با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

2 استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده

چکیده
اخیرا استفاده از مواد افزودنی (محرک‎های رشد، ایمنی و دارویی) در آبزی پروری افزایش یافته است. با توجه به افزایش این مواد به جیره‎های غذایی و اثرات نامناسب برخی از این مواد، بر آن شدیم تا تأثیر عصاره گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) که دارای اثرات تحریک ایمنی و خاصیت ضد باکتریایی اثبات شده می باشد را بر رشد، کبد و طحال بچه ماهیان قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بررسی کنیم. 360 قطعه بچه ماهی با وزن متوسط 23/5 ± 30 گرم به چهار تیمار در سه تکرار (هر تکرار 30 قطعه ماهی) تقسیم گردیدند. تیمارها با غذای حاوی درصدهای صفر (کنترل)، 0.1 ، 0.5 و 1 درصد عصاره اسفرزه به مدت 60 روز تغذیه شدند. بیومتری در ابتدای دوره و انتهای دوره (روز 60) انجام شد. در انتهای دوره کبد و طحال هر ماهی وزن شده و شاخص های کبد و طحال بین تیمارها مقایسه گردید. نتایج نشان داد فاکتورهای رشد در تیمارهای تغذیه شده با غذای حاوی 0.5 و 1 درصد عصاره اسفرزه نسبت به تیمار کنترل به طور معنی داری بهبود یافته است (05/0P). به طور کلی می‎توان نتیجه گرفت که عصاره گیاه اسفرزه اثرات مثبتی بر تحریک رشد و کارایی طحال بچه ماهی قزل‎آلای رنگین‎کمان داشته است و اثرات سوئی بر کبد بچه ماهیان ندارد.

کلیدواژه‌ها

Adeli, A.; Baghaei, F.; (2013) Production and Supply of Rainbow Trout in Iran and the World. World Journal of Fish and Marine Sciences, 5(3): 335-341.
Akhlaghi, M.; Siavosh Haghighi, ZM.; Mansouri, H.; (2012) Immunocyto-chemical study on liver, spleen and intestine of Oncorhynchus mykiss immunized with Vibrio anguillarum lipopolysaccharide. Journal. Veterinary. Reserch, 67(2): 191-197. (in Persian)
Alishahi, M.; Ranjbar, M.M.; Ghorbanpour, M.; Peyghan, R.; Mesbah, M.; Razi Jalali, M.; (2010). Effects of dietary Aloe vera on specific and nonspecific immunity of Common carp (Cyprinus carpio). Journal of Veterinary Research, 4(3): 85-91.
Alishahi, M.; Soltani, M.; Mesbah, M.; Esmaeilli Rad, A.; (2011) Effects of dietary Silybum marianum extract on immune parameters of the common carp (Cyprinus carpio). J. Vet. Res. 66(3): 255-263.
Anjana, S.; Rani, V.; Padmini, R.; (2009) Antibacterial activity of some medicinal plants used by tribals against uti causing pathogens. World Applied Sciences Journal, 7(3): 332-9.
Austin, B.; Stuckey, LF.; Robertson, PAW.; Effendi, I.; Griffith, DRW.; (1995) A probiotic strain of Vibrio alginolyticus effective in reducing diseases caused by Aeromonas salminicida, Vibrio anguillarum and Vibrio ordalii. Journal of Fish Diseases, 18: 93-96.
Bagenal, T.; (1978) Methods for assessmet of fish production in fresh waters. Blackwall scientific pub. Oxf. London. 365p.
Dugenci, SK.; Arda, N.; Cand, A.; (2003) some medicinal plants as immuno stimulants for fish. Journal of Ethnopharamacology, 88: 99-106.
Falahatkar, B.; Soltani, M.; Abtahi, B.; Kalbassi, MR.; Pourkazemi, M.; Kasemi, M.; (2007) Effects of vitamin C on some growth parameters, survival and hepatosomatic index in juvenile cultured beluga, Huso huso. Pajouhesh & Sazandegi. No72, pp:98-103. (in Persian)
Fluke, H.; (2001) Medicinal Plants. Translated by Tavakoli Saberi M.R. and Sedaghat M. R.Tehran- Iran. Ruzbihan Publishing. 54P. (in Persian)
Garcia-Abiado, MA.; Mbahinzireki, G.; Rinchard, J.; Lee, KJ.; Dabrowski, K.; (2004) Efect of diets containing gos-sypol on blood parameters and spleen structure in tilapia, Oreochromis sp., reared in a recirculating system. J. Fish Dis, 27, 359-368.
Garin, D.; Rombaut, A.; Freminet, A.; (1987) Determination of glucose turnover in sea bass Dicentrarchus labrax. Comparative aspects of glucose utilization. Comp. Biochem. Physiol, 87B: 981-988.
Ghasmi Pirbaloti, E.; (2010) Medicinal and Aromatic Plants(Identification and their effects). Islamic Azad University Publishing. 500P. (in Persian)
Gioacchini, G.; Smith, P.; Carnevali, O.; (2008) Effects of Ergosan on the expression of cytokine genes in the liver of juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to enteric red mouth vaccine. Vet. Immunol. Immunopath, 123: 215-222.
Gogal, RM.; Smith, BJ.; Robertson, JL.; Smith, SA.; (1999) Tilapia (Oreochromis niloticus) dosed with azathioprine display immune efects similar to those seen in mammals, including apoptosis. Vet. Immunol. Im-munopathol, 68: 209-227.
Gopalakannan, A.; Arul, V.; (2006) Immunomodulatory effects of dietary intake of chitin, chitosan and levamisole on the immune system of Cyprinus carpio and control of Aeromonas hydrophila infection in ponds. Aquaculture, 255, 179-187.
Huang, SSY.; Fu, CHL.; Higgs, DA.;
Balfry, SK.; Schulte, PM.; Brauner, CJ.; (2008) Effects of dietary canola oil level on growth performance, fatty acid composition and ionoregulatory development of spring Chinook salmon par, Oncorhynchus tshawytscha. Aquaculture, 274: 109-117.
Jefferson, RGL.; Marcio, QCS.; Cleusa, SOA.; Sanny, MSA.; Gabriela, MV.; (2012) parasitological evaluation and body indices of osteoglossum bicirrhosum (vandelli, 1829) traded in a fair of manaus, amazonas, brazil. Journal of Fisheries Sciences.com. 6(3): 263-270.
Kurtovic, B.; Teskerezi, E.; Teskerezi, Z.; (2008) Histologi-cal comparison of spleen and kidney tissue from farmed and wild European sea bass (Dicentrarchus labrax L.). Acta Adriat, 49(2), 147-154.
Mehrabi, Y.; (2000) Study of anaesthetic effects of clove powdered (Syzygium aromaticum) on the Oncorhynchus mykiss. Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 40, 41, 42: 160-162. (in Persian)
Mohammadi, M. J.; Alishahi, M.; Aramoon, A.; Jehantigh, R.; (2012) Studies on alcoholic extract of plantago ovata on some hematological parameters of Oncorhynchus mykiss. First international conference on larviculture and international workshop on replacement of fish meal/ oil with plant sources in Karaj- IRAN. Paper 753-754.
Montero, D.; Blazer, VS.; Socorro, J.; Izquierdo, MS.; Tort, L.; (1999) Dietary and culture infuences on macrophage ag- gregate parameters in gilthead seabream (Sparus aurata) juveniles. Aquaculture, 179, 523-534.
Motamedi, H.; Darabpour, E.; Gholipour, M.; Seyyednejd, SM.; (2010) antibacterial effect of ethanolic andmethanolic extracts of plantago ovata and oliveriadecumbens endemic in iran against somepathogenic bacteria. International Journal of Pharmacology, 6(2): 117-22.
Nafisi Bahabadi, M.; (2007) Guide reproduction and breeding of Oncorhynchus mykiss. Uni Hormozgan-Publishing. 282P. (in Persian)
Omidbagi, R.; (1996) Approach to the production and processing of medicinal plants. Fekr rooz Publishing. 283 P. (in Persian)
Peddie, S.; Zou, J.; Secombes, CJ.; (2002) Immunostimulation in the rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) following intraperitoneal administration of Ergosan.Vet. Immunol. Immunopathol, 86: 101-13.
Peik Mousavi, M.; Bahmani, M.; Savari, A.; Mohseni, M.; Haghi, N.; (2011) Consider of different levels of methionine amino acid on growth indices and whole body composition of Juveniles Huso huso (Bluga). Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 89: 12-19. (in Persian)
Rezaeipoor, R.; Saeidnia, S.; Kamali Nejad, M.; (2000) The effect of Plantago ovata on humoral immune responses in experimental animals. Journal of Ethnopharmacology, Volume 72, Issues 1–2, 1 September 2000, Pages 283-286.
Rifat, UZ-Zaman.; Akhtar, MS.; Khan, MS.; (2006) In vitro antibacterial screening of Anethum graveolens L. Fruit Cichorium intybus L. leaf . Plantago ovata L. Seed husk and Polygonum viviparum L. Root extracts against Helicobacter pylori. Int J Pharmacol, 2: 674-77.
Roberts, R.; (2001) Fish pathology, 3rd Edition, (Ed. W. B. Saun- ders), 1-492. Churchill Livingstone, USA.
Sakai, M.; (1998) Current research status of fish immunostimulants. Aquaculture, 172: 63-92.
Selvaraj, V.; Sampath, K.; Sekar, V.; (2005) Administration of yeast glucan enhances survival and some non-specific and specific immune parameters in carp (Cyprinus carpio)
بر ... 41 (Plantago ovata)
infected with Aeromonas hydrophila. Fish & Shellfish Immunology, 19: 293-306.
Serrano, PH.; (2005) Responsible use of antibiotics in aquaculture. FAO Fisheries Technical Paper, 469, 97.
Sharifi, A.; Naghmachi, M.; Jahedi, S.; Khosravani, SAM.; (2010) A Study on Antimicrobial Effects of Plantago Psyllium. Journal Armaghan Danesh, 2: 191-199. (in Persian)
Sima, H.; Gavin, WG.; Timothy, JW.; Jeffrey, TS.; Gregory, DW.; (2008) Spleen Size Predicts Resistance of Rainbow Trout to Flavobacterium psychrophilum Challenge. Journal of Immunology, 180(6): 4156-4165.
Sujata, S.; Rashmi, S.; Neeraj, K.; Rajnish, K.; (2011) Wound healing activity of ethanolic extract of Plantago Ovata (Ispaghula) seeds. Journal of Applied Pharmaceutical Science, 01 (07); 2011: 108-111.
Tabrizi, L.; Nassiri Mahallati, M.; Koocheki, A.; (2001) Investigations on the cardinal temperatures for rmination of Plantago ovata and Plantago psyllium. Iranian Journal of Field Crops Research. 2(2): 73-78. (in Persian)
Tacon AGJ, Akiyama DM (1997) Feed ingerdientes. In: Crustacean Nutrition: Advances in Word Aquaculture. vol 6, pp. 411-417.
Tavares-Dias, M.; Martins, ML.; Moraes, FR.; (2000b) Relacao hepatosomatica and espleenosomatica empeixes teleosteos decultivo intensive, Revista Brasileira de Zoolo-gia, 17: 273-281.
Wedmeyer and Gray, A.; (1990) Accumulation of heavy metals in sewage Grown fishes. Elsevier science. Limited. Printed in Great Britain, 10-12.