با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بررسی فراوانی طول کاراپاس، رابطه طول-وزن میگوی سفید سرتیز و تعیین توده زنده (Metapenaeus affinis) در صیدگاه‌های میگو در استان هرمزگان

چکیده

چکیده
این پژوهش، با هدف دست‌یابی به فراوانی طولی، پراکنش، تعیین توده زنده و رابطه طول-وزن میگوی سفید سرتیز در صیدگاه‌های میگوی سفید سرتیز انجام شد. نمونه‎برداری به وسیله تور ترال و به روش مساحت جاروب شده از بهمن 1388 لغایت اسفند 1389 صورت پذیرفت. طول بیشینه کاراپاس برای جنس نر و ماده به ترتیب 35 و 47 میلی‎متر به دست آمد. بیشترین فراوانی طول کاراپاس برای هر دو جنس مربوط به بازه طولی 20 الی 22 میلی‎متر بود. همچنین میانگین بیشترین طول کاراپاس برای هر دو جنس در کل سال در ماه اسفند تشخیص داده شد. رابطه طول - وزن برای میگوی سفید سرتیز برای نرها  W = 3E-06TL3.1465و برای جنس ماده W = 4E-06TL3.149به دست آمد. با توجه به عدد b به دست آمده رشد میگوی سفید سرتیز آلومتریک مثبت تشخیص داده شد. همچنین میزان بیومس این گونه در سال 1389 برابر با 822 تن تخمین زده شد. در بررسی پراکنش در لایه‌های عمقی مشخص شد که بیشترین بیومس مربوط به لایه عمقی 10 تا 20 متر بود.