با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشیار،دانشکده علوم زیستی، اوین، دانشگاه شهید بهشتی تهران .

3 استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه اراک

چکیده

   در بررسی تاکسونومیک سخت بال پوشان خانواده ی Meloidae در شهرستان اراک، در بهار و تابستان 1389، پانزده گونه سخت بالپوش تاول زا متعلق به دو زیرخانواده Nemognathinae وMeloinae ، سه قبیله ی Mylabrini،  Lyttiniو Nemognathini و شش جنس Hycleus، Mylabris ، Alosimus، Calydus،  Teratolytta و  Nemognatha جمع آوری وشناسایی گردید. در این مطالعه  پراکنش جغرافیایی و کلید شناسایی بعضی ازگونه های سخت بالپوش های تاول زا بررسی شده است. گونه  Calydus ornaticollisاز اراک و گونه Teratolytta flavipes  برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. صفات ریخت شناسی مانند سطح زیرین میان قفسه سینه، شاخک، پیش گرده و ویژگی های اندام تولید مثلی نر، از جمله مشخصات کلیدی در تشخیص و شناسائی بودند.

کلیدواژه‌ها

مجله علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی

سال اول، شماره اول، تابستان 1391 (68 – 55 )

 بررسی تاکسونومیک سخت بال پوشان تاول زا (Coleoptera: Meloidae) درشهرستان اراک، ایران

آتنا فرجی1، شاهرخ پاشایی راد 2، علیرضا شایسته فر3*

1.کارشناس ارشد، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2.دانشیار،دانشکده علوم زیستی، اوین، دانشگاه شهید بهشتی تهران

3.استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه اراک

(تاریخ دریافت:09/09/1390 ، تاریخ تصویب: 21/4/1391)

 

چکیده

   در بررسی تاکسونومیک سخت بال پوشان خانواده ی Meloidae در شهرستان اراک، در بهار و تابستان 1389، پانزده گونه سخت بالپوش تاول زا متعلق به دو زیرخانواده Nemognathinae وMeloinae ، سه قبیله ی Mylabrini،  Lyttiniو Nemognathini و شش جنس Hycleus، Mylabris ، Alosimus، Calydus،  Teratolytta و  Nemognatha جمع آوری وشناسایی گردید. در این مطالعه  پراکنش جغرافیایی و کلید شناسایی بعضی ازگونه های سخت بالپوش های تاول زا بررسی شده است. گونه  Calydus ornaticollisاز اراک و گونه Teratolytta flavipes  برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. صفات ریخت شناسی مانند سطح زیرین میان قفسه سینه، شاخک، پیش گرده و ویژگی های اندام تولید مثلی نر، از جمله مشخصات کلیدی در تشخیص و شناسائی بودند.

واژه های کلیدی: کلید شناسایی،  Meloidae، سخت بالپوش های تاول زا، شهرستان اراک

 

 

 

 

 

 

 

 


* نویسنده مسئول: علیرضا شایسته فر Email:  shayestehfar@hotmail.com                                                                                                 

 


مقدمه

   خانواده  Meloidaeمتعلق به بالاخانواده Tenebrionoidea ، یکی از بزرگترین بالاخانواده های سخت بال پوشان است که بطورمعمول "سخت بالپوش های تاول زا" نامیده می شوند. این خانواده در تمام نقاط دنیا به غیر از نیوزلند و قطب جنوب پراکنده می باشد (Arnett et al., 2002). این حشرات در نواحی خشک، استپهای معتدله، ساواناهای نیمه حاره و حاره و زیستگاه های باز انتشار دارند (Bologna and Pinto, 2002). سخت بال پوشان این خانواده درجهان دارای حدود 3000 گونه و 120 جنس می باشند (Dettner et al.,1997).

سخت بالپوش های تاول زا علاقه مندان خاصی دارند زیرا آنها در علوم کاربردی (همانند داروشناسی، دامپزشکی و کشاورزی) از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این حشرات به علت دگردیسی اغراقی، ترشحات دفاعی، پارازیت بودن لارو، سازش با محیط های خشک، رفتارهای پیچیده جفت گیری و بسیاری از صفات دیگر همواره موردتوجه بوده اند (Pinto and Bologna, 1999). براساس آخرین طبقه بندی ارائه شده توسط Bologna & Pinto (1991, 2001)، این خانواده در دنیا شامل چهار زیر خانواده Meloinae،Nemognathinae ، Tetraonycinae و Eleticinae می­باشد.

باتوجه به گزارش های محدود، پراکنده و غیر رسمی، در خصوص مشاهده بعضی گونه های خانواده سخت بالپوش های تاول زا موسوم به Meloidae در نقاط مختلف ایران و خصوصا منطقه استان مرکزی، هنوز هیچگونه آمار دقیق و قابل استنادی از تعداد دقیق گونه های سخت بالپوش های اخیر در دسترس نمی باشد. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت اقتصادی-کشاورزی این خانواده، هدف اصلی، مطالعه بیوسیستماتیکی گروه خاصی از حشرات از خانواده سخت بالپوش های تاول زا و معرفی گونه های موجود در این منطقه جغرافیائی می باشد.

مواد و روش ها

   برای جمع آوری افراد این خانواده بخش های مختلف شهرستان اراک، برحسب زیستگاه، پوشش و ارتفاع به نه ایستگاه  تقسیم شد. سخت بالپوش های خانواده­ی Meloidae اغلب بطور دسته جمعی در حال تغذیه در بخش های انتهایی گیاهان مشاهده شده و معمولا بین ساعات 10 تا 15:30 جمع آوری شدند. در تحقیق حاضر، جمع آوری سخت بالپوش ها بیشتر با دست و کمک شیشه هایی با دهانه گشاد و بصورت منظم در بهار و تابستان 1389 انجام گرفته است. برای جلوگیری از التهاب ناشی از مایع ترشح شده توسط سخت بالپوش ها از دستکش استفاده شد. نمونه برداری به صورت روزانه و هر روز در یک ایستگاه نمونه برداری انجام شد. نمونه ها در لوله های آزمایش مناسب و تمیز، جداگانه قرار داده شده و دهانه لوله توسط درپوش بسته شده و سپس کاغذ بند دار مربوط به موقعیت جغرافیائی، ساعت نمونه برداری، گیاهان منطقه و فرد نمونه گیرنده به روی درب متصل شد (شکل11). در پایان روز حشرات جمع آوری شده به محل آزمایشگاه منتقل و جهت انجماد و مطالعات بعدی درون فریزر قرار داده شدند. شناسایی گونه ها با استفاده از صفات موفولوژیکی نظیر شاخک، طرح بالپوش ها و سطح زیرین میان قفسه سینه با استفاده از استریومیکروسکوپ انجام شد. برای بررسی دستگاه تناسلی خارجی حشره نر از روش  Gupta (1971)استفاده شده است.

مطالعات بسیاری در خارج از ایران بر روی افراد این خانواده صورت گرفته از آن جمله مهمترین رده بندی­ها توسط (1969) Kaszab، (1991)Bologna ، Selander، (1991) و (2001) Bologna & Pinto ارائه شده است .(Bologna, 1991) درشناسایی جنس ها ازکلید شناسایی Bologna & Pinto (1999, 2002) استفاده گردید. تایید شناسائی گونه ها در ابتدا توسط آقایان دکتر شایسته فر در دانشگاه اراک و دکتر پاشائی راد در دانشگاه شهید بهشتی انجام شد.

   در این تحقیقات که در سطح شهرستان اراک انجام شد،‌ نمونه برداری توسط آتنا فرجی از ایستگاه های حسین آباد و بغدادی، انجیرک، نمک کور، مشهد میقان، داوود آباد، امان آباد، خیرآباد، چپقلی، گوار انجام گرفت (جدول1).

نتایج

   گونه های جمع آوری شده در این تحقیق به دو زیرخانواده Meloinae و Nemognathinae متعلق هستند، کلید شناسایی گونه ها آورده شده است و برای جنس هایی که فقط یک گونه جمع آوری شده است فقط خصوصیات مورفولوژیکی آنها نوشته شده است، برای پراکنش جهانی گونه ها از مقالات مربوط به فون Meloidae در ترکیهÖzbek & Szaloki, 1996)) و چک لیست موجود در موزه حشره شناسیLund University استفاده شده است.           
کلید شناسایی زیر خانواده های Meloidae

1- لوب میانی اداگوس(Aedeagus) دارای 1-2 قلاب، در تگومن(Tegumen) پارامرها (Paramer) فقط تانیمه متصل بهم .................................Meloinae

2- لوب میانی اداگوس بدون قلاب بوده و پارامرها اغلب بطور کامل متصل بهم..... ...............................Nemognathinae

زیرخانوادهMeloinae

   کلید شناسایی جنس های جمع آوری شده در قبیله Mylabrini(Bologna& Pinto, 2002)

1- تیغه پایینی ناخن ها چسبیده به بالایی و کوتاهتر از آن، تیغه بالایی دندانه دار، سطح زیرین میان قفس سینه در جلودارای ناحیه تغییر یافته، بالپوش ها و پیش گرده دارای موهای بلند و ایستاده، لوب میانی اداگوس با دوقلاب پشتی........................................ Mylabris

‍‍- تیغه پایینی ناخن ها جدا از تیغه بالای‍ی، هر دو تیغه هم اندازه و بدون دندانه (تیغه پایینی بندرت کوتاهتر)........................................................... 2

2- پیش پهلوی میان قفس سینه بدون حاشیه جلویی، گاهی اوقات دارای شیار باریک، سطح پیش گرده بدون خط میانی(در برخی از گونه ها با یک فشردگی ساده) قلاب های پشتی لوب میانی اداگوس دور از انتها....................................................... Mylabris

- پیش پهلوی میان قفس سینه با حاشیه جلویی شیاردار و نسبتاً پهن، پیش گرده دارای خط میانی بسیار ظریف و یک فرو رفتگی در وسط قلاب بالایی لوب میانی اداگوس نزدیک........................................ Hycleus

کلید شناسایی جنس های جمع آوری شده در قبیله Lyttini Bologna& Pinto,2002))( Bologna& Giulio, 2006)

1- تیغه پایینی ناخن ها  با یک یا دو ردیف دندان..................................................... Alosimus

- تیغه پایینی ناخن ها صاف ...........................2

2- تیغه شکمی ناخن ها متصل بهم و به راس تیغه پشتی نمی رسد.......................................Calydus

- تیغه شکمی ناخن ها از تیغه پشتی جدا است، هر دو هم اندازه....................................Teratolytta

کلید شناسایی گونه های جنس 1775)  Mylabris  (Fa bricius,

1- سطح زیرین میان قفس سینه دارای ناحیه سپر مانند، منقوط مودار و یا صاف بدون مو در قسمت میانی ................................................................2

- سطح زیرین میان قفس سینه بدون ناحیه سپر مانند(شکل3- D) دربخشی از ران و ساق پاها  قرمز .................... Klugi (Redtenbacher, 1850)

2- ناحیه سپر مانند میانی منقوط و مو دار .................... 3

- ناحیه سپر مانند میانی صاف و بدون مو ...................4

3- انتهای بالپوش ها با نوار پهن سیاه .........................6

- انتهای بالپوش ها بدون نوار پهن سیاه ................... 5

4- ناحیه سپر مانند میانی سطح زیرین میان قفسه سینه تا کناره ها امتداد یافته، پیشانی اغلب بدون لکه قرمز (شکل 2-C)................................ quadripunctata (Linnaeus, 1767)

- ناحیه سپر مانند میانی سطح زیرین میان قفسه سینه به کناره ها نمی رسد(شکل1-D)، پیشانی همیشه دارای لکه قرمز، پارامرها باریک و در انتها کمی خمیده (شکل 1-E,F)...........( Pallas, 1781) variabilis

5- شاخک ها درپایه قهوه ای رنگ، پیشانی دارای دو لکه قرمز، لوب میانی با دوقلاب نزدیک به انتها و یک شکل(شکل1-B)......................( Chevrolat, 1837) impressa

- شاخک ها درپایه قهوه ای رنگ، پیشانی بدون لکه قرمز، سطح زیرین میان قفسه سینه دارای ناحیه سپر (شکل3-F)، پارامرها باریک (شکل3-E)....................( Pallas, 1781) olivieri

6- پیش گرده در جلو بدون فرو رفتگی عرضی، بالپوش ها همیشه با 5 لکه، ناحیه سپر مانند میانی تا میان پهلو کشیده شده(شکل 2-F)...............................( Soumacov, 1924) fabricii

- پیش گرده در جلو با فرو رفتگی عرضی، بالپوش ها دارای لکه و نوار(گاهی بدون نوار انتهایی)، سطح زیرین میان قفسه سینه تا انتها کشیده شده (شکل4-D)، لوب میانی قفسه سینه با دو قلاب تقریبا دور ازانتها (شکل4-C)..................................  ( Olivier, 1795) cincta

 

A                    B                 C                                                                                  F                  E        D             

 

F                   E          D             

 

شکل1-  :A :Mylabris impressaتگومن،B : لوب میانی، C: سطح زیرین میان قفسه سینه. Mylabris variabilis: E, D تگومن؛ پشتی، جانبی، F: سطح زیرین میان قفسه سینه.

 

                C                 B           A

 

                F                E                  D

 

شکل2-  :B ,A: Mylabris quadripunctata تگومن؛ پشتی و جانبی، C: سطح زیرین میان قفسه سینه.:E, D: Mylabris fabricii. تگومن؛ پشتی و جانبی، F: سطح زیرین میان قفسه سینه.

     D        C   B    A

 

                F                               E          

                              

شکل3-  : B ,A : Mylabris klugiتگومن؛ پشتی و جانبی ،:C لوب میانی،D : سطح زیرین میان قفسه سینه.:,E: Mylabris olivieri تگومن؛ جانبی، F: سطح زیرین میان قفسه سینه.

       D       C      B     A

           

شکل4- : B,A: Mylabris cincta تگومن؛ شکمی، پشتی، C: لوب میانی، D: سطح زیرین میان قفسه سینه.

گونه های مطالعه شده:

1- گونه  Mylabris impressa

محل جمع آوری: حسین آباد و بغدادی، انجیرک، نمک کور، امان آباد، خیرآباد، بان، گوار (فروردین – شهریور1389).

پراکنش: بلغارستان، ترکیه، مقدونیه، پرتغال، اکراین، روسیه، یونان، ایران (Danielsson, 2008).

2- گونه Mylabris variabilis

محل جمع آوری: حسین آباد وبغدادی، انجیرک، امان آباد (خرداد، تیر، مرداد 1389).

پراکنش: حوضه مدیترانه، مجارستان و جمهوری چک، اتریش، فرانسه، سوئیس وایتالیا، ایران Danielsson, 2008))

3- گونه  Mylabris quadripunctata

محل جمع آوری: حسین آباد وبغدادی، انجیرک، امان آباد، بان، گوار(اردیبهشت – شهریور 1389).

پراکنش: در جنوب فرانسه و ایتالیا، جنوب بالکان، جنوب روسیه، جمهوری های آسیای مرکزی (ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان)، ترکیه، سوریه، هندوستان، قفقاز، ایران و افغانستان(Danielsson, 2008).

4- گونه Mylabris fabricii

محل جمع آوری: نمک کور (فروردین1389).

پراکنش: ایتالیا، اسرائیل، فرانسه، آلمان، آذربایجان، ایران، افغانستان، ترکمنستان، سوریه Danielsson, 2008)  )

5- گونه Mylabris klugi

محل جمع آوری: حسین آباد و بغدادی، انجیرک (اردیبهشت و خرداد 1389).

پراکنش: ایتالیا، فرانسه، آلمان، ترکمنستان، ایران وافغانستان، ماوراء خزر Danielsson, 2008)  )

6- گونه Mylabris olivieri

محل جمع آوری: حسین آباد و بغدادی، انجیرک، نمک کور، امان آباد، خیرآباد، بان، گوار (فروردین– شهریور 1389).

پراکنش: یونان، مقدونیه، ترکیه، روسیه، اکراین، رومانی، آذربایجان، ایران Danielsson, 2008)  )

7- گونه Mylabris cincta

محل جمع آوری: حسین آباد و بغدادی، انجیرک (اردیبهشت،خرداد و مرداد 1389).

پراکنش: آذربایجان، ترکیه، فرانسه، ایتالیا، اسلوواکی، سوئیس، چک، آلمان، لیبی، ایران( Danielsson, 2008 )

کلید شناسایی گونه های جنس)  Hycleus (Latreille, 1817

1- بند های دهم و یازدهم شاخک بهم فشرده (شکل6-A) لوب میانی با دو قلاب نزدیک به انتها و متفاوت (شکل6-B)،پیش پهلوی میانی قفسه سینه با حاشیه جلویی شیاردار(شکل6-C).....................................fuscus (Olivier, 1811)

-بندهای دهم و یازدهم شاخک غیرفشرده، لوب میانی با دو قلاب نزدیک به انتها...........................................2

2- بند یازدهم شاخک هم عرض بند دهم(شکل 6-D)،سطح زیرین میان قفسه سینه بدون ناحیه سپرمانند (شکل6-E)...................................(Marseul, 1870) javeti

- بند یازدهم شاخک کم عرض تر از بند دهم(شکل5-D)، پیش پهلوی میان قفسه سینه با حاشیه جلویی شیاردار نسبتا پهن(شکل5-E)، لوب میانی با دو قلاب، قلاب بالای نزدیک به انتها(شکل5-F)........................( Redtenbacher, 1850) colligatus

3- سطح زیرین میان قفس سینه دارای ناحیه سپر مانند با گسترش زیاد در قسمت میانی(شکل5-B)، بند دهم و یازدهم شاخک بهم فشرده(شکل5-A)، قلاب لوب میانی نزدیک به انتها(شکل5-C)...... Scabiosae (Olivier, 1811)

                 C                     B                       A

 

 

            D                                 E                    F

 

 

شکل5-  :A: Hycleus scabiosaشاخک، B: سطح زیرین میان قفسه سینه، C: لوب میانی. :D Hycleus colligatus  شاخک، E: سطح زیرین میان قفسه سینه، F: لوب میانی.

          A                                B                    C

 

 

 

                       D                             E

 

شکل6-  :A: Hycleus fuscusشاخک، B: لوب میانی،C : سطح زیرین میان قفسه سینه. : D Hycleus javeti شاخک، E: سطح زیرین میان قفسه سینه.

گونه های مطالعه شده:

1- گونه  Hycleus scabiosae

محل جمع آوری: حسین آباد وبغدادی، انجیرک، نمک کور، امان آباد، خیرآباد، بان، گوار، مرزیجران (فروردین- شهریور 1389).

پراکنش: بالکان، قسمت اروپایی روسیه، ترکیه، قفقاز، سوریه، آسیای میانه، مغولستان، عراق، ایران، افغانستانDanielsson, 2008)) .

2- گونه Hycleus colligatus  

محل جمع آوری: حسین آباد وبغدادی، انجیرک، نمک کور، امان آباد، خیرآباد، بان، گوار (فروردین–شهریور1389).

پراکنش: سوریه، عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ایرانDanielsson, 2008)).

3- گونه Hycleus fuscus

محل جمع آوری: حسین آباد وبغدادی، انجیرک، مشهد میقان (اردیبهشت، خرداد و تیر1389).

پراکنش: ایتالیا، فرانسه، روسیه، ایران، سوریه، عراق Danielsson, 2008)).

4- گونه Hycleus javeti

محل جمع آوری: حسین آباد وبغدادی، انجیرک (اردیبهشت، خرداد و شهریور1389).

پراکنش: افغانستان، ایران Danielsson, 2008)).

جنس Alosimus (Mulsant ,1857)

گونه Alosimus armeniacus (Faldermann, 1837)

بدن سبز متالیک، پوشیده از موهای طلایی رنگ بلند، بالپوش سبز متالیک، کامل، درانتها زاویه دار ومحدب، پیش گرده و سر با موهای مشکی بلند، پیش گرده عریض تر از طول ولی تقریبا برابر. شاخک 11 بندی، لب بالایی بزرگ تا میانه های ماندیبل، میان قفسه سینه بدون ناحیه تغییر شکل یافته، فاقد ناحیه سپر مانند، پیش قفسه سینه دارای حاشیه، پنجه پا دارای 2 ردیف دندانه، مهمیز تقریبا برابر ولی در پایه ضخیم، پارامرها نسبتا ضخیم (شکل 7-A,B)، قطعه شکمی انتهایی در نرVشکل.

             

                           A                B

 

 

 

 

شکل7-  Alosimus armeniacus  : B,A:تگومن؛ پشتی و جانبی

1-گونه Alosimus armeniacus

محل جمع آوری: نمک کور (فروردین1389).

پراکنش: آفریقای شمالی، مرکز و شرق اروپا، افغانستان، فلسطین، ایران Danielsson, 2008)).

جنس (Reitter, 1896 )Calydus

گونه Calydus ornaticollis (Echerich, 1896) 

بدن سیاه پوشیده باموهای ریزسیاه، بالپوش به رنگ های سیاه و قرمز یکنواخت، سر کوچک و بر روی سر یک لکه قرمز قلبی شکل، پیش گرده قرمز با دو لکه سیاه، شاخک بالای پیشانی، شاخک 11 بندی، مشکی، میان قفسه سینه دارای موهای ریز، بدون ناحیه تغییر یافته فاقد ناحیه سپر مانند پیش قفسه سینه دارای حاشیه (شکل8-C)، پنجه پا بدون دندانه سطح پشتی در ¼ به سطح شکمی می رسد. مهمیز بلندو هم اندازه، قطعه انتهایی بدن Vشکل و عمیق در نرها، پارامرها کوتاه و در انتها کمی خمیده(شکل8-A)، اداگوس با یک قلاب انتهایی(شکل8-B).

 

              C                           B                  A

 

شکل8: Calydus ornaticollis -   :Aتگومن،B : لوب میانی،C : سطح زیرین میان قفسه سینه .

1- گونه Calydus ornaticollis  

محل جمع آوری: نمک کور(خرداد1389).

پراکنش: ترکیه، ایران، قفقاز، سوریه، عراق Danielsson, 2008)) .

جنس ((Semenov, 1894 Teratolytta

گونه flavipes (Mulsant & Rey, 1858)  Teratolytta

بدن سبز متالیک تک رنگ، پوشیده با نبوه موهای بلند و طلایی، بالپوش سبز متالیک با موهای طلایی کوتاه، سر و پیش گرده هم با موهای کوتاه و طلایی،شاخک سیاه، 11 بندی،پیش قفسه سینه بدون ناحیه تغییر شکل یافته و فاقد سپر،پیش پهلوی میان قفسه سینه دارای حاشیه، پاها زرد رنگ، راس تروکانتر پشتی بزرگ وسیاه با یک دسته موهای بلند(شکل9- D)، تیبیا میانی در راس تغییر شکل یافته به شکل قاشقی، دارای دو مهمیز، متا استرنوم بصورت لوله ای مخروطی شکل، مزوتارسومر1 خیلی بزرگ نیست در پایه، اداگوس با دو قلاب، قلاب اندوفالوس کمی دارای انحنا در راس(شکل9- C).

     A          B            C                      D

 

شکل9 flavipes -  :B,A:  Teratolyta تگومن؛ شکمی، جانبیC: لوب میانی، D: متاتروکانترپشتی .

1-    گونه flavipes Teratolytta

محل جمع آوری: نمک کور(فروردین1389).

پراکنش: سوریه، ترکیه، لبنان Danielsson, 2008)).

زیرخانواده  Nemognathinae

جنس Nemognatha (Illiger, 1807)   

گونه (Fabricius, 1775) ........ Nemognatha chrysomelina

بدن قهوه ای متمایل به زرد، سطح زیرین قفسه سینه وشکم به جز بند انتهایی و پنجه ها سیاه، با موهای سیاه، بالپوش کامل با موهای ریز سفید وطلایی انتهای بالپوش کمی سیاه و در قسمت میانی آن دارای یک لکه گرد قهوه ای در قسمت میانی آن، چشم بزرگ، گا له آ تغییر شکل یافته بصورت لوله ای خرطومی و بلندتر از پالپ های آرواره ای، شاخک 11 بندی، عرض پیش گرده بیشتر از طول، با یک لکه قهوه ای گرد در میانه آن، میان قفسه سینه بدون ناحیه تغییر شکل یافته، مهمیز بیرونی ساق پاهای عقب مشابه و بندرت ضخیم تر از مهمیز داخلی، تیغه پا دارای 2 ردیف دندانه، لوب میانی اداگوس بدون قلاب و بزرگ (شکل10- C)، پارامرها باریک وکوتاه (شکل10- A,B).

C               B                                        A

 

شکل10: B,A : Nemognatha chrysomelina -  تگومن؛ شکمی  و جانبی، :C لوب میانی .

1-گونه Nemognatha chrysomelina 

محل جمع آوری: داوود آباد(خرداد1389).

پراکنش: درمراکش، شمال الجزایر، تونس، مصر، سیسیل، ایتالیا، جنوب فرانسه، یونان، ترکیه، جنوب روسیه، قفقاز، قبرس، لبنان، سوریه، فلسطین، عربستان، عراق، مرکزوجنوب ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان Danielsson, 2008)).

بحث

   مطالعات فونوستیکی برای آمریکای شمالی، هند خاوروناحیه مدیترانه انجام شده است، امافون ملوئیده های ایران بصورت واقعا ناچیزی شناسایی شده است. در مقایسه با کارهای انجام شده در دنیا، در ایران محدود به چند گزارش و پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد، اولین گزارش درباره فون ایران به مقاله Redtenbacher برمی گردد. چندین مقاله توسط  Kaszabدرسال های )1950و1960( منتشرشده است که اساسا به فهم ما درباره سخت بالپوشان خانواده ی  Meloidae ایران کمک می کند. آخرین تحقیقات درباره این خانواده در ایران توسط  (1985)Axentiev انجام شده است  (Nikbakhtzadeh &Tirgari, 2)، Mirzayans در سال (1969) فهرستی از سخت بالپوش های خانواده  Meloidae ایران در نشریه انیستیتوی بررسی آفات وبیماریهای گیاهی به چاپ رسانده است و پایان نامه ارشد سری که به بررسی فونوستیک سخت بالپوشان Meloidae در استان تهران می پردازد،در این بررسی 29 گونه از 9 جنس شناسایی و کلید تشخیص آن ها تدوین گردیده است.

باتوجه به چک لیست های موجود در ایران به چاپ رسیده توسط Mirzayans (1969) گونه Calydus ornaticollis برای اولین بار از اراک گزارش می شود هم چنین گونه Teratolytta flavipes  برای اولین بار از ایران گزارش می شود (Bologna & Giulio, 2006).

 

 

 

 

شکل11- نحوه نگهداری سخت بالپوش تاول زا.

 

 

 

ایستگاه های

مطالعاتی

 

 

ارتفاع  از

سطح دریا(متر)

 

 

طول

جغرافیایی

 

عرض

جغرافیایی

حسین آباد وبغدادی

1755

' 03 ° 34

' 47 °49

انجیرک

1781

' 01 ° 34

' 49 °49

نمک کور

1976

' 69 ° 37

' 25°36

مشهد میقان

2878

' 66 ° 37

' 39° 50

داوود آباد

1700

' 95 ° 37

'46 ° 39

امان آباد

1800

' 63 ° 37

' 98 ° 39

خیرآباد

1900

' 23 ° 37

' 55 ° 40

چپقلی

2500

' 88 ° 37

' 76 ° 42

گوار

2000

' 59 ° 37

' 61 ° 37

 

سپاسگزاری

با سپاس از تلاش های بی وقفه و راهنمایی های ارزشمند مسئولین و پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و واحد تهران شمال، آزمایشگاه دانشگاه آزاد اراک، مدیر گروه محترم حشره شناسی دانشگاه آزاد اراک آقای دکتر وفایی شوشتری، سرکار خانم شیرازی، موزه جانورشناسی دانشگاه اراک و آزمایشگاه دانشگاه اراک و با تشکر ازراهنمایی های آقای  Stanislav Krejcik در جمهوری چک و پروفسور  Marco Bologna در کشور ایتالیا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taxonomic study of blister beetles (Coleoptera: Meloidae) in Arak county, Iran

Atena Faraji1, Shahrokh Pashaie Rad2,Alireza Shayestehfar3*

  1. 1.      Msc of Biological Sciences, Islamic Azad University North Tehran
  2. 2.      Associate Professor., Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University
  3. 3.      Assistant Professor., Faculty of Sciences, Arak University

(Received: Nov. 30, 2012; Accepted: Jul. 11, 2012)

 

Abstract

   During the taxonomical investigations of Coleoptera (family: Meloidae) of the Arak County, in spring and summer 2010, 15 species of blister beetles belonging to the two subfamily (Nemognathinae and Meloinae), three tribes (Mylabrini, Lyttini and Nemognathini) and six genus (Hycleus, Mylabris, Alosimus, Calydus, Teratolytta and Nemognatha) were collected and identified. In this study the geographical distribution and identification key of the collected species of blister beetles were considered. This is the first time that Calydus ornaticollis species from Arak and Teratolytta flavipes species from Iran was reported. Morphological characters such as mesosternum, antennae, pronotum, and male reproductive organ were the main identification character that was used.

Keywords: Identification key, Meloidae, Blister beetles, Arak C‍ounty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

* Corresponding author: Alireza Shayestehfar                                            Email: shayestehfar@hotmail.com

REFERENCES:
Arnett, R.H., Thomas, MC, Skelley, PE. and Frank, JH. American Beetles. CRC Press. Boca Raton, Florida2002; pp: 861.
Bologna, MA., Fauna D’Italia. Edizioni Calderini, Bologna, 1991; XIV+541 pp
Bologna, MA., & Pinto, JD., Phylogenetic studies of Meloidae (Coleoptera), with emphasis on the evolution of Phoresy, Systematic Entomolog. 2001; 26:33-72.
Bologna, M.A., & Pinto, J.D. The old world genera of Meloidae (Coleoptera): A key and synopsis. Journal of Natural History. 2002; 36: 2013-2102.
Bologna, MA., & Giulio, A.D.,  Revision of the genus Teratolytta (Coleoptera: Meloidae), Eur.J. Entomol, 2006; 103, 137–161.
Dettner, K., Bauer, G., and VlÖkl, W. Vertical Food Web Interactions. Springer Verlag. Berlin. 1997; PP: 390.
Danielsson, R., Coleoptera: Meloidae present in the Entomological Museum of Lund University, 2008-09-03.
Gupta, AP., External genitalia of Meloidae (Coleoptera), the genitalia and their taxonomic significance. Miscellaneous Publications of the Entomological Society of America, 1971; 8(1): 1-29.
Mirzayans, H., Contribution A La Connaissance De L a Faune Des Clerides Et Meloidaes De Lõ Iran. Plant Pests and Diseases Research Institute. 1969,  pp. 25 -37.
Nikbakhtzadeh, MR& Tirgari, S., Blister beetles (Coleoptera: Meloidae) in Nahavand county (Hamedan province, Iran) and their ecological relationship to other coleopteran families. Iranian J Publ Health, 2002; 31 (1-2): 55-62.
Özbek, H., Szaloki, D., A contribution to the knowledge of the Meloidae (Coleoptera) fauna of Turkey along with new records. Tr. J. of Zoology, 1996;  22(1998) 23-40.
Pinto, J. D. & Bologna, M.A. The new world genera of Meloidae (Coleoptera): A key and synopsis.
 Journal of Natural History, 1999; 33: 569-620.
Serri, S., Pashaie Rad, Sh., Kharazi Pakdel, A., Borumand, H., An identification guide to meloid beetles (Coleoptera: Meloidae) of Tehran province. Iranian Journal of Biology, 2007: volume19 (1).