با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اضطراب و استرس­های مختلف از طریق تحریک محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنالباعث افزایش میزان گلوکوکورتیکوئیدها در خون می­گردند که در دراز مدت می­توانند سلامت جسمانی و روانی فرد را به خطر اندازند.این مطالعه با هدف مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی مویز و دیازپام بر میزان کورتیکوسترون درسرم خون موش­های آزمایشگاهی نربالغ انجام گردید. در این مطالعه از 48 سر موش سفید آزمایشگاهی نر بالغ استفاده شد که به 6 گروه 8 تایی شامل گروه­های کنترل (فاقد تیمار)، شاهد (دریافت کننده آب مقطر) و 4 دسته تجربی دریافت­کننده دوزهای 100 و200، 400 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی مویز و دریافت­کننده دوز 1 میلی­گرم بر کیلوگرم دیازپام به صورت گاواژ تقسیم شدند. پس از 15 روز که موش­ها در ماز صلیبی مورد ارزیابی استرس قرار گرفتند، با خون­گیری از قلب آنها میزانهورمون کورتیکوسترون اندازه­گیری و نتایج با کمک آزمون های تجزیه واریانس یک طرفه و توکی مورد ارزیابی قرار­گرفتند.یافته­ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عصاره هیدروالکلی مویز در دوزهای 200 و 400 میلی­گرم بر کیلوگرم باعث افزایش معنی­دار (05/0P≤) و دیازپام باعث کاهش معنی­دار(01/0P≤)در میزان سرمی کورتیکوسترون می­شوند. دیازپاماحتمالاً از طریق گیرنده­های بنزودیازپینی و با تسهیل اثر مهاری گابا و عصاره مویز احتمالاً از طریق تحریک مسیرهای نورآدرنرژیک به ترتیب باعث کاهش و افزایش میزان کورتیکوسترون در خون می‌شوند.