با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

شناسایی، تعیین درصد فراوانی و پراکنش نماتدهای انگل گیاهی باغات و مزارع استان قم

چکیده

چکیده
به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی باغات استان قم، تعیین درصد فراوانی و پراکنش گونه‏های شناسایی شده در سطح باغات استان قم، طی بهار و پاییز سال 1389 تعداد 80 نمونه خاک و ریشه از خاک باغات جمع‏آوری و نماتدهای موجود در آنها با استفاده از الک‏های خاکشویی و روش سانتریفوژ استخراج گردید. جهت کشتن، تثبیت و انتقال نماتدها به گلیسرین از روش تکمیل شده دگریسه استفاده و سپس از آنها اسلایدهای میکروسکوپیدائمی و برشهای لازم از قسمت های مختلف بدن تهیه گردید. پس از تهیه اسلاید، خصوصیات مرفولوژیک و مرفومتریک مهم آنها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به لوله ترسیم مورد بررسی قرار گرفت و پس از تهیه شرح کامل و مقایسه با شرح اصلی و سایر منابع معتبر علمی، شناسایی انجام گرفت.در این بررسی تعداد 29 گونه از 18 جنس در راسته Tylenchida و یک گونه در راسته Dorylaimida شناسایی و درصد فراوانی آنها در منطقه تعیین گردید. بیشترین تعداد گونه‏های شناسایی شده در این بررسی متعلق به جنس‏های Ditylenchus که شامل سه گونه (راسته Tylenchida و خانواده Anguinidae و Aphelenchoides که شامل چهار گونه (راسته Tylenchida و خانواده Aphelenchoididae) می‏باشد که در اکثر باغات استان یافت می‏شود. همچنین در بین گونه‏های شناسایی شده گونه‏های Macropostoniaxenoplax، Scutylenchusrugosus، PratylenchusneglectusوXiphinema index  به ترتیب با داشتن 62.5، 58.5، 37.5 و 37.5 درصد، بیشترین میزان پراکنش و فراوانی را در سطح استان به خود اختصاص داده‏اند.