با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع دانشگاه خلیج فارس بوشهر ،

2 دانشیار گروه شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع دانشگاه خلیج فارس بوشهر.

3 استادیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،

4 کارشناس ارشد گروه شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع دانشگاه خلیج فارس بوشهر،

5 استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده میگو بوشهر

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی اثر سازگاری به شوری ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان، بر برخی از فاکتورهای رشد، خونی و تغییرات سلول‌های کلرایدی آبشش در طول 60 روز بود. ماهیان انتخابی به 4 تیمار که شامل تیمار شاهد، تیمار شوری 15، 20 و 25 گرم در لیتر بودند تقسیم شدند. نتایج حاصل نشان داد که افزایش شوری موجب کاهش رشد، رشد روزانه و ضریب رشد ویژه و افزایش ضریب تبدیل غذایی گردید (05/0p<). در روز 60  خونگیری از ماهیان انجام گرفت. کاهش تعداد لنفوسیت در تیمارهای شوری 20 گرم در لیتر (52/2±66/73)، شوری 15 گرم در لیتر (51/3±33/76) نسبت به تیمار آب شیرین مشاهده شد که اختلاف معنی‌داری با تیمار آب شیرین داشت (05/0P<). برای بررسی اندازه و تراکم سلول‌های کلرایدی، مقاطع بافتی با استفاده از رنگ‌آمیزی ائوزین- هماتوکسیلین در طول مدت تحقیق (روزهای 7، 15، 30، 45 و 60) انجام شد. نتایج نشان داد که جایگاه این سلول‌ها در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان اکثراً بر روی قاعده فیلامنت‌ها است و کمتر بر روی لاملا شناسایی شدند. نتایج نشان داد که قرارگیری ماهیان در شوری  15 و 25 گرم در لیتر به ترتیب موجب افزایش 70% و 100% فراوانی سلول‌های کلرایدی نسبت یه تیمار شاهد شد (05/0P<). یافته‌های این تحقیق نشان داد که یکی از راهکارهای ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در مقابله با تنش شوری سازگار شدن از طریق تغییر در فراوانی و اندازه سلول‌های کلرایدی می‌باشد. مواجهه با شوری موجب کاهش جمعیت لنفوسیتی قزل‌آلا شده که در نتیجه موجب کاهش مقاومت ماهی در برابر استرس‌های محیطی و عوامل بیماری زا گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Altinok, IM.; Galli, S.; Chapman, FA.; (1998) Ionic and osmotic regulation capabilities of juvenile Gulf of Mexico sturgeon, (Acipenser oxyrinchus de sotoi). Comparative Biochemistry and Physiology, 120: 609-616.
Amiri, A.; Sayyad Bourani, M.; Moradi, M.; Pourgholami, A.; (2008) The Effect of Water Salinity on Growth and Survival of Rutilus frisii kutum Fingerlings. Iranian Journal Fishery Science, 17: 23-30.
Arnesen, AM.; Jorgensen, EH.; Jobling, M.; (1993b) Feed intake, growth and osmoregulation in Arctic charr, (Salvelinus alpines L.), transferred from freshwater to saltwater at 8°C during summer and winter. Fish Physiology and Biochemistry, 12: 281-292.
Arnesen, AM.; Jorgensen, EH.; Jobling; M.; (1993a) Feed intake, growth and osmoregulation in Arctic charr, (Salvelinus alpines L.), following abrupt transfer from freshwater to more saline water. Aquaculture, 114: 327-338.
Ayson, FG.; Kaneko, T.; Hasegawa, S.; Hirano, T.; (1995) Cortisol stimulates the size and number of mitochondrionrich cells in the yolk-sac membrane of embryos and larvae of tilapia (Oreochromis mossambicus) in vitro and in vivo. Journal of Experimental Zoology, 272: 419-425.
Bjerknes, V.; Duston, J.; Knox, D.; Harmon, P.; (1992). Importance of body size for acclimation of underyearling Atlantic salmon parr (Salmo salar L.) to seawater. Aquaculture, 104: 357-366.
Boutet, I.; LongKy, C.L.; Bonhomme, F.; (2006) A transcriptomic approach of salinity response in the euryhaline teleost, (Dicentrarchus labrax). Gene, 379: 40-50.
Caberoy, NB.; Quinitio, GF.; (2000) Changes in Na+-K+-ATPase activity & gill chloride cell morphology in the grouper (Epinephelus coioides) larvae and juveniles in response to salinity and temperature. Fish Physiology & Biochemistry, 23: 83-94.
Cataldi, E.; Di Marco, P.; Mandich, A.; Cataudella, S.; (1998) Serum parameters of Adriatic sturgeon (Acipenser naccarii): effects of temperature and stress. Comparative Biochemistry and Physiology, 121: 351-354.
Cioni, C.; De Merich, D.; Cataldi, E.; Cataudella, S.; (1991) Fine structure of chloride cells in freshwater and seawater adapted (Oreochromis niloticus) and (Orechromis mossambicus). Journal Fish Biology. 39: 197-209.
Dusan, P.; Claire, B.; Andreasen, DM.; Herolt, BW.; AMenzel, J.; (2007) Immunomodulatory effects of β-glucan on neutrophil function in fathead minnows (Pimephales promelas). Developmental and Comparative Immunology, 30: 817-830.
Duston, J.; (1994) Effect of salinity on survival and growth of Atlantic salmon (Salmo salar) parr and smolts.
12
Aquaculture, 121: 115-124.
Fielder, DS.; Allan, GL.; Pepperall, D.; Pankhurst, PM.; (2007) The effects of changes in salinity on osmoregulation and chloride cell morphology of juvenile Australian snapper, (Pagrus auratus). Aquaculture, 272: 656-666.
Fontaine, YA.; Pisam, M.; Le Moal, C.; Rambourg, A.; (1995) Silvering & gill mitochondria rich cells in the Eel (Anguilla anguilla). Cell & Tissue Resarch, 281: 465-471.
Franklin, CE.; Forster, ME.; Davison, W.; (1992) Plasma cortisol and osmoregulatory changes in sockeye salmon transferred to sea water: comparison between successful and unsuccessful adaptation. Journal of Fish Biology, 41: 113- 122.
Gholampoor, E.; Imanpoor, MR.; Shabanpoor, B.; Hosseini, SA.; (2011) The Study of Growth Performance, Body Composition and Some Blood Parameters of (Rutilus frisii kutum) Fingerlings at Different Salinities. Journal of Agricultural Science and Technology 13: 869-876.
Haghighi M.; (2009) Fish hematology laboratory methods, 1rd ed:Tehran, Academic Press aquatic, 63-68.
Hedayati, SAA.; Bagheri, T.; Yavari, W.; Bahmani, M.; Alizadeh, M.; (2008) Examination of Some Biochemical Factors of Blood Serum in Beluga (Huso huso) Cultured in Brackish Water. Journal Biology Iran, 4: 658-666.
Hwang, PP.; Hirano, R.; (1985) Effects of environmental salinity on intercellular organization and junctional structure of chloride cells in early stages of teleost development. Journal of Experimental Zoology, 236: 115-126.
Imsland, AK.; Gústavsson, A.; Gunnarsson, S.; Foss, A.; Árnason, J.; Arnarson, I.; Arnar, F.; Smáradóttir, H.; Thorarensen, H.; (2008) Effects of reduced salinities on growth, feed conversion efficiency and blood physiology of juvenile Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). Aquaculture, 274: 254-259.
Iranian Fisheries Office of Budget and Planning. (2012) Statistical Yearbook of Fisheries. Fisheries organization. P 64.
Jamily, SH.; (1993) Determine the effect of salinity on growth and survival rate of fish. Iranian Fisheris Journal, 2: 45-50.
Jarvis, PL.; Ballantyne, JS.; (2003) Metabolic responses to salinity acclimation in juvenile shortnose sturgeon (Acipenser revirostrum). Aquaculture, 219: 891-909.
Kaneko, T.; Katoh, F.; (2004) Functional morphology of chloride cells in killifish (Fundulus heteroclitus) a euryhaline teleost with seawater preference. Fish Science, 70: 723-733.
Kelly, SP.; Chow, INK.; Woo, NYS.; (1999b) Haloplasticity of Black Seabream (Mylio macrocephalus): Hypersaline to Freshwater Acclimation. Journal of Experimental Zoology, 283: 226-241.
Khodabandeh, S.; Shahriari Moghaddam, M.; Abtahi, B.; (2009) Changes in Chloride Cell Abundance, Na+, K+-ATPase Immunolocalization and Activity in the Gills of Golden Grey Mullet, (Liza aurata), Fry During Adaptation to Differend Salinities. Yakhteh Medical Journal 11: 49-54.
Laiz-Carrión, R.; Guerreiro, PM.; Fuentes, J.; Canario, AVM.; Martín del Río, MP.; Mancera, JM.; (2005) Branchial osmoregulatory response to salinity in the gilthead sea bream,(Sparus auratus). Journal of Experimental Zoology, 303: 557-563.
Lee, KM.; Kaneko, T.; Katoh, F.; Aida, K.; (2006) Prolactin gene expression and gill chloride cell activity in fugu (Takifugu rubripes) exposed to a hypoosmotic environment. General and Comparative Endocrinology, 149: 285-293.
MacLeod, MG.; (1977) Effects of salinity on food intake, absorption and
13
conversion in the rainbow trout (Salmo gairdneri). Marine Biology, 43: 93-102.
Madsen, SS.; McCormick, SD.; Young, G.; Endersen, JS.; Nishioka, RS.; Bern, HA.; (1994) Physiology of seawater acclimation in the striped bass, (Morone saxatilis) Fish Physiology and Biochemistry, 13: 1-11.
Marshall, W.; Bryson, SE.; (1998) Transport mechanisms of seawater teleost chloride cells: an inclusive model of a multifunctional cell. Comparative Biochemistry and Physiology 119: 97-106.
Maxime, V.; Peyraud-Waitzenegger, M.; Claireaux, G.; Peyraud, C.; (1990) Effects of rapid transfer from sea water to fresh water on respiratory variables, blood acid- base status and 02 affinity of haemoglobin in Atlantic salmon (Salmo salar L.). Comparative Biochemistry and Physiology, 160: 31- 39.
McCormick, SD.; (2001) Endocrine control of osmoregulation in teleost fish. American Zoologist, 41: 781-794.
McKay, LR.; Gjerde, B.; (1985) The effect of salinity on growth of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture, 49: 325-331.
Mojazi Amiri, B.; Baker, DW.; Morgan, JD.; Brauner, CJ.; (2009) Size dependent eurly salinity tolerance in two sizes of juvenile White sturgeon (Acipenser transmontanus). Aquaculture, 286: 121-126.
Movahedinia, AA.; Savari, A.; Morovvati, H.; Kochanian P.; Marammazi, JG.; Nafisi, M., (2009) The Effects of Changes in Salinity on Gill Mitochondria-Rich Cells of Juvenile Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus). Journal of Biological Sciences, 9: 710-720.
Nafici Bahabadi, M.; (2006) Practical Guide to Hatching and culture rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), 2rd ed: Bandarabbas, Babdarabbas university, 180-183.
Nafici Bahabadi, M.; Soltani, M.; Falahati Marvast, A.; (2012) Effect salinity on growth performance and blood biochemical factors on juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Science Kharazmi University, 9(4): 625-641.
Overton, JL.; Mark, B.; Helge, P.; Tobias, W.; (2008) Salinity tolerance of cultured Eurasian perch, (Perca fluviatilis L.) Effects on growth and on survival as a function of temperature. Aquaculture, 277: 282-286.
Pereira, BF.; Flavio Henrique, C.; (2009) Histochemical technique for the detection of chloride cells in fish. Micron, 40: 783-786.
Synderman, CJ.; (1990) Principale diseases of marine fish and shell fish, Harcount Brace Jovanovich Publishers, London, England, 516 p.
Uchida, K.; Kaneko, T.; Yamauchi, K.; Hirano, T.; (1996). Morphometrical Analysis of Chloride Cell Activity in the Gill Filaments and Lamellae and Changes in Na+/K+- ATPase Activity During Seawater Adaptation in Chum Salmon Fry. Journal of Experimental Zoology, 276: 193-200.
Verdegem, MCJ.; Hilbrands, AD.; Boon, H.; (1997) Influence of Salinity and Dietary Composition on Blood Parameter Values of Hybrid Red Tilapia, (Oreochromis niloticus Linnaeus)× (O.mossambicus Peters). Aqua Research, 28: 453-459.
Woo, PTK.; Leatherland, JF.; Lee, MS.; (1987) Cryptobia salmositica. Cortisol increases the susceptibility of rainbow trout (Salmo bairdneri susceptibility of rainbow trout (Salmo bairdneri richardson) to experimental cryptobiosis. Journal of fish Diseases, 10: 75-83.
Yagi, H.; Ceccald, HJ.; (1990) Combined influence of temperature and salinity oxygen consumption of the larval of the pink shrimp (Palaemon sersatus). Aquaculture, 86: 77-92.
Yoshikawa, JSM.; McCormick, SD.; Young, G.; Bern, H.; (1993) Effects of salinity on
14
chloride cells and Na+/K+-ATPase activity in the teleost (Gillichthys mirabilis). Comparative Biochemistry and Physiology, 105: 311-317.
Zeitoan, IH.; Ullrey, DE.; Tack, PI.; (1974) Effects of Water Salinity and Dietary Protein Levels on Total Serom Protein and Hematocrit of Rainbow Trout (Salmo gairdneri) Fingerlings. Fish Research, 31: 1133-1134.