با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ;کارشناس ارشد رشته زیست شناسی سلولی تکوینی جانوری، مدرس دانشگاه صنعتی خام الانبیاء بهبهان و دانشگاه پیام نور

2 دانشیار بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

3 استاد بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
با وجود کاربرد قورباغه مردابیRana (Pelophylax) ridibundaدر آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی، اطلاعات کمی در رابطه با زیست شناسی جمعیت های مختلف این گونه در استان های جنوبی کشور وجود دارد. هدف از انجام این تحقیق این بود که جمعیت های مختلف این گونه در استان فارس تا چه حدی در صفاتمورفومتریک بخصوص بین جنس نر و ماده با هم اختلاف دارند وهمچنیناینکه آیا مطالعه بافتی غدد تناسلی می تواند به روشن تر شدن بعضی از استراتژی های تولید مثلی آنها در این منطقه(استان فارس) کمکی نماید؟ ازجمله اینکه مشخص شود آیا در زمان تخمک و اسپرم ریزی، غدد تولید مثلی کاملا ازتخمک و اسپرم تخلیه میشوند و آیات خمک ریزی و اسپرم ریزی، قورباغه مردابی ممکن است بیش از یکبار درفصل تولید مثلی در این منطقه تکرار شود؟ بدین منظور 120 نمونه (87 ماده و 33 نر) از جمعیت های مناطق قدمگاه، مه کویه، کوهمره سرخی و پل برنجی در استان فارس جمع آوری شد. نمونه ها پس از تثبیت در فرمالین به آزمایشگاه منتقل گردیدند. سپس اندازهگیریهای مورفومتریک انجام و نمونه ها شماره گذاری شدند. همچنین از طبیعت آمپلکسوس هایی جمع آوری شدند که جهت انجام مطالعات بافتی گنادهای جنسی مورد استفاده قرار گرفتند. آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که نمونه های جمع آوری شده ازچهار جمعیت در بسیاری از صفات مطلق و صفات نسبی با هم اختلاف معنی داری دارند (P< 0.05). همچنین این آزمون نشان داد که قورباغه های نر و ماده چهار منطقه در صفات مطلق پهنای اولین انگشت دست ودرازی آرواره و برخی صفات نسبی دارای اختلاف معنی داری هستند(P< 0.05). بررسی های بافت شناسی غدد جنسی نر و ماده قبل و بعد از تخم ریزی و اسپرم ریزی نشان داد نرها واحتمالا ماده ها در این گونه بیش از یک بار در فصل تولید مثلی قادر به گامت ریزی می باشند.

کلیدواژه‌ها

Ayaz, D.; Tok, CV.; Mermer, A.; Tosunoulu, M.; Afsar, M.; Clcek, K.; (2007) Population Size of the Marsh Frog (Rana ridibunda Pallas, 1771) in Lake Yayla (Denizli, Turkey), Turkish Journal of Zoology, 31: 255-260.
Balletto, E.; Cherchi, MA.; Gasperetti, J.; (1985) Amphibians of the Arabian Peninsula, Fauna of Saudi Arabia, 7: 318-392.
Baloutch, M.; Kami, HG.; (2006) Amphibians of Iran. Tehran: University of Tehran. 2nd ed, 152-153. (in Persian)
Bancroft, JD.; (1991) Theory and Practice of Histological Techniques. New York: Churchil Livingstone. 726.
Blaustein, AR.; Walls, SC.; Bancroft, BA.; Lawler, JJ.; (2010) Direct and indirect effect of climate change on amphibian populations, Journal of Diversity, 2(2): 281-313.
Bura, M.; Banatean-dunea, I.; Pistrila, D.; Nica, D.; (2007) Biometric study to Rana ridibunda frog species nearness to Timisoara locality, Lucrari stiintifice zootehnie si biotehnologii. 40(2): 13-16.
El-Wailly, AJ.; (2002) Seasonal Changes of The Testes in the Marsh Frog Rana ridibunda Pallas, 1771, Bulletin of The Iraq Natural History Museum. 9(4): 13-18.
Eshkavandi, Z.; (2007) Age determination using Skeletochronology in two species marsh frog and green toad in Lorestan province. [dissertation]. Lorestan University.
Fathinia, B.; Rastegar-Pouyani, N.; Darvishnia, H.; Mohamadi, H.; Faizi, H.; (2012) Sexual size dimorphism in Rana (Pelophylax) ridibunda ridibunda Pallas, 1771 from a population in Darr-Shahr Township, Ilam Province, western Iran, Amphibian and Reptile Conservation, 5(1): 92-97(e44).
Gurr, E.; (1962) Staining Animal Tissues – Practice and Theoretica 1. London: London Leonard Hill Limited, 631.
Hazaveh, N.; Ghasemzadeh, F.; Darvish, J.; (2007) Investigation Biosystematic (Morphology, Karyology and Morphometry) Anura Central Province, Iranian Journal of Biology. 20(4), 458-467. (in Persian)
Kaya, U.; Erismis, UC.; (2001) Marsh frogs, Rana ridibunda in lake Akoren -26 august national park (Afyon): a preliminary study of population size and a taxonomical evaluation, Turkish Journal of Zoology, 25: 31-34.
Loman, J.; Madsen, TR.; (2010) Sex ratio of breeding Common toads (Bufo bufo)-Influence of survival and skipped breeding, Amphibia-Reptilia, 31(4): 509-524.
Mindrescu, CR.; Chiorghita, G.; (2011) The variability of some morphological
characters in Rana ridibunda (Pall.), Sectiunea Genetica si Biologie Moleculara, 7: 103-110.
Molavi Damnabi, F.; (2000) Biosystematics investigates and study of species genus Rana in Iran. [dissertation]. Shahid beheshti University.
Neamati, A.; (1998) Identification of anura khorasan province. [dissertation]. Ferdowsi University of Mashhad.
Pesaraklo, A.; Gharezi, A.; Kami, HG.; Najibzadeh, M.; (2013) The study of reproductive biology in forest frog Rana macrocnemis pesudodalmatina in Golestan province (Minoodasht), Iranian Journal of Biology, 25(1):55-63. (in Persian)