer E, Silva JA, Vrandecic E (1998) The use of bovine pericardium forpulmonary valve reconstruction or conduit replacement: long-termclinical follow up. J Heart Valve Dis. 7: 54-61.
Yankah AC, Klose H, Petzina R (2002) Surgical management of acute aortic root endocarditis with viable homograft: 13-year experience. Eur J Cardiothorac Surg. 21: 260-267.